Oversikt

Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes når tidsfristene ikke er overholdt i normal prosess for utflytting av sluttbruker og deaktivering av målepunkt.

Prosessen deaktiverer målepunktet og flytter ut alle sluttbrukere på målepunktet fra deaktiveringsdato og fremover.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Starttilstand

Nettselskapet mottar informasjon om at målepunkt er frakoblet på en dato tilbake i tid når målepunktet fortsatt var registrert som aktivt med sluttbruker i Elhub, for eksempel ved brann eller når melding fra montør blir registrert for sent.

Hvis sluttbruker er registrert utflyttet på riktig dato skal ikke denne prosessen brukes men målepunktet registreres da inaktivt enten gjennom BRS-NO-212 - Deaktivering av målepunkt eller BRS-NO-402 - Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap.

Prosessforløp

  • Nettselskapet initierer BRS-NO-214 - Deaktivering av målepunkt med sluttbruker med korrekt dato for når målepunktet ble frakoblet.
  • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding med bakgrunn i valideringsreglene under.
  • Alle kraftkontrakter, nettkontrakter og tredjepartskontrakter på dato for deaktivering og fremover blir avsluttet. Berørte kraftleverandører informeres.
  • Målepunktet settes til inaktivt.
  • Det forventes at nettselskapet sender inn sluttavlesning for profilavregnede målepunkt gjennom Elhub. Estimering i Elhub med eventuelt påfølgende korrigering bør unngås.
  • Hvis målepunktet i tillegg er avsluttet skal nettselskapet umiddelbart registrere dette gjennom BRS-NO-213 - Fjerning av målepunkt.
  • Hvis der er en pågående prosess på målepunktet som ligger på vent vil denne bli avvist ved kanselleringsfrist og initierende aktør vil motta en avvisningsmelding.

Kansellere

Kansellering av deaktivering er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Eventuelle feil må rettes opp manuelt.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Målepunktstatus må være AktivtE81
4Dato for deaktivering av målepunkt med sluttbruker må være innenfor tidsfristeneEH003
5Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
6Gyldighetsdato oppgitt i prosessen skal ikke være før opprettelsesdato for målepunktetEH083
7Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
8Målepunktet må ha en eller flere kraftkontrakter på eller etter dator for deaktivering av målepunktEH016
9Målepunktstatus skal ikke være Inaktivt eller Avsluttet hvis avregningspunktet linker til et tilknytningspunkt med målepunktstatus AktivtEH091

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Antall dager tilbake - Max

Nettselskap

Elhub

Maksimalt 3 år, men dato for eldste gjenstående avviksoppgjør vil avgjøre om endringen blir avregnet eller kun videreformidlet.

Måleverdier

Nettselskap via Elhub

Gammel kraftleverandør

  • Timeavregnet: Kalenderdagen etter utflytting eller umiddelbart hvis utflytting er tilbake i tid.
  • Profilavregnet: 3 virkedager etter utflytting eller innsendt BRS-NO-214 hvis utflytting er tilbake i tid.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub Business Information Model (BIM).