Virtuelle målepunkt er målepunkt som Elhub ikke mottar måleverdier for, men som baseres på beregninger fra andre målepunkt med innkommende måleverdier. Virtuelle målepunkt håndteres som andre målepunkt i Elhubs forretningsprosesser. Et predefinert sett med maler definerer beregninger og konfigurasjoner for virtuelle målepunkt i Elhub. Dette kan være summen av målepunkter inn i ett virtuelt målepunkt eller fordeling av felles produksjon eller forbruk fra målepunkt som ikke skal avregnes separat, men som fordeles på ett eller flere målepunkter. Denne fordelingen vil da også kalles virtuell produksjon/forbruk, og legges til eller trekkes fra en innsendte måleverdier. Malene kan settes sammen etter hverandre, og slik støtte mer komplekse oppsett enn hver enkelt mal gir støtte for.

Notasjon:

De målepunktene det mottas måleverdier for noteres med to kanaler hver, , henholdsvis for produksjon og forbruk. For fordelt felles produksjon og forbruk brukes henholdsvis .  Hvis det virtuelle målepunktet er en sum av undermålepunkter, noteres produksjon  og forbruk  – spesifisert som brutto eller netto ved behov. Hvert målepunkt kan vektes forskjellig i beregningen av det virtuelle målepunktet, dette noteres med vekter . I formlene er symbolet , brukt for å angi at summen skal begrenses til å være positiv eller 0. (Negative summer settes til 0).

Nederst i hvert delkapittel har vi her vist systemdokumentasjonens formelverk, og beholdt dennes notasjon så langt mulig. Notasjonen varierer noe i hvert tilfelle.

Virtuelt målepunkt for nettomåling (forbruk og produksjon)

Virtuelt målepunkt for nettomåling anvendes for f.eks. plusskunder som har to eller flere fysiske målere og kun én kontrakt med kraftleverandør, som er basert på summen av disse. Om de målepunktene med innkommende måleverdier har målingsoppsett for både produksjon og forbruk skal oppsett for begge inkluderes i nettoberegningen for det virtuelle målepunktet. Vektene er brukerdefinerte. Det virtuelle målepunktet vil det opprettes to kanaler, en for nettoforbruk og en for nettoproduksjon, . For det virtuelle målepunktet vil bare en kanal være større enn null på et gitt tidspunkt.

Virtuell nettoproduksjon (kanal):  

Virtuelt nettoforbruk (kanal):

Nettomåling forbruk og produksjon


Implementasjon:

I Elhubs beregningskjerne er de forskjellige tilfellene beregnet slik: 

TemplateType: "NetMetering"

 • Virtuell nettoproduksjon =  max(sum(P1*constant1,...,Pn*constant) - sum(C1* constant1,...,Cn*constantn) ; 0)
 • Virtuelt nettoforbruk = max(sum(C1* constant1,...,Cn*constantn) - sum(P1*constant1,...,Pn*constant); 0)

"P" står for produksjonskanal, "C" for forbruk (på deltagermålerene). Det er n deltagere. Constanti er egendefinerte vekter.

Virtuelt målepunkt for bruttomåling (forbruk og produksjon)

Virtuelt målepunkt for bruttomåling anvendes for sluttkunder som har to eller flere fysiske målere, der kontrakten med sluttbruker er basert på brutto produksjon eller forbruk. Om de målepunktene der måleverdiene sendes inn har målingsoppsett for både produksjon og forbruk vil målingsoppsettet for forbruk og produksjon inkluderes i separate virtuelle målepunkt. Vektene  er brukerdefinerte. Det virtuelle målepunktet  vil det opprettes to kanaler, en for nettoforbruk  og en for nettoproduksjon, . For det virtuelle målepunktet vil begge kanaler kunne være større enn null på et gitt tidspunkt.

Virtuell bruttoproduksjon (kanal):

Virtuelt bruttoforbruk (kanal):

Bruttomåling forbruk og produksjon


Implementasjon:

I Elhubs beregningskjerne er de forskjellige tilfellene beregnet slik: 

TemplateType: "GrossMetering"

 • Virtuell bruttoproduksjon = sum(P1* constant1,...,Pn*constantn )
 • Virtuelt bruttoforbruk = sum(C1* constant1,...,Cn*constantn)

"P" står for produksjonskanal, "C" for forbruk (på deltagermålerene). Det er n deltagere. Constanti er egendefinerte vekter.

Virtuelt målepunkt for nettomåling av storforbruk

Virtuelt målepunkt for nettomåling av storforbruk anvendes når mindre forbruk som skal avregnes individuelt er lokalisert på innsiden av et større anlegg. Målere for brutto forbruk, , og målere for det mindre forbruket, , er fysiske. Netto forbruk  for det større forbruket utregnes ved å subtrahere mindre forbruk fra . Om målepunktene med innkommende måleverdier har målingsoppsett for både produksjon og forbruk vil kun forbruket inkluderes i utregningen av nettoforbruket for det virtuelle målepunktet . (De individuelle målerne inne i det større anlegget vil kunne avregnes separat, og vil kunne ha produksjon. Denne produksjonen hensyntas ikke i nettomålingen for det virtuelle målepunktet).

Virtuelt nettoforbruk for storforbruksmålepunkt: 

Nettomåling av storforbruk


Implementasjon:

I Elhubs beregningskjerne er de forskjellige tilfellene beregnet slik:

 TemplateType: "NetConsLargeCustomer"

 • Virtuelt nettoforbruk (MVc) = C1*constant1 - sum(P1*constantP1, Pn*constantPn)

"P" står for deltager, "C" for bidragsyter. Det er n deltagere. ConstantPi er egendefinerte vekter for deltagerne (forbruk), mens constant1 er egendefinert vekt for hovedmålepunktet C1 (Mg i figuren over). 

Virtuelt målepunkt for borettslag med felles produksjon

Malen for borettslag med felles produksjon lar flere boenheter dele felles produksjon. Felles produksjon kan distribueres likt eller vektet  til de ulike boenhetenes målepunkt. Vektingen kan utføres på 3 ulike måter, men beregningene blir like.

Tre typiske eksempler på vekting av produksjonen: 

 1. Lik vekting  , der  er antall enheter
 2. Volumvektet beregning basert på forbruk per husholdning for samme time som produksjonen distribueres , der  er målepunktets eget forbruk
 3. Predefinert vekting. Settes manuelt basert på for eksempel boenhetens størrelse eller finansielt bidrag til produksjonsanlegg  

Total produksjon 

Virtuelt distribuert produksjon:   


Virtuell nettoproduksjon (per målepunkt). Trekker eget forbruk fra den distribuerte produksjonen: 


Virtuelt nettoforbruk (per målepunkt). Trekker distribuert produksjon fra eget forbruk: 

Borettslag med felles produksjon

 

Implementasjon:

I Elhubs beregningskjerne er de forskjellige tilfellene beregnet som følger, her er vektene skrevet ut for de tre mulighetene for vekting: 

Template type: "LocalProduction".

 1. Likt fordelt forbruk:
  1. Virtuelt distributert netto forbruk for målepunkt nr. i = max(Pci-sum(Cp1,...,Cpm)/n,0)
  2. Virtuell distribuert netto produksjon for målepunkt nr. i =  max(sum(Cp1,...,Cpm)/n - Pci,0)
 2. Forbruksbasert fordeling:
  1. Virtuelt distributert netto forbruk for målepunkt nr. i = max(Pci-Pci/sum(Pc1,...,Pcn)*sum(Cp1,...,Cpm),0)
  2. Virtuell distribuert netto produksjon for målepunkt nr. i = max(Pci/sum(Pc1,...,Pcn)*sum(Cp1,...,Cpm) - Pci,0)
 3. Manuelt definert fordeling:
  1. Virtuelt distributert netto forbruk for målepunkt nr. i = max(Pi-constantPi*sum(Cp1,...,Cpm),0)
  2. Virtuell distribuert netto produksjon for målepunkt nr. i = max((constantPi*sum(Cp1,...,Cpm)-Pci),0)

"P" står for deltager (i.e. avregnet endepunkt – M i figuren), "C" for bidragsyter (i.e. felles produksjon – P i figuren), "c" for forbruk, "p" for produksjon. Det er n deltagere og m bidragsytere. "i" er nummeret på det aktuelle målepunktet, og constantPi er egendefinert vekt.

Virtuelt målepunkt for borettslag med felles forbruk

Malen for borettslag med felles forbruk lar borettslag dele felles forbruk. 

Hver boenhets avregnede målepunkt har to virtuelle målingsoppsett; distribuert forbruk og bruttoforbruk som her er eget forbruk summert med distribuert forbruk.

Malen for borettslag med felles forbruk lar flere boenheter dele felles forbruk. Felles forbruk kan distribueres likt eller vektet  til de ulike boenhetenes målepunkt. Vektingen kan utføres på 3 ulike måter, beregningen blir lik men med forskjellig vekting.

Tre muligheter for vekting av forbruket: 

 1. Lik vekting  , der  er antall enheter
 2. Volumvektet beregning basert på forbruk per husholdning for samme time som produksjonen distribueres , der  er målepunktets eget forbruk
 3. Predefinert vekting. Settes manuelt basert på for eksempel boenhetens størrelse eller finansielt bidrag til produksjonsanlegg  

Totalt felles forbruk 

I tillegg er det to måter å avregne på; enten kun fordelt fellesforbruk, eller fellesforbruk pluss eget målt forbruk. 

Virtuelt distribuert forbruk (avregnes ikke separat):   

Virtuelt bruttoforbruk (per målepunkt). Legger eget forbruk til det distribuerte:

Borettslag med felles forbruk


Implementasjon:

I Elhubs beregningskjerne er de forskjellige tilfellene beregnet som følger, her er vektene skrevet ut for de tre mulighetene for vekting: 

Template type: "LocalConsumption"

 1. Likt fordelt forbruk:
  1. Virtuelt distributert forbruk for målepunkt nr. i = sum(Cc1, ..., Ccm) / n (avregnes ikke separat)
  2. Virtuell bruttoforbrukskanal for målepunkt nr. i =  Pci + sum(Cc1, ..., Ccm) / n 
 2. Forbruksbasert fordeling:
  1. Virtuelt distributert forbruk for målepunkt nr. i  = Pci/sum(Pc1,...,Pcn) * sum(Cc1, ..., Ccm) (avregnes ikke separat)
  2. Virtuell bruttoforbrukskanal for målepunkt nr. i  = Pci + Pci/sum(Pc1, ..., Pcn) * sum(Cc1, ..., Ccm)
 3. Manuelt definert fordeling:
  1. Virtuelt distributert forbruk for målepunkt nr. i  = constantPi * sum(Cc1,...,Ccm) (avregnes ikke separat)
  2. Virtuell bruttoforbrukskanal for målepunkt nr. i  = Pci + constantPi * sum(Cc1, ..., Ccm)

"P" står for deltager (i.e. avregnet endepunkt), "C" for bidragsyter (i.e. felles forbruk - C-ene i figuren), "c" for forbruk, "p" for produksjon. Det er n deltagere og m felles forbruksmålere. "i" er nummeret på det aktuelle målepunktet, og constantPi er egendefinert vekt.