Oversikt

Prosessen for Endring i avregningsform omfatter både nettselskap, Elhub, samt kraftleverandør og ivaretar tilfellet der nettselskapet endrer avregningsformen for et målepunkt. Dette er spesielt relevant i perioden frem mot 01.01.2019 og for overgang fra profilavregnede (og manuelt avleste) målepunkt til timeavregnede målepunkt.

Det er også mulig å definere et målepunkt som "Ikke avregnet", selv om dette normalt settes ved etableringen av målepunktet. Ikke avregnet benyttes normalt for målepunkt der måleverdiene skal sendes inn i et målepunkt uten kontrakt direkte med sluttbruker. Dette vil typisk være målepunkt som inngår i en beregning der resultatet avregnes (VMP), eller en kontrollberegning. Et annet eksempel er produksjonen hos en plusskunde som skal rapporteres til NECS for utstedelse av elsertifikater, men som ikke skal være med i balanseavregningen. Produksjonen må dermed rapporteres til Elhub i et separat målepunkt med avregningsform "Ikke avregnet".

UseCase for Endring i avregningsform.

Aktuelle endringer i avregningsform:

 • Profilavregnet -> Timeavregnet
 • Timeavregnet -> Profilavregnet
 • Profilavregnet -> Ikke avregnet
 • Timeavregnet -> Ikke avregnet
 • Ikke avregnet -> Timeavregnet
 • Ikke avregnet -> Profilavregnet

Eksempler på fremtidig utvidelse:

 • 60 minutter -> 15 minutters oppløsning (etter 15 minutters oppløsning er innført)
 • 15 minutter -> 60 minutters oppløsning (etter 15 minutters oppløsning er innført)

Nettselskapet er ansvarlig for å registrere endring av informasjon om målepunktet så snart informasjon om dette foreligger, og Elhub ivaretar og er autoritativ kilde for denne informasjonen. Kraftleverandør er i denne prosessen en sentral informasjonsmottaker, i det denne prosessen kan, avhengig av kraftleverandørens avtaler med sluttbruker, medføre endringer i faktura og faktureringsrutiner.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Endring i avregningsform

Starttilstand

Avregningsform endres. Innføring av AMS gjør at mange målepunkt går fra profilavregnet til timeavregnet i perioden frem til 01.01.2019. I denne perioden vil nettselskapene planlegge egen utrulling av AMS målere. I denne sammenheng er det naturlig å anta at nettselskapene har oversikt over behovet for bytte av avregningsform for et antall målepunkter løpende og i god tid før konverteringstidspunktet.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Oppdateringer av grunndata kan sendes inn for endringer som skal effektueres i fremtiden. Det er imidlertid ikke anledning til å sende inn endringer med effektuering lengre frem i tid enn 3 virkedager, eller senere enn effektueringsdato.
 • Basert på starttilstanden sender nettselskapet meldingen «15 - Oppdatering av grunndata (fra nettselskap)» til Elhub. Hvis endring gjøres fra timeavregnet til profilavregnet og det ikke eksisterer antatt årsforbruk fra før, skal dette inkluderes i meldingen. Markedsaktøren kan også velge å oppdatere målingsoppsettet (measurement definitions) i den samme meldingen.
 • Hvis oppdateringen fører til endring i andre grunndata på hendelsesdatoen som ikke allerede er sendt inn, for eksempel nytt målernummer, sendes en ny meldingen «15 - Oppdatering av grunndata (fra nettselskap)» til Elhub, når endringen er lagt inn. Dette gjøres ved å starte en BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata - nettselskap.
  • Merk at i noen tilfeller vil det være nødvendig å sende inn BRS-NO-302 først for å sikre at valideringsreglene i BRS-NO-306 overholdes. Dette gjelder fremst når avregningsform endres til profilavregnet siden Elhub da krever at flere elementer er registrert på målepunktet, f.eks. antatt årsforbruk.
 • Kraftleverandøren får tilsendt alle oppdateringene gjennom meldingen «6 - Oppdatering av grunndata» til Elhub. (Et "ikke avregnet" målepunkt har ikke noen kontrakt og dermed heller ingen kraftleverandør)
  • Meldingen inneholder all informasjon som er registrert i Elhub på målepunktet fra gyldighetsdato og fremover.
 • Senest 1 kalenderdag etter effektuert endring på timeavregnet målepunkt, (dvs. der målepunkt har vært, er, eller er endret til timeavregnet) eller innen 3 virkedager for profilavregnet målepunkt sender nettselskapet måleverdier via Elhub. For ikke avregnede målepunkt som er grunnlaget for en beregning der resultatet avregnes gjelder samme krav til innsending av måleverdier som til et timeavregnet målepunkt.
 • Det skal sendes inn måleverdier frem til avslutning av gammel avregningsform, og nye måleverdier i henhold til ny avregningsform. Avhengigheter til et eventuelt målerbytte og måleverdier knyttet til dette er nærmere beskrevet i BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt.  

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Dato for oppdatering av avregningsform må være innenfor tidsfristeneEH003
4Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
5Målepunktstatus skal ikke være AvsluttetEH009
6Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
7Ny avregningsform oppgitt i prosessen skal ikke være samme som gammel avregningsform registrert i ElhubEH038
8Avregningsform skal ikke være Profilavregnet hvis målepunkttype er Produksjon eller KombinertEH038
9Avregningsform skal ikke være "Ikke avregnet" for de perioder målepunktet har kraftkontrakterEH017
10

Kun de følgende undertype for forbruk kan være spesifisert for målepunkt med avregningsform Profilavregnet:

 • Forbruk
EH026
11Avlesningsfrekvens må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH026
12Startdato for avlesningssyklus må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH026
13Antatt årsforbruk må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH030
14Målerkonstant må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH027
15Antall siffer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH027
16

Målingsoppsett for periodevolum må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk
 • avregningsform er Profilavregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
17

Målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktiv
EH029
18

Følgende målingsoppsett være spesifisert:

 • timeoppløst aktiv energi for forbruk
 • timeoppløst aktiv energi for produksjon

for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktiv
EH029
19

Målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
20

Minimum ett målingsoppsett må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • avregningsform er Ikke avregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Tidligst dato for endring – min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Senest dato for endring – max

Nettselskap

Elhub

3 virkedager etter innsendelsesdato

Måleverdier

Nettselskap

Elhub

Måleverdier for timeavregnet målepunkter skal sendes inn senest 1 kalenderdag etter effektuert endring. Tilsvarende frist for profilavregnede målepunkter er 3 virkedager.

Videresende

Elhub

Kraftleverandør

Så snart informasjon er mottatt og prosessert, og senest innen 1 time etter mottak.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Målemetode

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-306 Endring i avregningsform

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Målemetode

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-306 Endring i avregningsform

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-306 Endring i avregningsform

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt