Oversikt

Prosessen for Spørring grunndata omfatter nettselskap, kraftleverandør, leveringspliktig kraftleverandør eller tredjepart og Elhub. En kraftleverandør eller et nettselskap kan også operere som tredjepart for tjenester som ligger utenfor regulerte nett-tjenester og ordinære kraftleveranser. Denne prosessen dekker spørring på alle typer grunndata og benyttes til flere formål, som for eksempel:

  • Verifisering av egne innsendte data
  • Porteføljeoversikt (kun i Elhub Aktørportal)
  • Relevante nye eller historiske grunndata

UseCase for Spørring grunndata.

Kun data som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt per aktør).

Spørringer kan også utføres i Elhub Aktørportal hvor data kan eksporteres på standardisert format, for eksempel csv, xls (og xml).

For grunndata spørres det etter data som var gyldige på en gitt dato eller en periode.


Det kan spørres etter data for:

  • 1 målepunkt på gyldighetsdato (sluttbrukerinformasjon eller målepunktdata)
  • 1 målepunkt på periode (målepunktdata)
  • alle målepunkt som er knyttet til aktøren på gyldighetsdato eller periode (porteføljeoversikt). Denne spørringen er kun tilgjengelig i Elhub Aktørportal.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Spørring grunndata.

Starttilstand

Prosessen starter når en aktør har behov for å hente nye/historiske data eller porteføljeoversikt.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Aktøren starter en manuell prosess i forhold til å hente nye/historiske data eller aktørens IT-løsninger identifiserer et behov eller er klar til å etterspørre nye data.
  • Alle typer grunndata kan etterspørres. Det vil være mulig å spørre på en spesifikk dato eller på en periode.
  • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «5-Spørring», og returnerer etterspurte data til aktøren. Data vil være tilgangsstyrt ut ifra perioden aktøren har hatt tilgang til målepunktet. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Gyldighetsdato oppgitt i prosessen skal ikke være før opprettelsesdato for målepunktetEH083
4Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
5Markedsaktør må ha tilgang til data for minimum ett tidspunkt innenfor etterspurt periodeEH054

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Gyldighetsdato/periode

Nettselskap/ Kraftleverandør/ Leveringspliktig kraftleverandør/ tredjepart

Elhub

Må være innenfor aktørens tilgangsperiode. Kan være tilbake i tid, eller frem i tid hvis fremtidige endringer på målepunkt eksisterer.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

5 - Query - from Market parties


19 - RequestDataFromElhub

21 - Spørring

BRS-NO-303 Spørring grunndata

5 - Query - from Market parties


37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-303 Spørring grunndata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Sluttbruker

27 - NotifyCustomerInformation

21 - Spørring

BRS-NO-303 Spørring grunndata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

21 - Spørring

BRS-NO-303 Spørring grunndata