Oversikt

Use Case: Oppdatering av parametre for nettap

Denne prosessen blir kun aksesserbar via Elhub Aktørportalen. 

Nettselskapet initierer «Oppdatering av parametre for nettap» ved å endre metoden for tapsberegning og eventuelt legge inn tilhørende parametere for et nettområde i Elhub portalen.

Basert på tilgjengelig kvalitetssikring/simulering blir parameterne sjekket mot historiske data og det blir gitt en advarsel hvis tapet ser ut til å bli unormalt stort.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvens: Oppdatering av parametere for nettap.

Starttilstand

Et nettselskap ønsker å endre beregningsmetoden eller parametere for nettapsberegning for et nettområde. Dette kan være tilfelle når nettet har blitt utbygd eller endret mye siden forrige gang parameterne ble oppdatert.

Prosessforløp

 • Nettselskapet logger inn og velger oppsett for nettap i Elhub Aktørportal.
 • Nettselskapet definerer beregningsmetoden: 
  • Formelbasert tapsberegning når det finnes mange profilavregnede målepunkt i nettområdet.
  • Formelbasert tapsberegning når det kun er få profilavregnede målepunkt i nettområdet. (samme som over, men resultatet av beregningen skaleres sammen med de profilavregnede målepunktene slik at totalen er lik det umålte forbruket)
  • Beregning basert på at alle målepunkt er timesavregnet. 
 • Nettselskap oppdaterer parametre for nettap hvis en formelbasert beregning er valgt.
  • Elhub kan kvalitetssikre/simulere nettap med de nye parameterne, og gi en advarsel ved unormalt høye verdier.
 • I enkelte spesielle nett som produksjonsnett og sub-nett med kun timeserier, kan en få tillatelse til å sende forbrukserier som dekker hele innmatingen. Disse nettene må merkes spesielt, da Elhub validerer nettap og gir feilmelding hvis tapet ikke stemmer med beregningsmetoden.
 • Nettselskap bekrefter de nye parameterne eller avbryter.

Hvis valgt metode og/eller parametre gir et for stort nettap, eller at metoden ikke stemmer med grunndata for målepunktene i nettområdet, så vil den daglige beregningen feile. Dette vil vises i Aktørportalen, og feilen må rettes umiddelbart. Se også BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap.

Elhub kjører jevnlig en rapport for å identifisere nettområder der en bør vurdere å endre metoden, for eksempel at det profilavregnede volumet begynner å bli så lite at en risikerer å få en negativ JIP.

I hvert avviksoppgjør vil nettap være motpost for alle korreksjoner. Dermed vil Elhub gjøre et løpende tapsoppgjør, der kraftleverandøren for tap vil blir belastet/kreditert endringen i tap fra forrige avviksoppgjør. Se også BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør.

Størrelsen på tapet endres derfor for hvert avviksoppgjør, og siste oppdaterte verdi vil vises i Aktørportalen.


Valideringsregler

#

Validering

Feilmelding

1

Oppdaterte parametere for nettap er gyldige

Parameterne testes umiddelbart på siste sett med måleverdier, og viser brukeren hva det vil gi av nettap. Dermed er det opp til brukeren å avgjøre om verdiene er feil, og brukeren kan bekrefte ved å lagre.

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Oppdaterte metode og parametre for nettap

Nettselskap

Elhub

Når som helst

Avvisning av parametre

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart i GUI

Forespørsel om bekreftelse på oppdaterte parametre for nettap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart i GUI

Oppdaterte parametre for nettap (bekreftelse)

Nettselskap

Elhub

Ved lagring

Meldingsreferanser

Denne prosessen er kun aksessbar via GUI, ingen meldinger.