Introduksjon

Dette dokumentet er en beskrivelse av hvordan beregningene av avregningsgrunnlag, avviksoppgjør er implementert i Elhub, samt de prosessene som er knyttet til disse beregningene. I tillegg beskrives også andre beregninger inkludert rapportering til registeransvarlig for elsertifikater.

Beskrivelsen fokuserer på hvordan beregningene utføres. Tidsplan for beregningene indikeres kun i enkelte tilfeller.
I dette dokument introduseres nye navn for de to typene avviksoppgjør:

 • Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM) = Korreksjonsoppgjør
 • Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) = Saldooppgjør

Dokumentet er bygget opp med en seksjon som beskriver prosessene i beregningene, og en andre del som beskriver de aktuelle beregningene mer teknisk. Beskrivelsen av prosessene i dette dokumentet inneholder korte avsnitt om ansvarsdelingen mellom Nettselskap og Elhub. Dette skal ikke tolkes som en full beskrivelse, men har til hensikt å belyse hva som er interessant for de nåværende beregningene.

Nettselskapet har ansvar for måling og kvalitetssikring av måleverdiene for alle målepunkt som brukes til avregning av kraft i eget nettområde. Grunnlaget for økonomisk oppgjør i kraftomsetningen baseres på disse målingene. Elhub har ansvar for å lage avregningsgrunnlag på aggregert nivå. I de tilfeller hvor det ikke finnes avlest måleverdi for timeavregnede målepunkter innen tidsfristen, må nettselskapet framskaffe estimerte måleverdier i henhold til VEE-guiden som kan brukes i avregningen. Når det foreligger avlesning for perioder hvor det tidligere er benyttet estimerte verdier, skal ny avregning foretas basert på nye måleverdier. Denne avregningen gjøres opp mot tidligere avregning, som var basert på estimert forbruk. Det samme gjelder også for korreksjon av feil i avregningsgrunnlaget.
Beskrivelsen her forutsetter at rapportering til Imbalance Settlement Responsible (ISR) skjer per nettområde i henhold til krav fra NBS. ISR-rollen fylles av Avregningsansvarlig.

Beregningsprosesser i Elhub

Følgende beregningsprosesser kjøres i Elhub:

 • Aggregering av serier for nettområde, inkludert beregning av nettap og Justert Innmatningsprofil (JIP)
 • Beregning av timefordelt forbruk for profilavregnede målepunkter (preliminært og målt)
 • Beregning for virtuelle målepunkter
 • Estimering av periodevolum og stand koblet til hendelse (flytting, leverandørskifte etc.)
 • Beregning av grunnlag for kraftleverandørens fakturering av sluttbruker
 • Beregning av grunnlag for balanseavregning
 • Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM)
 • Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM)
 • Beregning av endelige nettap
 • Rapportering av produsert volum for utstedelse av elsertifikat og opprinnelsesgaranti
 • Beregningsrelevant volum for elsertifikat

Oversikt over beregningsfunksjoner og oppgaver i Elhub

Tidsserier som beregnes

 • PPC – preliminært profilavregnet forbruk (Preliminary Profiled Consumption). Fordeling av JIP per målepunkt, per time. D+1 og D+2
 • FPPC – endelig preliminært profilavregnet forbruk (Final Preliminary Profiled Consumption). Endelig fordeling av JIP per målepunkt. D+5

 • TPC – temporært profilavregnet forbruk (Temporary Profiled Consumption). Timefordeling av JIP for profilavregnede målepunkter endret/aktivert tilbake i tid

 • FPC – endelig profilavregnet forbruk (Final Profiled Consumption). Endelig timefordeling av JIP for et målepunkt etter mottatt måleravlesning

Beregningene av disse er beskrevet i dokumentet Teknisk beskrivelse. Utregningen av PPC og FPPC er beskrevet i Avregningsgrunnlag for balanseavregningen, mens beregningen av TPC og FPC er beskrevet i Utregning av timesverdier og estimering av periodevolum for profilavregnede punkter

Mottak av måleverdier og Elhub-beregninger

Nettselskapet rapporterer hvert døgn følgende til Elhub:

 • Timeavregnet forbruk/produksjon per målepunkt
 • Timemålte uttak eller innmating av reaktiv effekt per målepunkt (om sluttbruker avregnes for dette)
 • Timemålt utveksling med tilstøtende nettområde (rapporteres kun fra nettområde der utvekslingen måles)

For profilavregnede målepunkter rapporteres det etter avlesning:

 • Fra- og til-dato, fra-stand, til-stand og periodevolum
 • Antatt årsforbruk

I målepunktets grunndata angir nettselskapet avregningsmetode som benyttes i målepunktet, og om det som måles er forbruk, produksjon eller utveksling. For umålte anlegg anbefales det at gatelys og annet forutsigbart forbruk timeavregnes. Timeavregnede målepunkt inkluderer Elhub i «Totalt timeavregnet forbruk» og er ikke en del av JIP. 
Når avregningsgrunnlaget låses sjekker Elhub at alle forventede verdiene er mottatt. Nettselskapet purres for eventuelle mangler.

Elhub beregner hvert døgn:

 • Netto innmating i nettområdet som summen av produksjon og netto utveksling med tilstøtende nettområder
 • Totalt timeavregnet forbruk i nettområdet som summen av forbruk i timeavregnede målepunkter
 • For timeavregnede nettområder:
  • Nettap = Netto innmating – Totalt timeavregnet forbruk
 • For profilavregnede nettområder:
  • Nettap = en funksjon av kvadratet av netto innmating i nettområdet 
  • JIP = Netto innmating – Totalt timeavregnet forbruk – Nettap

Alle seriene, inkludert nettap og JIP, rapporteres tilbake til nettselskapet. Hvert døgn beregner Elhub preliminært timefordelt forbruk per målepunkt. Beregningen er basert på JIP, antatt årsforbruk per målepunkt og totalt antatt årsforbruk for profilavregnede målepunkt nettområdet. Ved mottak av måleravlesning beregner Elhub korrigert profilavregnet forbruk per målepunkt som benyttes i avviksoppgjør.

Oversikt beregninger etter at Elhub har mottatt måleverdier fra nettselskapene

Forkortelser

ISR –  Imbalance Settlement Responsible
NECS – Norwegian Energy Certificate System; Statnetts register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier
BA – Balanseansvarlig
LEV – Kraftleverandør
MP – Målepunkt
NO – Nettområde
NS – Nettselskap
D(+0) – Gjeldende bruksdøgn
JIP – Justert Innmatingsprofil
PPC – JIP per time per målepunkt, 
FPPC – Låst/Final PPC på D+5 per time per målepunkt
TPC – Virtuell JIP volum per time per målepunkt  
FPC – Målt volum per time per målepunkt, 
APAM – Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (tidligere saldooppgjør)
ATAM – Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (tidligere korreksjonsoppgjør)