Oversikt

Denne prosessen har som mål at netteier må kunne verifisere at de rapporterte måleverdiene er komplette og korrekt mottatt i Elhub. For mer informasjon om hvordan selve beregningene utføres se Avregningsgrunnlag for balanseavregningen

Use Case: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap

Når Elhub har mottatt måleverdier fra et nettselskap, beregnes totaler, nettap og JIP. De beregnede verdiene skal rapporteres tilbake til nettselskapet for at de skal være i stand til å verifisere at de registrerte data er korrekte og fullstendige.

Elhub gjør resultatene av dagens beregninger tilgjengelig i Aktørportalen sammen med statistikk om antall mottatte måleverdiserier og deres status og antall manglende serier.
Totaler, nettap og JIP kan også sendes til nettselskapet. Dette er imidlertid en valgfri funksjon.
Nettselskapet kontrollerer at totalbildet av forbruk og produksjon i nettområdet er riktig. Dersom de innsendte grunndata eller måleverdier må korrigeres, gjøres det ved hjelp av prosessene for å korrigere disse. Alvorlige feil/mangler listes opp i Aktørportalen og MÅ sjekkes og følges opp daglig. Dersom nettselskapet trenger resultater for tidligere perioder brukes spørring etter BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvens: Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap

Starttilstand

Beregningsprosessen starter hver dag etter kl. 07:00 når Elhub mottatt rapportering fra nettselskapene. Når beregningene er ferdige blir resultatene presentert i Aktørportalen og melding sendes ut.

Prosessforløp

 • Elhub beregner totaler for nettområde, nettap og JIP.
 • Elhub presenterer beregningsresultatene og statistikk over mottatte måleverdiserier.
 • Presentasjon gjøres både ved å sende timeserier til nettselskapet (kan velges bort) og gjennom oversikt i Aktørportalen
  • SE02 - Netto innmating
  • SE23 - Total produksjon
  • SE04 - Netto utveksling
  • SE24 - Total timeavregnet forbruk (uten pumpeforbruk/kraft)
  • SE05 - Totalt forbruk med leveringsplikt (time og profil)
  • SE06 - Totalt forbruk pumpeforbruk
  • SE14 - Totalt forbruk pumpekraft
  • LS01 - Nettap
  • SE07 - JIP
  • SE19 - Sum utveksling inn
  • SE20 - Sum utveksling ut
 • Nettselskapet sjekker daglig om det finnes alvorlig feil/mangler som vises i Aktørportalen, og kontrollerer eventuelt beregningsresultatene i tillegg. Basert på dette utfører nettselskapet korrigerende tiltak når dette er nødvendig.
 • Hvis nettselskapet finner at det ikke er feil i dataene, men i Elhubs beregninger, rapporterer nettselskapet dette til Elhubs supportorganisasjon, primært gjennom post@elhub.no  

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Oversikt totaler per nettområde

Elhub

Nettselskap

Kl 09:00 D+1, 10:00 D+2 til D+4, 12:00 D+5.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

8 - Settlement - to Market parties


20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E66 - Måleverdier

BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap