Oversikt

Use Case: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør


Avviksoppgjør utføres for målepunkter hvor netteier rapportert korrigerte måleverdier etter D+5. Oppgjør foretas også når det vært andre endringer, for eksempel et bytte av kraftleverandør tilbake i tid.
Prosessen består av to deler:

 • ATAM = Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter – korreksjonsoppgjør
 • APAM = Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter – saldooppgjør

Oppgjør for profilavregnede målepunkt (APAM) utføres av Elhub, og grunnlaget for fakturaen sendes til kraftleverandørene. Oppgjør for timeavregnede målepunkt (ATAM) utføres av Elhub på vegne av netteierne, og grunnlaget for fakturaen sendes til kraftleverandørene på samme måte som for APAM

For både ATAM og APAM kan kraftleverandørene studere eller laste den detaljerte dokumentasjon via Elhubs aktørportal. 

Prosessen initieres én gang per måned i midten av hver måned for både ATAM og APAM. Beregning og rapportering omfatter alle korreksjoner mottatt siden forrige gang avviksoppgjøret ble beregnet, som gjelder en periode opp til tre år tilbake.

Elhub beregner volum og pris for oppgjør per målepunkt, aggregert per kraftleverandør og nettområde.
Oppgjør mot sluttkunden blir behandlet som korreksjon på vanlig faktura fra kraftleverandør og netteier, og er ikke beskrevet her.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvens: Rapportering grunnlag for avviksoppgjør.

Starttilstand

Prosessen startes tidsstyrt én gang i måneden i midten av måneden, og beregning omfatter alle mottatte og fordelte nye verdier og korrigeringen for mottatt sist måned for måned M-0 til M-36.

Prosessforløp

Beregningsfunksjoner er beskrevet i detalj i et separat dokument Beregningsfunksjoner Elhub – Avviksoppgjør

ATAM

Korreksjonsoppgjøret utføres for alle timeavregnede målepunkter i nettområdet som har hatt en korreksjon siden siste avviksoppgjør. Beregningen tar med alle endringene i måleverdier tre år tilbake i tid. Beregningen utføres per målepunkt per kraftleverandør. Hvis det har vært et skifte av kraftleverandør i løpet av perioden må korreksjonsvolumene fordeles på de respektive kraftleverandørene, eventuelt omfordeles.
Korreksjonene i ATAM beregnes per time som forskjellen mellom volumet i målepunktet som ble brukt i balanseavregningen og det siste rapporterte volum. Hvis avviksoppgjør allerede er gjort for et tidsintervall hvor det kommer inn en ny korreksjon, beregnes forskjellen mellom den nye verdien og den som ble brukt i foregående beregning.
ATAM benytter prisen for regulerkraft. Underlaget for fakturering av kraftleverandørene sendes til kraftleverandørene. Elhub foretar det finansielle oppgjøret mellom kraftleverandørene på vegne av nettselskapet.

APAM

Saldooppgjøret utføres for alle profilavregnede målepunkter i nettområdet hvor det har kommet inn en måleravlesning eller korreksjoner av disse siden siste avviksoppgjør. Beregningen tar med alle endringene i måleverdier som dekker en periode tre år tilbake i tid. Hvis den siste måleravlesning er eldre enn tre år skal APAM begrenses til dagene innenfor maksimalt tre år tilbake.
Beregningen utføres per målepunkt per kraftleverandør. Hvis det har vært et skifte av kraftleverandør i løpet av perioden må volumene fordeles på de respektive kraftleverandørene, eventuelt omfordeles.
Korreksjonene i APAM beregnes også per time som forskjellen mellom det preliminære timefordelte volumet (FPPC) i målepunktet som ble brukt i balanseavregningen og det målte timefordelte volum (FPC). Ved korreksjoner av tidligere innsendte periodevolum, vil oppgjøret baseres på forskjellen mellom nytt og gammelt målt timefordelte volum (gammel FPC til ny FPC)
I enkelte spesielle tilfeller der en for eksempel aktiverer et målepunkt eller korrigerer avregningsmetode lengre enn 5 dager tilbake i tid, så vil ikke preliminære volum finnes for dette målepunktet. I disse tilfellene vil Elhub beregne en temporær volumserie (TPC) for å kunne fordele forbruket. Siden dette forbruket ikke var med i balanseavregningen vil Elhub først ta med denne endringen inn i APAM, før det målte forbruket gjøres opp mot det temporære volumet.
Korreksjonsvolum for APAM prises etter spotprisen for det aktuelle prisområde. Grunnlaget for fakturering av kraftleverandørene sendes til kraftleverandørene. Elhub foretar det finansielle oppgjøret mellom kraftleverandørene.


Nettapet er motpost i alle avviksoppgjør, og vil derfor endres løpende etter hvert avviksoppgjør. Oppgjøret av korreksjoner i nettapet skjer mot den regulerte kraftleverandøren for nettap. Forbruk i målepunkt der det ikke er en gjeldene kontrakt med sluttbruker anses som nettap. 

Grunnlaget for fakturaene som sendes som melding til kraftleverandørene for ATAM og APAM, inneholder sum oppgjørsvolum og beløp per nettområde per kraftleverandør per døgn. Dette grunnlaget kan også hentes via en spørring i henhold til BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag.

I tillegg til volum og beløp aggregert til kraftleverandør, kan kraftleverandørene se og laste ned korreksjonsvolumer og beløp per målepunkt per døgn i Elhub aktørportal, sammen med årsakskode som gjelder den som nå er ansvarlig for volumene. En kraftleverandør som eventuelt blir kreditert ved en endring av kraftleverandør tilbake i tid, får tilbake beløpet som tidligere er belastet uten ytterligere årsak. 

På forespørsel kan en Elhuboperatør hente ut filer med ytterligere dokumentasjon per målepunkt for et nettområde for et gitt avviksoppgjør:

ATAM:

 • Forrige intervallvolum per time
 • Nytt intervallvolum per time
 • Korreksjonsvolum per time
  Forrige avregningsgrunndata* og/eller kontrakt per døgn (samme for hver time)
 • Ny avregningsgrunndata* og/eller kontrakt per time (samme for hver time)

APAM:

 • FPPC/TPC per time
 • Forrige FPC per time
 • Ny FPC per time
 • Korreksjonsvolum per time
 • Forrige avregningsgrunndata* og/eller kontrakt per døgn (samme for hver time)
 • Ny avregningsgrunndata* og/eller kontrakt per døgn (samme for hver time)

*avregningsgrunndata er grunndata som påvirker avviksoppgjøret, som avregningsform, målepunktstatus, målepunkttype, nettområde, forbrukstype, produksjonstype.

Valideringsregler

I denne prosessen sendes det kun meldinger fra Elhub. Det mottas ingen meldinger som skal valideres.

Tidsfrister

Grunnlag for ATAM og APAM fakturering sendes ut umiddelbart etter beregningen er kjørt midt i måneden.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type


9 - Reconciliation - to Balance Supplier


30- PriceVolumeCombinationForReconciliation

E66 – Måleverdier

BRS-NO-503