Oversikt

Dette er en støtteprosess som skal brukes når det har oppstått en feil eller en endring ikke er sendt inn innen tidsfristen.

Prosessen for korrigeringer av grunndata fra nettselskapet omfatter korrigering av data for sluttbruker og grunndata for målepunktet som nettselskapet er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at kraftleverandøren skal informeres om disse. 

Use Case Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap

Starttilstand

Nettselskapet har identifisert en feil eller en mulig feil i grunndata som påvirker en av aktørene eller en eller flere beregninger.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Korrigering i grunndata sendes inn for endringer tilbake i tid (i Prosesspesifikke Meldingsvalideringer er det beskrevet hvilke elementer som er lov/ikke lov å sende inn i BRS-NO-402.). Meldingen skal kun inneholde de elementer som skal korrigeres og det vil ikke være mulig å fjerne elementer tilbake i tid. Korrigerte grunndata blir gjeldende fra dato spesifisert i meldingen og fremover i tid. Hvis flere korrigeringer skal gjøres, så må de sendes inn i kronologisk rekkefølge. Endringer fra dagens dato eller frem i tid, samt reverseringer av prosesser, skal sendes inn gjennom andre BRS'er.
 • Det vil i denne prosessen være mulig å korrigere aktivering og deaktivering av målepunkt hvis f.eks. hovedprosess ikke var sendt inn innen fristen.
 • Basert på starttilstanden sender nettselskapet melding «15 - Oppdatering grunndata (Korrigering)» til Elhub, med gyldighetsdato for korrigering.
 • Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for kraftleverandøren, sender Elhub meldingen «6 - Oppdatering grunndata »til kraftleverandøren.
  • Hvis det har vært gjort endringer i andre grunndataelementer etter dato for korrigeringen, vil alle senere endringer bli sendt til kraftleverandøren for å sikre konsistens i grunndata. Meldingen inneholder all informasjon som er registrert i Elhub på målepunktet fra gyldighetsdato og fremover.
 • Ved korrigering av avregningsform kreves avlesning på start eller sluttdato for profilavregnede målepunkt. Avlesningen sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, til gammel og ny kraftleverandør. 
 • Hvis relevant vil tidligere beregninger korrigeres, og nødvendig måleverdier og resultater sendes ut.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Målepunktstatus skal ikke være AvsluttetEH009
4Dato for korrigering av grunndata fra nettselskap må være innenfor tidsfristeneEH003
5Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
6Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
7Ny målepunktstatus hvis oppgitt i prosessen skal ikke være samme som gammel målepunktstatus registrert i ElhubE81, EH042
8Ny avregningsform hvis oppgitt i prosessen skal ikke være samme som gammel avregningsform registrert i ElhubEH038
9Avregningsform skal ikke være Profilavregnet hvis målepunkttype er Produksjon eller KombinertEH038
10Avregningsform skal ikke være "Ikke avregnet" for de perioder målepunktet har kraftkontrakterEH017
11

Kun de følgende undertype for forbruk kan være spesifisert for målepunkt med avregningsform Profilavregnet:

 • Forbruk
EH026
12Innhentingsmetode må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus AktivtEH026
13Målernummer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus AktivtEH027
14Prioritet må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og KombinertEH026
15Installert effekt må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon og KombinertEH026
16Effektgrense må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og KombinertEH026
17All avgiftsinformasjon må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og KombinertEH028
18Avlesningsfrekvens må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH026
19Startdato for avlesningssyklus må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH026
20Startdato for avlesningssyklus hvis oppgitt i prosessen må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
21Antatt årsforbruk må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH030
22Målerkonstant må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH027
23Antall siffer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH027
24

Målingsoppsett for periodevolum må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk
 • avregningsform er Profilavregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
25

Målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktiv
EH029
26

Følgende målingsoppsett være spesifisert:

 • timeoppløst aktiv energi for forbruk
 • timeoppløst aktiv energi for produksjon

for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktiv
EH029
27

Målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
28

Minimum ett målingsoppsett må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • avregningsform er Ikke avregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
29Målepunktstatus må være Aktivt for de perioder målepunktet har kraftkontrakterEH017
30Nettområdestatus må være Aktiv hvis noen målepunkt innenfor nettområdet har målepunktstatus AktivEH035
31Anleggsbeskrivelse må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon eller KombinertEH094

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Korrigering

Nettselskapet

Elhub

Så snart som mulig etter at feilen er oppdaget. Korreksjoner kan gjøres maksimalt 3 år tilbake i tid, men dato for eldste gjenstående avviksoppgjør vil avgjøre om endringen blir avregnet eller kun videreformidlet.

Videresende

Elhub

Kraftleverandøren

Så snart informasjon er mottatt og prosessert.

Kjøre berørte beregninger

Elhub


Så snart informasjon er mottatt og prosessert.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider


21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider


37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata