Endringsloggen beskriver alle endringer til Edielstandarden av funksjonell betydning. Mindre feilretting i referanser og tekst er ikke nevnt spesifikt.

Versjon

Dato

Endring

1.14.1

04.10.2022

EI-1104 - Avvise duplikate forespørsler om tredjepartstilgang

1.14.0

14.06.2022

1.13.3

10.03.2022

 • EI-1054 Det er kun tillatt å skru på utvidet lagring i BRS-NO-301 - Oppdatering av grunndata - kraftleverandør. Om sluttbruker ønsker å skru det av må det gjøres i Elhub Min Side. Grunnen er at kraftleverandør ikke får informasjon om når sluttbruker skrur på utvidet lagring på Elhub Min Side, og dermed skriver over endringen når de kjører BRS-NO-301 for å gjøre andre endringer.

1.13.2

10.01.2022

1.13.1

08.10.2021

 • Fikset feil i dokumentasjonen som gjorde at enkelte tekster forsvant. Ingen endringer i innhold.

1.13.0

18.06.2021

1.12.3

28.04.2021

 • Bytt navn fra "Elhub Markedsdokumentasjon" til "Elhub Edielstandard" for å være konsistent med ordbruk i forskrift og Elhub Brukeravtale

 • Lagt til egen side for Introduksjon

  • Flyttet gamle tekster fra undersider til denne siden

  • Lagt til avsnitt som beskriver prosessen for endringer i Elhub Edielstandard og Elhub systemet

 • Flyttet Endringslogg til egen side

 • Lagt til eget område for Generelle temaer og flyttet gamle tekster fra undersider til dette området

 • BRS-NO-318 - Oppdatering av parametre for nettap er flyttet fra BRS Måleverdirapportering til BRS Avregningsgrunnlag og avviksoppgjør

 • Slått sammen kapitlene BRS Reporting For Imbalance Settlement og BRS Reporting For Elcertificates til BRS Reporting for Imbalance Settlement and Elcertificates

1.12.2

10.03.2021

 • Oppdatert EMIF files for å støtte RejectStartOfSupply melding fra netteier til Elhub. Dette er nødvendig for at nettselskapet skal kunne avvise en innflytting i inaktivt målepunkt i BRS-NO-102 - Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid som beskrevet i versjon 1.12.0.

  • wsdl\xsd\MarketProcesses.xsd og wsdl\MarketProcesses.wsdl er modifisert for å håndtere RejectStartOfSupply

1.12.1

29.01.2021

1.12.0

18.12.2020

1.11.0

02.07.2020

1.10.2

19.05.2020

 • Rettet feil i valideringsregel for obligatorisk Anleggsbeskrivelse. Regeln gjelder for Produksjons- og Kombipunkter, ikke Forbrukspunkter. Gjelder BRS-NO-122, 223, 302 og 402.

1.10.1

17.04.2020

1.10.0

24.03.2020

1.9.1

13.02.2020

1.9

13.12.2019

 • Markedsdokumentasjon publiseres på websider istedenfor i dokumenter

  • Det er innført felles endringslogg for all markedsokumentasjon

  • Kapittelreferanser er erstattet med linker

  • Nummerering av figurer og tabeller er fjernet

 • Elhub Beregningsfunksjoner er restrukturert fra å være inndelt i en overordnet og teknisk beskrivelse til å være inndelt etter funksjonalitet

  • Avregningsgrunnlag for balanseavregningen:

   • Oppdatert med ny utregningsmetode i beregningen av grunnlaget for balanseavregningen

   • Innføring av ny smart nettapsutregning; Elhub vil nå bruke logikk til å avgjøre hvilken nettapsutrregning som skal brukes

   • Ny metode for å regne ut nettapet, Årsforbruk JIP: Hvis nettet ikke er i balanse vil Elhub bruke estimert årsforbruk til å regne ut JIPen. Dette gjør at JIPen aldri lenger er negativ

   • Elhub vil nå ta hensyn til sesongene når JIPen regnes ut

   • Elhub vil aldri lengre skalere nettapet opp fra det originalt utregnede nettapet med nettapsformelen

   • Markert valideringsregler som ikke lenger kan feile med ny beregningsmetode for nettap

   • Oppdaterte estimert årsforbruk-sjekken til å sjekke mot forrige dag istedenfor samme dag i forrige uke

   • De nye parametrene er lagt til i definisjoner

   • Fjernet setningen Elhuboperatøren vil da kunne endre beregningsmetoden for nettområdet, slik at JIP kan beregnes, selv om dette i utgangspunktet er nettselskapets ansvar.

  • Kort innledning er lagt til under Utregning av timesverdier og estimering av periodevolum for profilavregnede punkter

  • Avviksoppgjør:

   • Oppdatert med at Elhub fakturerer ATAM på vegne av netteierne

   • Avregningsansvarlig er ansvarlig for å utføre oppgjøret, ikke ISR

 • BRS-NO-611 - Verifiser grunndata i målepunkt:

  • Innført spørring med kombinasjonen sluttbruker og målernummer

  • Innført spørring med kombinasjonen sluttbruker og målepunkt ID

  • Ved spørring på sluttbruker og adresse kreves kun at to av tre adresseelementer er oppgitt

  • Innført wildcard for postnummer

  • Fjernet funksjonalitet for å spørre på utflyttet sluttbruker da treff i disse tilfellene ble tolket som at sluttbruker fortsatt var registrert på målepunktet

 • BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt (prosesspesifikke meldingsvalideringer)

  • Oppdaterte regler for å støtte de funksjonelle endringene i BRS-NO-611

 • Lagt til valideringsregel som gjør Anleggsbeskrivelse obligatorisk for aktive produksjons- og kombinasjonsmålepunkter. Gjelder flere BRSer.

 • Error codes and messages

  • Oppdatert navn og beskrivelse for feilkode EH094

 • BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør

  • Oppdatert med at Elhub fakturerer ATAM på vegne av netteier, og at underlaget for fakturaene ikke lenger sendes til netteier

 • BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk:

  • Presisert at dagens dato settes ved manglende gyldighetsdato

  • Presisert at det ikke bør sendes mer en ett antatt årsforbruk per målepunkt per dag

 • BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap:

  • Fjernet referanse til BRS-NO-602 siden denne er avsluttet

  • Lagt inn link til Beregningsfunksjoner for mer informasjon

 • 15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

  • Fjernet tekst om meldingsinnhold ved endring av målepunktstatus da det var overlappende, og delvis motstridende, med informasjon i BRSene