Skip to main content

VEE Standard

Introduksjon

Dette dokumentet konkretiserer de krav som stilles til kvalitetssikring av måleverdier fra time og 15 minutters målte målepunkt før innsending til Elhub. Nærmere bestemt innebærer dette regler for Validering, Estimering og Endring av måleverdier, samlet betegnet som VEE.

Omfang

Dette dokumentet omfatter VEE-prosessen som nettselskapene skal implementere i sine måleverdisystemer for behandling av tidsserier fra time og 15 minutters målte målepunkt. Ettersom det fremdeles kan ta noe tid før AMS  har erstattet alle tidligere målertyper legges det opp at VEE standarden også skal gjelde for gamle timemålte målepunkt («2VK»).

Hvem er dette dokumentet ment for

Dette dokumentet skal brukes av nettselskapene i anskaffelsen og implementasjonen av måleverdisystem.

Roller og ansvar

Rollen til nettselskapene
Rollen til nettselskapene er å implementere de retningslinjer som legges for VEE prosessen i dette dokumentet. Dette sikrer at alle måledataene som kommer inn til Elhub har vært i gjennom den samme kvalitetssikringsprosessen. På den måten oppnår man en omforent behandling av alle målepunkter på tvers av nettselskapene.
Rollen til Elhub
Rollen til Elhub er å motta kvalitetssikrede måledata som har vært gjennom VEE prosessen som beskrives i dette dokumentet hos det enkelte nettselskap. Dataene vil da enten være i status målt, midlertidig, estimert eller endelig estimert. Det er Elhub sin oppgave å ta i mot og arkivere oppdateringer på disse dataene og være autoritativ kilde for fremtidig referanse.

Begrepsliste

I dette dokumentet har følgende ord og begreper denne meningen:

«15 minutters målte Målepunkt» (begrepet kan måtte oppdateres etter at forskriften har definert dette). Fra disse mottas tidsserier som skal kjøre gjennom VEE.  
«Døgnserie» er en tidsserie med intervallverdier som strekker seg over ett døgn.
"Døgnvolum" er det totale forbruket for et døgn.
«Inngangsstand» er målerstand ved inngangen til et manglende volum i en tidsserie.
«Innsamlingssystem» eller «IS» er fellesbetegnelse på måler, kommunikasjonssystem og HeadEnd system.
«Intervall» er en tidsenhet med et energiforbruk. Intervallet vil være 1 time eller 15 minutter.
«Intervallstand» er målerstand etter et gitt tidsintervall
«Intervallverdi» er fellesbetegnelsen for intervallstand og intervallvolum.
«Intervallvolum» er forbruket av energi innen et tidsintervall.
«Like dager» er et begrep som brukes ved estimering basert på historiske verdier. Det vil si at skal man f.eks. estimere et gitt intervall for en ukedag, baserer man seg på historiske verdier for samme intervall for samme ukedag i tidligere uker. Helligdager, eller røde dager i kalenderen, regnes som søndager. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag regnes som fredager.
«Måledata» betegner rådata fra en måler.
«Målepunkt» er i henhold til [6] et punkt der energiprodukter måles.
«Måler» skal i dette dokumentet forstås som en enhet som registrerer energiforbruk.
«Måleravlesning» betegner enten tidsserier eller målestander som leses av en måler.
«Måleverdi» er en intervallverdi eller målerstand.
«Måleverdisystem» eller «MVS» er det systemet som har funksjoner for å prosessere måleravlsninger på et format som kan sendes til Elhub.
«Målerstand» er verdien fra telleverket på en måler på et definert tidspunkt.
«Stasjons- og linje- balansekontroll» er kontinuerlig tilstandskontroll av målerverdier basert på fullstendig måling av all utveksling til og fra en stasjon/linje. Et system som viser når balansen er utenfor normale tapsgrenser.
«Startmålerstand» er målerstand ved døgnets start (kl. 00:00). Startmålerstand for et døgn er alltid lik sluttmålerstand for forrige døgn.
«Sluttmålerstand» er målerstand ved døgnets slutt (kl. 24:00). Sluttmålerstand er alltid lik startmålerstand for neste døgn.
«Telleverk» er enheten i måleren som holder på målerstanden.
«Tidsserie» er et sett av intervaller og intervallverdier.
«Timemålte Målepunkt» er begrepet brukt i forskriften. Fra disse mottas tidsserier som skal kjøre gjennom VEE. 
«Transformatorkonstant» er en faktor som skal multipliseres til måleravlesninger fra måleranlegg der det er installert instrumenttransformator. Det vil si utstyr som transformerer ned primær strøm og spenning til størrelser som er tilpasset målerens måleområde.
«Utgangsstand» er målerstand ved utgangen av et manglende volum i en tidsserie.
«VEE» betyr validering, estimering og endring av måledata for å identifisere og veie opp for manglende og unøyaktige målinger.

Tidsangivelser

Alle tidsangivelser i er angitt i lokal norsk tid. Det betyr CET (=UTC+1), normaltid, og CEST (=UTC+2), sommertid. Innsendingsformat for tidsangivelser skal være enten i UTC med korrekt tidsavvik (UTC+1/UTC+2), eller i UTC uten tidsavvik (Z)

Bakgrunn

God kvalitet på måleverdier er en forutsetning for et velfungerende marked og AMS representerer en mulighet til å få et vesentlig løft i kvaliteten på måleverdier. Derfor er det viktig at det legges opp til regler og rutiner som sikrer best mulig kvalitet så raskt som mulig. 
Måleverdier innsamles, kvalitetssikres og distribueres av nettselskapene. Det er videre nettselskapenes ansvar å sørge for at feil ved måleverdier korrigeres og at korrigeringene blir distribuert så raskt som mulig. 
Ut i fra et kostnads- og effektivitetshensyn vil det være hensiktsmessig at måleverdihåndteringen standardiseres i forhold til validering, estimering og endring (VEE). Dette fordi måleverdiene skal deles av mange markedsaktører på tvers av nettselskaper og da må det være et krav at en målerverdi betyr eksakt det samme uavhengig av hvilket nettselskap den kommer fra. Videre vil det bidra til å standardisere løsningene til IT-leverandører. 
Dette dokumentet beskriver VEE-prosessen for tidsserier fra time og 15 minutters målte målepunkt. I denne sammenheng tas det ikke stilling til validering av fysisk overføring og format. Det er en intern prosess som avhenger av hvilken teknologi som ligger til grunn for innsamlingssystemet.

Denne standarden er utviklet av Systemstøtten for Ediel og skal bidra til å sikre effektivitet og kvalitet i måleverdibehandlingen. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.