Oversikt

Prosessen for oppdatering av grunndata fra nettselskapet omfatter innsending av data for målepunktet og nett-tilknytningsavtale som nettselskapet er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at kraftleverandøren skal informeres om disse.


Use Case Oppdater grunndata – nettselskap.

Nettselskapet har ansvaret for å oppdatere Elhub med følgende typer grunndata:

 • Alle grunndata for målepunkt
 • Relevant anleggsinformasjon inkl. adresse
 • Relevante grunndata for avregning

Så lenge sluttbruker ligger på leveringsplikt, kan nettselskapet også oppdatere kundedata inkl. utvidet lagring av måleverdier (gjennom BRS-NO-301).
Kun data som det er gitt skrivetilgang til er tilgjengelig for oppdatering.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Oppdater grunndata- nettselskap

Starttilstand

Dataelement som nettselskapet har ansvar for å oppdatere i et målepunkt er endret. Nettselskapet har mottatt og oppdatert disse data i egne systemer.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Oppdateringer i grunndata kan sendes inn for endringer som skal effektueres i fremtiden, men maks 3 virkedager frem.
 • Basert på starttilstanden sender nettselskapet melding «15 - Oppdatering av grunndata (MP data)» til Elhub, med dato for effektuering av oppdateringene.
 • Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for kraftleverandøren, sender Elhub meldingen «6 - Oppdatering av grunndata (MP data)» til kraftleverandøren umiddelbart.
  • Meldingen inneholder all informasjon som er registrert i Elhub på målepunktet fra gyldighetsdato og fremover.

Korrigere

Hvis feil blir oppdaget, er det mulig å korrigere grunndata tilbake i tid, gjennom «BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap». Korrigeringer i Målepunktdata eller Avregningsdata kan påvirke allerede utførte beregninger, og ny kjøring eller et avviksoppgjør kan være nødvendig.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Dato for oppdatering av grunndata fra nettselskap må være innenfor tidsfristeneEH003
4Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
5Målepunktstatus skal ikke være AvsluttetEH009
6Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
7Avregningsform skal ikke være Profilavregnet hvis målepunkttype er Produksjon eller KombinertEH038
8

Kun de følgende undertype for forbruk kan være spesifisert for målepunkt med avregningsform Profilavregnet:

 • Forbruk
EH026
9Innhentingsmetode må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus AktivtEH026
10Målernummer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus AktivtEH027
11Prioritet må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og KombinertEH026
12Installert effekt må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon og KombinertEH026
13Effektgrense må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og KombinertEH026
14All avgiftsinformasjon må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og KombinertEH028
15Avlesningsfrekvens må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH026
16Startdato for avlesningssyklus må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH026
17Startdato for avlesningssyklus hvis oppgitt i prosessen må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
18Målerkonstant må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH027
19Antall siffer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH027
20

Målingsoppsett for periodevolum må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk
 • avregningsform er Profilavregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
21

Målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktiv
EH029
22

Følgende målingsoppsett være spesifisert:

 • timeoppløst aktiv energi for forbruk
 • timeoppløst aktiv energi for produksjon

for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktiv
EH029
23

Målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
24

Minimum ett målingsoppsett må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • avregningsform er Ikke avregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
25Anleggsbeskrivelse må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon eller KombinertEH094
26Avregningsform skal ikke være "Ikke avregnet" for de perioder målepunktet har kraftkontrakterEH017
27Antatt årsforbruk må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH030

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Tidligst dato for endring – min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Senest dato for endring – max

Nettselskap

Elhub

3 virkedager etter innsendelsesdato

Videresende

Elhub

Kraftleverandør

Så snart informasjon er mottatt og prosessert, og senest innen 1 time etter mottak.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider


21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider


37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata