Oversikt

 

Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil holde oversikt over antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes.
Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal kun brukes i forbindelse med feil. Reverseringen vil sette kontrakter tilbake til tilstanden før feilen ble introdusert, ingen andre grunndata vil bli endret. Denne reverseringsprosessen skal brukes for å reversere følgende prosesser:

 • BRS-NO-211 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier
  • Hvis for eksempel utflytting er registrert på feil målepunkt, eller sluttbruker velger å bli.

Som hovedregel skal status/tilstand rulles tilbake til slik status/tilstand var før prosessen startet.

Use Case for Reversering av utflytting fra målepunkt

Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av opphør i målepunkt».
Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap og kraftleverandør, eventuelt leveringspliktig kraftleverandør). Sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen.
Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Reversering av utflytting fra målepunkt

Starttilstand

Sluttbruker eller nettselskap oppdager en feil ved en allerede gjennomført opphørprosess.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «22 - Opphør i målepunkt (Reversering)». Opprinnelig prosess identifiseres ved å referere til meldingen som initierte denne.  Dette kan gjøres tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert. Hvis feil oppdages tidligere enn dette skal prosessen kanselleres.
 • Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
 • Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt kraftleverandør).
 • Kraftkontrakt med gammel kraftleverandør blir gjenåpnet og sluttbruker i målepunktet flyttes inn igjen.
 • Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter oppstartsdato, vil samtlige endringer bli sendt til kraftleverandøren i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.
 • Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub, når dette er nødvendig.

Kansellering

Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer må ny opphørsmelding sendes innenfor normale tidsfrister.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Opprinnelig prosess må være registrert i ElhubEH033
2

Opprinnelig prosess må være en av følgende:

 • BRS-NO-211 - Utflytting fra målepunkt meldt til netteier
EH081
3Kontraktsendring som reverseres må være siste endring på kraftkontrakter i målepunktetEH024
4Markedsaktør som initierer reversering må være netteier i nettområde som målepunktet er iEH023
5Dato for reversering må være innenfor tidsfristeneEH003
6

Hver kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunkter er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Forbruk
 • Kombinert
E16
7

Hver kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for produksjon med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Produksjon
 • Kombinert
E16
8Målepunktstatus må være Aktivt for de perioder målepunktet har kraftkontrakterE81
9Avregningsform skal ikke være "Ikke avregnet" for de perioder målepunktet har kraftkontrakterEH038
10Leveringspliktig kraftleverandør må være samme for hele perioden sluttbruker skal legges på leveringspliktEH093

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato , tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert.

Antall dager tilbake - Max

Nettselskap

Elhub

Perioden avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub.

Reversering til gammel kraftleverandør

Elhub

Gammel kraftleverandør

Umiddelbart, senest innen 1 virkedag

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Årsak

22 - End in metering point - from Grid Access Provider

Reversering

5 - RequestEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-222 Reversering av utflytting

22 - End in metering point - from Grid Access Provider

Reversering

6 - ConfirmEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-222 Reversering av utflytting

22 - End in metering point - from Grid Access Provider

Reversering

7 - RejectEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-222 Reversering av utflytting

11 - End of supply - to Balance Supplier

Reversert utflytting

8 - NotifyEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-222 Reversering av utflytting

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party


4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-222 Reversering av utflytting

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider


4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-222 Reversering av utflytting

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt