Oversikt

Use Case: Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap.

Prosessen initieres ved at Elhub sender en purring om måleverdier eller antatt årsforbruk til nettselskap for et målepunkt. Det kan dreie seg om et periodevolum eller antatt årsforbruk fra et profilavregnet målepunkt eller timesvolumer fra et AMS målepunkt.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvens: Purring på måleverdier eller antatt årsforbruk fra nettselskap.

Starttilstand

Elhub har ikke mottatt måledata eller antatt årsforbruk fra profilavregnet eller timeavregnet målepunkt i tide i henhold til en pågående prosess eller løpende tidsfrister.

Prosessforløp

Her kan vi ha flere ulike prosessløp som beskrevet i det følgende.
Manglende innkomne timesmålte verdier:

  • Dersom timesvolumer fra timesmålte anlegg ikke har kommet inn innen fristen kl. 7:00 D+1, så sendes det ut purring til nettselskap. Nye purringer sendes ut med 24 timers mellomrom inntil verdiene er kommet inn. Purringene for alle målepunkt sendes samlet i én melding.
  • Dersom faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte anlegg ikke har kommet inn innen fristen kl. 07:00 D+5, så sendes det ut purring til nettselskap. Nye purringer sendes ut med 24 timers mellomrom inntil verdiene er drevet inn. Purringene for alle målepunkt sendes samlet i én melding. Målingene skal være i status for å anses som faktureringsklare:
    • 56 - Estimert
    • 81 - Endelig estimert
    • 127 - Målt

Det sendes også purring dersom periodevolum og stand ikke har kommet for profilavregnet målepunkt innen gjeldende frister.
Purring sendes også ved validering av avlesning fra kraftleverandør, hvis disse ikke er returnert i henhold til gjeldende frister. Datoen purringen refererer til er datoen avlesningen ble sendt til nettselskapet i BRS-NO-311.

Det forventes en respons snarest mulig, og umiddelbart hvis verdiene allerede finnes. Innsendingen må overholde de generelle reglene for frekvens og bundling på innsending av data.

Valideringsregler

I denne prosessen sendes det kun meldinger fra Elhub. Det mottas ingen meldinger som skal valideres.

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkter ikke kommet i tide

Elhub

Nettselskap

Så snart som mulig etter forfall for innsending av timesverdier kl. 07:00 sender Elhub en liste med manglende timesverdier.

Faktureringsklare timesvolumer fra AMS ikke kommet i tide (D+5)

Elhub

Nettselskap

Se over.

Purring på periodisk avlesning av profilavregnede målepunkt

Elhub

Nettselskap

Purringer for avlesninger (sist avlesning >1år tilbake) i en måned sendes samlet i én melding i påfølgende måned.

Purring på validering av avlesning fra kraftleverandør (og utregning av periodevolum)

Elhub

Nettselskap

4. virkedag etter anmodning kl. 00:00.
Deretter purring hver 24. time. Dersom flere tilfeller per nettselskap sendes de samlet.

Purring på periodisk oppdatering av antatt årsforbruk

Elhub

Nettselskap

Purringer for oppdatering av årsforbruk (sist oppdatering >1år tilbake) i en måned sendes samlet i én melding i påfølgende måned

Innsending av måleverdier og antatt årsforbrukNettselskapElhubDet forventes en respons snarest mulig, og umiddelbart hvis verdiene allerede finnes. Innsendingen må overholde de generelle reglene for frekvens og bundling på innsending av data.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

32 - Reminder to Metered Data Responsible / Grid Access Provider


13 - RequestCollectedData

E39 - Anmodning om måleravlesing

BRS-NO-314 - Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap