Markedsdokumentasjon

Sist oppdatert 2019-12-12 12:47

Endringslogg

Endringsloggen beskriver alle endringer av funksjonell betydning. Mindre feilretting i referanser og tekst er ikke nevnt spesifikt.

For endringslogg før v1.9 se undersider.

VersjonDatoEndring
1.913.12.2019
 • Markedsdokumentasjon publiseres på websider istedenfor i dokumenter
  • Det er innført felles endringslogg for all markedsokumentasjon
  • Kapittelreferanser er erstattet med linker
  • Nummerering av figurer og tabeller er fjernet
 • Elhub Beregningsfunksjoner er restrukturert fra å være inndelt i en overordnet og teknisk beskrivelse til å være inndelt etter funksjonalitet
  • Avregningsgrunnlag for balanseavregningen:
   • Oppdatert med ny utregningsmetode i beregningen av grunnlaget for balanseavregningen
   • Innføring av ny smart nettapsutregning; Elhub vil nå bruke logikk til å avgjøre hvilken nettapsutrregning som skal brukes
   • Ny metode for å regne ut nettapet, Årsforbruk JIP: Hvis nettet ikke er i balanse vil Elhub bruke estimert årsforbruk til å regne ut JIPen. Dette gjør at JIPen aldri lenger er negativ
   • Elhub vil nå ta hensyn til sesongene når JIPen regnes ut
   • Elhub vil aldri lengre skalere nettapet opp fra det originalt utregnede nettapet med nettapsformelen
   • Markert valideringsregler som ikke lenger kan feile med ny beregningsmetode for nettap
   • Oppdaterte estimert årsforbruk-sjekken til å sjekke mot forrige dag istedenfor samme dag i forrige uke
   • De nye parametrene er lagt til i definisjoner
   • Fjernet setningen Elhuboperatøren vil da kunne endre beregningsmetoden for nettområdet, slik at JIP kan beregnes, selv om dette i utgangspunktet er nettselskapets ansvar.
  • Kort innledning er lagt til under Utregning av timesverdier og estimering av periodevolum for profilavregnede punkter
  • Avviksoppgjør:
   • Oppdatert med at Elhub fakturerer ATAM på vegne av netteierne
   • Avregningsansvarlig er ansvarlig for å utføre oppgjøret, ikke ISR
 • BRS-NO-611 - Verifiser grunndata i målepunkt:
  • Innført spørring med kombinasjonen sluttbruker og målernummer
  • Innført spørring med kombinasjonen sluttbruker og målepunkt ID
  • Ved spørring på sluttbruker og adresse kreves kun at to av tre adresseelementer er oppgitt
  • Innført wildcard for postnummer
  • Fjernet funksjonalitet for å spørre på utflyttet sluttbruker da treff i disse tilfellene ble tolket som at sluttbruker fortsatt var registrert på målepunktet
 • BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt (prosesspesifikke meldingsvalideringer)
  • Oppdaterte regler for å støtte de funksjonelle endringene i BRS-NO-611
 • Lagt til valideringsregel som gjør Anleggsbeskrivelse obligatorisk for aktive produksjons- og kombinasjonsmålepunkter. Gjelder flere BRSer.
 • Error codes and messages
  • Oppdatert navn og beskrivelse for feilkode EH094
 • BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør
  • Oppdatert med at Elhub fakturerer ATAM på vegne av netteier, og at underlaget for fakturaene ikke lenger sendes til netteier
 • BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk:
  • Presisert at dagens dato settes ved manglende gyldighetsdato
  • Presisert at det ikke bør sendes mer en ett antatt årsforbruk per målepunkt per dag
 • BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap:
  • Fjernet referanse til BRS-NO-602 siden denne er avsluttet
  • Lagt inn link til Beregningsfunksjoner for mer informasjon
 • 15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider
  • Fjernet tekst om meldingsinnhold ved endring av målepunktstatus da det var overlappende, og delvis motstridende, med informasjon i BRSene