Oversikt

Denne prosessen er kun aksesserbar via Elhub Aktørportalen. 

Nettselskapet initierer «Oppdatering av parametre for nettap» ved å oppdatere parametrene for nettap i nettområde i Elhub portalen. Det er viktig å ha god kvalitet på nettapsparametrene da de brukes for å estimere profilavregnet forbruk i nettområdet

Det er mulig å kvalitetssikre/simulere parameterne ved å sjekke mot historiske data. Nettselskapet vil da kunne se om parametrene gir forventet nettap.

Det er to forskjellige nettapsparametre netteier kan sette:

  • Tomgangstap - Denne konstanten representerer tomgagnstapet i nettet på grunn av spenningssatte komponenter

  • Tapskonstant - Denne parameteren representerer tapet som en andel av den kvadrerte brutto innmatingen. 

Nettselskapet trenger ikke å oppdatere nettapsparametrene ved overgang til 15 minutters avregning, men noe justering kan være nødvending, spesielt hvis energiflyten har store variasjoner innad i en time. Tomgangstapet har benevning kWh og tapskonstanten har benevning 1/kWh. Ved 15 minutters avregning vil Elhub regne om parameterne til 15 minutters oppløsning.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram

Starttilstand

Et nettselskap ønsker å endre parametere for nettapsberegning for et nettområde. Dette kan være tilfelle når nettet har blitt utbygd eller endret mye siden forrige gang parameterne ble oppdatert.

Prosessforløp

  • Nettselskapet logger inn og velger oppsett for nettap i Elhub Aktørportal.

  • Nettselskap oppdaterer parametre for nettap.

    • Elhub kan kvalitetssikre/simulere nettap med de nye parameterne.

  • I enkelte spesielle nett som produksjonsnett og subnett med kun intervallserier, kan en få tillatelse til å sende forbrukserier som dekker hele innmatingen. Disse nettene må merkes spesielt, da Elhub validerer nettap og gir feilmelding hvis tapet ikke stemmer med beregningsmetoden. Ta i så fall kontakt med Elhub via post@elhub.no.

  • Nettselskap bekrefter de nye parameterne eller avbryter.

Hvis valgte parametre gir et for stort nettap, eller at metoden ikke stemmer med grunndata for målepunktene i nettområdet, så vil den daglige beregningen feile. Dette vil vises i Aktørportalen, og feilen må rettes umiddelbart. Se også BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap

I hvert avviksoppgjør vil nettap være motpost for alle korreksjoner. Dermed vil Elhub gjøre et løpende tapsoppgjør, der kraftleverandøren for tap vil blir belastet/kreditert endringen i tap fra forrige avviksoppgjør. Se også BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør

Størrelsen på tapet endres derfor for hvert avviksoppgjør, og siste oppdaterte verdi vil vises i Aktørportalen i rapporten "Oversikt nettap".


Valideringsregler

#

Validering

Feilmelding

1

Oppdaterte parametere for nettap er gyldige

Parameterne testes umiddelbart på siste sett med måleverdier, og viser brukeren hva det vil gi av nettap. Dermed er det opp til brukeren å avgjøre om verdiene er feil, og brukeren kan bekrefte ved å lagre.

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Oppdaterte parametre for nettap

Nettselskap

Elhub

Når som helst

Avvisning av parametre

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart i GUI

Forespørsel om bekreftelse på oppdaterte parametre for nettap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart i GUI

Oppdaterte parametre for nettap (bekreftelse)

Nettselskap

Elhub

Ved lagring

Meldingsreferanser

Denne prosessen er kun aksessbar via GUI, ingen meldinger.