Oversikt

Prosessen for Spørring måleverdier omfatter nettselskap, kraftleverandør eller tredjepart og Elhub. Denne prosessen dekker spørring på alle typer historiske måleverdier.
Kun data som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt).
Det er kun siste versjon som returneres i denne spørringen, eldre versjoner kan kun søkes frem i Aktørportalen.
For måleverdier spørres det etter data over en gitt periode, maksimalt 1 år for volumserier, som oversendes i henhold til gjeldende struktur/format. Elhub vil for en periode som er lengre enn 31 dager kunne dele opp svaret i kortere perioder. Hvis en ikke kan håndtere oppdelte svar, så bør en ikke spørre på perioder lengre enn 31 dager. Maksimal periode for periodevolum og stander er 10 år.
Denne prosessen skal kun brukes til ad hoc spørringer og ikke være en del av den daglige systemflyten. For den daglige systemflyten skal man benytte seg av abonnementsordningene beskrevet i BRS-NO-312: Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt og BRS-NO-313: Oversendelse av volumserier for målepunkt.

Use Case: Spørring måleverdier

Det kan spørres etter data for:

  • 1 målepunkt, enten periodevolum, timeserier eller begge deler


Dette betyr i praksis at man ikke kan gjøre generelle spørringer for alle målepunkter i et nettområde eller alle målepunkter for en aktør.
Hvis en på et profilavregnet målepunkt spør etter timeserier, vil siste versjon av de Elhub estimerte timesverdiene sendes ut, i tillegg til eventuelle timesverdier hvis målepunktet f.eks. er i overgangsfasen til AMS.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvens: Spørring måleverdier

Starttilstand

Prosessen starter når en aktør har behov for å hente historiske måleverdier.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Aktøren starter en manuell prosess i forhold til å hente historiske data eller aktørens IT-løsninger identifiserer et behov eller er klar til å etterspørre siste datasett.
  • Alle typer måleverdier kan etterspørres frem til dagens dato, men maksimalt for en periode på 1 år for volumserier. For spørring etter kun periodevolum er maksimal periode 10 år. Svaret inneholder kun de periodevolumene som slutter i perioden, og kun siste versjon. Elhub vil for en periode som er lengre enn 31 dager kunne dele opp svaret i kortere perioder for volumserier. Hvis en ikke kan håndtere oppdelte svar, så bør en ikke spørre på perioder lengre enn 31 dager. 
  • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding "5-Spørring måleverdier markedsaktør", og returnerer etterspurte data til aktøren. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Markedsaktør må ha tilgang til data for minimum ett tidspunkt innenfor etterspurt periodeEH054
3Måleverdier må være registrert i Elhub for minimum ett tidspunkt innenfor etterspurt periodeEH062

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Gyldighetsdato

Nettselskap/ Kraftleverandør/ tredjepart

Elhub

Må være lik eller eldre enn dagens dato.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

5 - Query - from Market parties


19 - RequestDataFromElhub

21 - Spørring

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier

5 - Query - from Market parties

Avvist

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier

7 - Metering values - to Market parties

Svar, periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

21 - Spørring

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier

7 - Metering values - to Market parties

Svar, volumserie

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

21 - Spørring

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier

7 - Metering values - to Market parties

Svar, komplett

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

21 - Spørring

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier