Oversikt

Use Case: Oversendelse av volumserier for målepunkt.

Nettselskap initierer prosessen ved å sende inn en volumserie med komplette timevolumer for foregående døgn (23/24/25 verdier), eventuelt korreksjoner av tidligere innsendte verdier. Alle timeverdier skal sendes inn med kWh/kvarh med tre desimaler. 

Elhub validerer innkommet melding og returnerer bekreftelse eller avvisning. Elhub oppdaterer volumserien for målepunktet med forrige døgns timesvolumer. En volumserie avvises hvis den inneholder gap, eller foregående døgn ikke er sendt inn og bekreftet i henhold til VEE guide og/eller forskriften.
Volumserier inkluderer følgende:


 • Forbruk - 1 målepunkt med 1 serie
 • Produksjon - 1 målepunkt med 1 serie, eventuelt forbruk må rapporteres som et forbrukspunkt.
 • Plusskunde - 1 målepunkt med 2 serier, netto inn og netto ut
 • Utveksling - 1 målepunkt med 2 serier, brutto eller netto inn og ut

Utveksling involverer to nettområder, og rapporteres på målepunktet som er definert som primær måling. Nettselskapene er ansvarlig for å sørge for erstatningsverdier ved kortvarige feilsituasjoner eller endre primær kilde ved langvarige forstyrrelser i innsamlingen

Reaktiv energi skal sendes inn for de målepunktene der reaktiv effekt/energi avregnes mot sluttbrukeren. I målepunkt der forbruk eller produksjon avregnes skal kodene for induktiv og/eller kapasitiv reaktiv energi benyttes (retning ignoreres av mottaker). For f.eks. plusskunder og utveksling med 4.kvadrants måling skal koden for reaktiv energi benyttes med retning (R+,R-).

I enkelte tilfeller er måleverdiene som rapporteres resultatet av en beregning i Elhub (Virtuelt målepunkt). Kraftleverandøren og nettilknytningstilbyder vil ikke se forskjell på om målepunktet er reelt avlest eller avregnet basert på beregnede verdier. I noen spesielle varianter av beregningene, så vil det finnes både reelt avleste kanaler og beregnede resultater i samme målepunkt. Dette gjelder blant annet virtuelle plusskundeoppsett i borettslag som fordeler produksjonen fra et felles solcelleanlegg. I disse tilfellene kjenner og leverer måledatainnsamler måleverdier på det fysiske oppsettet, mens kraftleverandør og nettilknytningstilbyder forholder seg til det virtuelle oppsettet etter beregningene.

Dersom Elhub mottar en volumserie i BRS-NO-313 med lavere eller likt endringstidspunkt enn en tidligere mottatt volumserie for samme tidspunkt vil Elhub ignorere de nye dataene. Det vil ikke bli sendt noen form for avvisning av verdiene. Endringstidspunkt sendes ikke på timenivå og det er da viktig at man velger det høyeste endringstidspunkt man måtte ha for de enkelte timene man sender i samme meldingsblokk. Gjør man ikke det risikerer man at data ignoreres av Elhub"

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvens: Oversendelse av volumserier for målepunkt.

Starttilstand

Nettselskapet har samlet inn eller estimert/beregnet timesvolumer for hele foregående døgn, eventuelt korreksjoner av tidligere innsendte verdier og skal sende disse til Elhub. 
Merk at det er Nettselskap som er ansvarlig for kvaliteten på måleverdiene. Det vil blant annet si at alle konstanter som behøves for å gi logisk riktig verdi må være ganget inn, for eksempel trafokonstant. Et annet eksempel på en konstant som må ganges inn er konstanten som representerer nettapet der man har to fysiske målere plassert på hver sin side av et utvekslingspunkt. Måleverdier fra den måleren som defineres som sekundær må ganges med nettapsfaktoren for å få logisk riktig verdi i forhold til refereansepunkt for utvekslingspunktet.

Prosessforløp

Denne prosessen omfatter:

 • Nettselskap sender inn timesvolumer for timeavregnede målepunkt så snart som mulig og før kl. 07:00 for foregående kalenderdøgn.
 • Hele døgnet skal sendes inn samlet (23/24/25 verdier), unntatt ved korreksjoner, eller hvis en har avtale om kortere periode for større produksjon/utveksling.
 • Elhub registrerer innkomne volumserier på riktig målepunkt
 • Forbruksverdier og produksjonsverdier sendes kraftleverandør, nettselskap og tredjepart så snart disse er godkjent av Elhub. For kraftleverandør er det obligatorisk å abonnere på disse verdiene, mens det for de andre aktørene er valgfritt.

Avsnitt rundt spesielle forhold / varianter av denne prosessen

Denne prosessen gjelder i tillegg til forbruk også måleverditypene produksjon og utveksling.
Dersom man er plusskunde skal produksjon og forbruk registreres på samme målepunkt. Det skal da benyttes to registre. Elhub aksepterer ikke negativt forbruk i en volumserie.
Foruten AMS målere, kan volumserier som sendes inn i denne prosessen oppstå fra de anleggstypene som er beskrevet i tabellen under.

Anleggstype

Beskrivelse

Umålte anlegg

Umålte anlegg er anlegg uten målere, som i dag enten behandles som profilavregnede eller timeavregnede målepunkt. I de tilfeller der målte anlegg i dag behandles som timeavregnede skal det sendes inn volumserier fra disse anleggene. Eksempel på dette kan for eksempel være gatebelysning der timesverdier er beregnet ut fra effekt.

AMR (Advanced Meter Reading)

Dette er målepunkter som sender inn måleverdier elektronisk men som ikke fullt ut støtter AMS-forskriften.

Timesmålte anlegg (>100MWh)

Dette er anlegg som hadde krav om timesverdier før AMS. Disse skal nå være konvertert til AMS. Data sendes uansett inn som periodiske verdier i tråd med AMS-krav til Elhub. Disse målerne skal rapportere volumserier på 23/24/25 timesvolumer innen kl. 07:00 påfølgende døgn


Etter innføringen av asymmetrisk korreksjonsoppgjør vil korrigeringer tilbake i tid eldre enn 6 måneder som går i kundens disfavør bli avvist av Elhub. Det betyr at korreksjoner som går i nettselskapets favør IKKE skal sendes inn til Elhub hvis de er eldre enn 6 måneder gamle

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2

Måledatainnsamler må ha gyldig tilgang til å håndtere måleverdier for målepunktet

 • Enten ved å være netteier eller ved å ha blitt gitt adgang til å håndtere måleverdier for målepunktets nettområde
EH054
3Målingsoppsett oppgitt i melding må være registrert på målepunktet EH029
4Målingsoppsett for innsendte måleverdier må være gyldig for hele perioden måleverdiene dekkerEH029
5

En måleverdiserie må være sammenhengende for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktiv
 • målingsoppsettet er Avregnet
  • Målingsoppsett for reaktiv energi er aldri avregnet
  • For målepunkt med målepunkttype Forbruk er målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for forbruk avregnet
  • For målepunkt med målepunkttype Produksjon er målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for produksjon avregnet
  • For målepunkt med målepunkttype Kombinert er målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for forbruk og produksjon avregnet
  • For målepunkt med målepunkttype Utveksling er målingsoppsett for timeoppløst aktiv innkommende og utgående energi avregnet

Dette betyr:

 • Hull tillates ikke. Man kan ikke sende inn måleverdier for en dag (eller time) uten å ha sendt måleverdier for foregående dag (eller time) med mindre man aldri har sendt inn måleverdier tidligere
 • Gamle verdier kan erstattes
 • Om målepunktet har vært inaktivt tillates hull for den inaktive perioden
 • Om måleverdiene er de første etter målepunktets aktivering kan måleverdiene starte før eller etter aktiveringsdatoen
 • Gamle hull (for eksempel som et resultat av tilbakedatert endring av målepunktstatus) tillates fylt uten ytterligere regler. Det vil si at det kan sendes inn verdier for andre dag i et todagers hull uten å ha verdi for første dag
 • Perioden før oppstart av NBS regnes som ikke-avregnet, og omfattes ikke av reglene for hull
E50
6Måleverdier skal ikke registreres for perioder hvor målepunktet har målepunktstatus AvsluttetEH009
7Korrigeringer som går i sluttbrukers disfavør og er eldre enn 6 måneder gamle skal ikke sendes inn til ElhubE86

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkter Inkluderer:

 • Forbruk
 • Produksjon
 • Plusskunder
 • Reaktiv
 • Utveksling
 • Umålte

  Status:
 • Midlertidig
 • Estimert
 • Endelig estimert
 • Målt

Nettselskap

Elhub

Senest kl. 07:00 D+1. Alle timesverdier for foregående døgn være innsendt samlet innen fristen. Man ønsker imidlertid at døgnet sendes inn så snart som mulig. For større produksjon og utveksling kan det etter avtale sendes inn deler av et døgn. Hvis det sendes inn flere versjoner, så vil Elhub sjekke tidstempelet som angir versjonen av måleverdiene. Eldre verdier vil ingoreres og nyere verdier anses som korreksjoner.

Faktureringsklare timesvolumer fra timeavregnede målepunkt
Status:

 • Estimert
 • Endelig estimert
 • Målt

Nettselskap

Elhub

Kl. 10:00 D+5. Hvis det sendes inn flere versjoner, så vil Elhub sjekke tidstempelet som angir versjonen av måleverdiene. Eldre verdier vil ignoreres og nyere verdier anses som korreksjoner.

Korrekt cut-off i forhold til balanseavregningen vises i Elhub portalen. Timeverdiene er faktureringsklare på det tidspunktet D+5 fryses verdiene, men kan selv om D+5 kjøringen utsettes benyttes til fakturering etter 10:00 D+5. Hvis verdiene benyttes før D+5 kjøringen er kjørt, vil det kunne bli avvik mellom totalvolumet som avregnes i balanseavregningen og totalvolumet som faktureres. I neste avviksoppgjør vil alle korrigeringene gjøres opp.

Siste frist for korreksjoner

Nettselskap

Elhub

3 år (Etter 3 år slettes timeverdiene og Elhub beholder kun aggregerte data)

Timesvolum

Elhub

Kraftleverandør

Umiddelbart og senest etter en time

Timesvolum

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart og senest etter en time

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Volumserie

14 - CollectedData

E13 - Måleverdier, tidsserier

BRS-NO-313 - Oversendelse av volumserier for målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Volumserie

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E66 - Måleverdier

BRS-NO-313 - Oversendelse av volumserier for målepunkt