Denne siden beskriver hvordan Elhub regner ut timesverdier basert på periodevolumet vi får fra markedet. Merk at utregningen av timesverdier kun vil skje etter at alle bruksdøgn inne i et volum har passert D+5. Denne siden beskriver også hvordan Elhub vil estimere periodevolum i hendelser hvor vi ikke får dette tilsendt fra netteier

Utregning av timesverdier ved innsending av et periodevolum fra netteier

Temporært_volum_hMP (TPC)
I enkelte spesielle tilfeller blir det ikke laget preliminært volum (PPC), for eksempel hvis målepunktet ikke var registrert som aktivt, men korrigeres og settes aktivt mer enn 5 dager tilbake i tid. I disse tilfellene vil Elhub beregne en virtuell JIP_hMP (TPC) etter samme formel for å kunne fordele det avleste forbruket. 


Målt_profilavregnet_volum_hMP (FPC)
Beregnes etter måleravlesning:


der

JIP_h skal her være den timeserie som ble brukt i balanseavregningen, eventuelt den virtuelle/temporære hvis målepunktet ikke var med i balanseavregningen.

Estimering av periodevolum koblet til hendelse

I enkelte prosesser forventes en ny måleravlesning og periodevolum på dato for f.eks. leverandørskifte/flytting. Hvis dette ikke sendes inn innen tidsfristen, vil Elhub estimere periodevolum og tilhørende stand og distribuere dette til nettselskap, kraftleverandør og andre relevante aktører. Estimert periodevolum og til-stand vil sendes som kWh med 3 desimaler. Neste periodevolum som sendes fra nettselskapet skal referere til denne standen med 3 desimaler som fra-stand, og periodevolumet skal være riktig beregnet i henhold til avlest til-stand uten desimaler minus fra-stand med 3 desimaler. Hvis noen nettselskap ikke klarer å håndtere desimaler i en overgangsfase, skal mottatt stand rundes opp til nærmeste kWh. Det sikrer at denne feilen ikke påvirker sluttbrukeren negativt. Hvis forrige avlesning, antall siffer eller konstant mangler i Elhub, vil Elhub ikke kunne estimere periodevolum med stand. Disse feilene vil vises i Elhub Aktørportal, og manglende data må sendes inn før estimering kan gjennomføres. Ved for eksempel nytt målepunkt eller endring av avregningsform fra timeavregnet til profilavregnet, må nettselskapet sende inn en start-stand. Hvis denne ikke sendes inn, vil det varsles i Elhub Aktørportal.

Elhub vil ikke estimere periodevolum for perioden før ISR overtok ansvaret for å utføre balanseavregning (01.01.2018). I slike tilfeller må nettselskapet legge inn avleste eller stipulerte periodevolum gjennom BRS-NO-332, før registering av oppstart tilbake i tid.

Utregning av profilavregnede volumer koblet til hendelse

Ved hendelser knyttet til masseendringer (f.eks. bytte av balanseansvarlig) eller når nettselskapet ikke rapporterer måleravlesning innen fristen, beregner Elhub volumer for profilavregnede målepunkter før og eventuelt etter hendelsedato. Perioden før skiftet regnes fra siste utførte måleravlesning. Hvis måleravlesningen er gjennomført etter hendelsen, men før beregning, beregnes både volum før og etter hendelsen med den samme formelen men med forskjellig fra-/til-dato.

Målt_profilavregnet_volum_h beregnes for hele perioden mellom avlesningene i henhold til punkt om FPC.
Hvis måleravlesning ikke er gjort etter hendelsen, beregnes kun volum før og frem til skifte.

Preliminært_volum_h er timefordelt volum som er beregnet av Elhub (FPPC).
Samtidig beregnes en målerstand for hendelsedato:
 

alternativt