Oversikt


Use Case: Preliminær volumserie for profilavregnede målepunkt

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt beskriver prosessen som foregår når nettselskapet rapporterer en måleravlesning og hvordan den blir levert videre til aktørene som abonnerer på seriene. Inntil en ny måleravlesning er gjort vil det være behov for et preliminært volum som kan brukes for fakturering av sluttkunden, samt i grunnlaget for balanseavregning. Ved fakturering uten reell avlesning skal summen av timesverdiene siden forrige avlesning/fakturering legges til grunn for fakturaen både hos kraftleverandør og nettselskap. Eventuelle estimert stand som nettselskapet eller kraftleverandør beregner ut fra de estimerte timesverdiene ved fakturering skal IKKE sendes til Elhub
Beregningen av preliminært volum er basert på justert innmatingsprofil (JIP) for nettområde. JIP beregnes ved Elhub hver dag, så snart nettselskapet har rapportert alle måleverdiene for forrige døgn.
Etter beregning av JIP beregnes også preliminært volum for profilavregnede målepunkt (PPC).
Da JIP vil endre seg gradvis etter hvert som nye, korrigerte målinger kommer inn, betyr det at også det preliminære volumet endres frem til D+5.
Aktøren velger om han ønsker å motta timeverdiene, og disse vil da bli sendt D+1, eventuelle endringer D+2 og endelige verdier D+5 (FPPC).

Avviksoppgjør vil beregnes i Elhub mot verdiene som låses D+5 og merkes spesielt som FPPC slik at det er klart hvilke verdier som ligger til grunn for balanseavregningen, og angir også at verdiene er faktureringsklare. Fakturering skal benytte sum av timefordelt avlest forbruk FPC, + FPPC for de dagene som ikke dekkes av et innsendt periodevolum.

I enkelte spesielle tilfeller der en for eksempel aktiverer et målepunkt eller korrigerer avregningsmetode lengre enn 5 dager tilbake i tid, så vil ikke preliminære volum finnes for dette målepunktet. I disse tilfellene vil Elhub beregne en temporær volumserie (TPC). Siden dette forbruket ikke var med i balanseavregningen vil Elhub først ta med denne endringen inn i avviksoppgjøret. Den temporære volumserien vil sendes ut i BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvens: Preliminær volumserie for profilavregnede målepunkt

Starttilstand

Elhub har mottatt alle måleverdiene for forrige døgn fra nettselskapet og beregnet JIP.

Prosessforløp

  • Elhub beregner og sender ut preliminær timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt til de som abonnerer på dette.
  • Tidsserier omfatter siste døgnet i tillegg til opptil 5 dager tilbake. (PPC på D+1, D+2 og FPPC på D+5)

Tidsfrister

Bestilte serier sendes når de er klar i 3 kategorier: D+1 PPC senest fra 09:00, D+2 PPC senest fra 10:00 og D+5 FPPC senest fra 12:00.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

8 - Settlement - to Market parties


20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E66 - Måleverdier

BRS-NO-322 - Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt