Introduksjon

Dette dokumentet beskriver de prosesspesifikke valideringene som Elhub vil gjøre på innkommende meldinger. Dette er et tillegg til de valideringer som er beskrevet i BIM Business Information Model og i hoveddokumentet for BRS Markedsprosesser og BRS Måleverdirapportering.


Alle meldinger som utveksles med Elhub er beskrevet i dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Beskrivelsen inneholder informasjon om meldingenes struktur og pålagte meldingsdeler og felt, dvs hvilken informasjon en melding må inneholde. 
Elhub vil validere innkommende meldinger i henhold til beskrivelsen i Elhub BIM Business Information Model. Pålagte meldingsdeler og felt vil sjekkes, innhold i alle koder vil sjekkes mot gyldige verdier. Denne valideringen, XML schema validation, er imidlertid ikke tilstrekkelig for å være sikker på at meldingen inneholder den informasjonen som er nødvendig og riktig for å kunne utføre den prosessen som startes. Hvis det er avhengigheter mellom innholdet i flere felt, vil ikke den enkle XML schema-valideringen ta hånd om det. 
Elhub vil derfor foreta en validering av meldingsinnholdet som tar hånd om:

  • meldingsinnholdet og de logiske sammenhenger mellom innholdet i forskjellige felt
  • kompletthet i nødvendig informasjon for å utføre en prosess

Elhub vil også foreta valideringer i henhold til forretningsregler, disse er beskrevet under hver enkelt prosess i kapitlene «Valideringer» og «Tidsfrister», og vil ikke blir nærmere beskrevet her.


De tre stegene i Elhubs validering av markedsmeldinger: