Oversikt

Målerstand (på profilavregnet målepunkt) og antatt årsforbruk (på profilavregnede målepunkt) kan sendes fra kraftleverandøren når som helst. I enkelte BRS-er forventes det en målerstand innenfor frister gitt i de aktuelle BRS-ene.

Målerstand kan alternativt registreres via nettselskapets egne måleravlesningskanaler.

Use Case for Målerstand og antatt årsforbruk fra kraftleverandør

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram for Målerstand fra kraftleverandør


Sekvensdiagram for oppdatering av antatt årsforbruk fra kraftleverandør

Starttilstand

Kraftleverandøren har fått inn en målerstand på er profilavregnet målepunkt eller nytt antatt årsforbruk på et profilavregnet målepunkt, fra en sluttbruker. En endring i antatt årsforbruk vil normalt være knyttet til innflytting og permanente endringer i for eksempel antall personer i husholdningen eller utvidelser/endringer i bruken av eiendommen. 
Kraftleverandøren skal kun sende antatt årsforbruk på initiativ fra sluttbruker. Det er viktig at denne funksjonaliteten ikke blir misbrukt da det kan medføre ekstra arbeidsbelastning hos nettselskapene.

Prosessforløp for målerstand fra kraftleverandør

 • Målerstand innhentes fra sluttbruker. Prosessen er ment å brukes i nåtid. Det skal ikke sendes inn verdier for datoer langt tilbake i tid, og datoen kan ikke være frem i tid.
 • Gjelder kun for profilavregnet målepunkt, og målepunktet må være profilavregnet den datoen meldingen sendes inn.
 • Kraftleverandør sender meldingen «4 - Målerstand fra kraftleverandør» til målepunktadministrator (Elhub)
 • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. 
 • Nettselskapet informeres fra Elhub gjennom meldingen «19 - Anmodning om måleverdier»
 • Nettselskapet kontrollerer målerstanden. Ved feil avvises målerstanden ved å sende melding til Elhub inneholdende gyldig feilkode. Opprinnelig målerstand identifiseres ved å referere til melding og meldingsdel som nettselskapet mottok målerstand i. Elhub informerer kraftleverandøren om avvisningen umiddelbart. Nettselskapet skal bruke følgende feilkoder for å avvise målerstand:
  • E19 hvis målerstand ikke er innenfor grenseverdier
  • E50 hvis målerstand er for en ugyldig dato.
  • EH089 hvis rapportert målerstand er lik tidligere estimert målerstand
  • EH090 hvis måler er fjernavlest
 • Senest 3 virkedager etter at melding «19 - Anmodning om måleverdier» er mottatt sender nettselskapet validert resultat gjennom Elhub med meldingen «16 - måleverdier», i henhold til «BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier» for profilavregnede målepunkt. 
 • Hvis nettselskapet allerede har registrert en målerstand mellom 9 virkedager før målerstanden i BRS-NO-311 og frem til dagens dato, kan nettselskapet velge om de ønsker å registrere målerstanden fra BRS-NO-311.

Prosessforløp for oppdatering av antatt årsforbruk fra kraftleverandør

 • Kraftleverandøren sender melding om oppdatering av antatt årsforbruk til Elhub. Gjelder kun profilavregnede målepunkt.
 • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.
 • En gyldighetsdato lengre tilbake i tid enn 5 dager, vil ikke ha noen praktisk effekt, og bør derfor unngås.
 • Elhub videresender anmodning om nytt antatt årsforbruk til nettselskapet.
 • Senest 3 virkedager etter at melding med anmodning om nytt årsforbruk er mottatt, sender nettselskapet validert resultat gjennom Elhub med meldingen « 16 - årsforbruk », i henhold til «BRS-NO-317 Oppdatering av antatt årsforbruk».

Valideringsregler for «Målerstand fra kraftleverandør» og «Antatt årsforbruk fra kraftleverandør»

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
4Kraftleverandør som initierer prosessen må ha kontrakt for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er iE16
5Avregningsform må være ProfilavregnetEH038


Valideringsregler for «Avvisning av målerstand fra nettselskap»

#

Validering

Feilkode

1Opprinnelig prosess må være registrert i ElhubEH033
2Opprinnelig målerstand fra kraftleverandør må være registrert i ElhubEH086
3Netteier som sender avvisning av målerstand må være samme som mottok opprinnelig meldingEH033
4Minimum én avvisningsårsak må være spesifisertEH085

Tidsfrister for «Målerstand fra kraftleverandør»

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Dato

Kraftleverandør

Elhub

Når som helst. Er avlesningen knyttet til en BRS, gjelder tidsfristene som beskrevet i aktuell BRS.

Anmodning til nettselskap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart og senest etter en time

Avvisning av målerstandNettselskap via ElhubKraftleverandørSå fort målerstand er validert å være feil. Senest 3 virkedager etter mottak av anmodning.

Validert måleverdi

Nettselskap via Elhub

Ny og eventuelt gammel kraftleverandør

Senest 3 virkedager etter mottak av anmodning

Tidsfrister for «Antatt årsforbruk fra kraftleverandør»

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antatt årsforbruk

Kraftleverandør

Elhub

Når som helst

Anmodning til nettselskap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart og senest etter en time

Antatt årsforbruk

Nettselskap

Elhub

Senest 3 virkedager etter mottak av anmodning

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

4 - Meter reading - from Balance Supplier

Målerstand

14 - CollectedData

E65 - Målerstand

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

4 - Meter reading - from Balance Supplier

Målerstand

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

19 - Meter index_Estimated yearly consumption from Balance Supplier - to Metered Data Responsible and Grid Access Provider

Målerstand

14 - CollectedData

E39 - Anmodning om målerstand/årsforbruk

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

19 - Meter index_Estimated yearly consumption from Balance Supplier - to Metered Data Responsible and Grid Access Provider

Målerstand

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

4 - Meter reading - from Balance Supplier

Årsforbruk

14 - CollectedData

E65

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

4 - Meter reading - from Balance Supplier

Årsforbruk37 - Acknowledgement294 - BekreftelseBRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

19 - Meter index_Estimated yearly consumption from Balance Supplier - to Metered Data Responsible and Grid Access Provider

Årsforbruk

14 - CollectedData

E39 - Anmodning om målerstand/årsforbruk

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Årsforbruk

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-317 Oppdatering av antatt årsforbruk