Oversikt

Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis det ikke er praktisk mulig for sluttbruker å benytte hovedprosessen BRS-NO-201 gjennom kraftleverandøren.
Denne støtteprosessen kan brukes så lenge nettselskapet sender egen faktura til sluttbruker, og dermed har et direkte forhold til sluttbruker. Det er også eneste mulige prosess for å melde utflytting hvis sluttbruker har leveringspliktig kraftleverandør, da leveringspliktig kraftleverandør ikke sender egne meldinger i henhold til de definerte prosessene.
Prosessen for «Utflytting fra målepunkt meldt til netteier»omfatter nettselskap, Elhub og kraftleverandør, eventuelt leveringspliktig kraftleverandør. Nettselskapet vurderer selv om det er nødvendig å iverksette stengning av målepunktet eller avvente en eventuell innflytting, så snart informasjon om dette foreligger. Elhub er ansvarlig for registrering av utflytting, mens kraftleverandøren kun skal informeres om at kraftleveransen avsluttes. Siden oppsigelsesfristen hos kraftleverandøren kan variere, og en utflytting ikke nødvendigvis betyr opphør av kraftkontrakten, så forventes det at kontraktsforholdet mellom sluttbruker og kraftleverandøren holdes utenfor denne prosessen.

Use Case for BRS-NO-211 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Utflytting fra målepunkt meldt til netteier

Starttilstand

Sluttbruker starter prosessen ved å kontakte nettselskapet for å melde utflytting
Basert på informasjonen mottatt fra sluttbrukeren registrerer nettselskapet ønsket om utflytting med tilhørende dato.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Sluttbruker melder utflytting til nettselskap. Eventuell oppsigelsesfrist overfor kraftleverandør må håndteres direkte mellom sluttbruker og kraftleverandør.
 • Før opphør meldes, innhenter nettselskap informasjon fra sluttbruker, inkludert ny fakturaadresse for sluttoppgjør. Denne adressen inkluderes i opphørsmeldingen.
 • Kun for utflytting frem i tid sender nettselskapet meldingen «22 - Opphør i målepunkt» til Elhub, innen tidsfristen. Meldingen sendes
  • senest tre virkedager før opphørsdato for profilavregnet målepunkt
  • senest 1 kalenderdag før opphørsdato for timeavregnet målepunkt
  • tidligst seks virkedager før opphørsdato for profilavregnet målepunkt
  • tidligst fire kalenderdager før opphørsdato for timeavregnet målepunkt
 • Nettselskapet skal oppfordre sluttbruker med profilavregnet målepunkt til å lese av målerstand på flyttedato for at forbruket skal bli riktig fordelt. Det er nettselskapets ansvar å sørge for måleravlesning i denne prosessen.
 • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.
 • Etter siste frist for kansellering,
  • Informeres kraftleverandøren gjennom «11 - Opphør kraftleveranse».
 • Etter opphørsdato forventes det at nettselskapet sender inn sluttavlesning for profilavregnede målepunkt gjennom Elhub. Estimering i Elhub med eventuelt påfølgende korrigering bør unngås.
 • Hvis utflyttingsdato flyttes til en senere dato, har nettselskapet mulighet til å endre dato i Elhub. Hvis datoendring bestemmes før kanselleringsfristens utløp kanselleres prosessen og ny melding sendes inn med riktig dato. Hvis det bestemmes etter kanselleringsfristen, initierer nettselskapet en korrigering ved å sende inn oppdatert melding «22 - Opphør i målepunkt» med referanse til opprinnelig melding og med ny dato. Elhub sender korrigeringen videre til kraftleverandøren.
 • Nettselskapet vurderer hvor lenge de eventuelt ønsker å vente på innflytting. En eventuell stenging etter utflyttingsdato registreres gjennom BRS-NO-212 - Deaktivering av målepunkt. Hvis målepunktet stenges før dato for utflytting registreres det gjennom BRS-NO-214 - Deaktivering av målepunkt med sluttbruker.

Kansellere

Sekvensdiagram Kansellere Utflytting fra målepunkt meldt til netteier.

Nettselskapet har mulighet til å kansellere Opphør i målepunkt opp til 3 virkedager for profilavregnede og 1 kalenderdag for timeavregnet målepunkt før flyttedato. Dette skal gi nok tid til å stoppe prosessen.
Nettselskapet sender da meldingen «22- Opphør i målepunkt (Kansellering)» til Elhub. Elhub svarer med godkjenning eller avvisning.
Elhub sender kanselleringsmelding til kraftleverandør.

Korrigering

Sekvensdiagram Korrigere Utflytting fra målepunkt meldt til netteier

Nettselskapet har mulighet til å korrigere utflyttingsdato for Opphør i målepunkt opp til utflyttingsdato.
Nettselskapet sender da meldingen «22 - Opphør i målepunkt (Korrigering)» til Elhub med referanse til opprinnelig melding og med ny dato. Sluttbrukerinformasjon inkluderes i meldingen. Elhub kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.
Utflyttingsdato kan flyttes maks 6 virkedager / 4 kalenderdager frem i tid for profilavregnet, respektive timeavregnet målepunkt. Etter en korrigering kan ikke utflyttingen kanselleres. En feil utflytting må i tilfelle reverseres ved hjelp av BRS-NO-222 Reversering av utflytting fra målepunkt.
Elhub sender korrigeringsmelding til kraftleverandør med ny utflyttingsdato.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Dato for utflytting fra målepunkt meldt til netteier må være innenfor tidsfristeneEH003
4Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
5Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
6Sluttbruker ID oppgitt i prosessen må være den samme som er registrert i Elhub på målepunktetEH018
7En postadresse må være spesifisert for sluttbrukerEH014
8

Postnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031
9

Poststed for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må ikke inneholde små bokstaver
EH031
10

Husnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med et tall som ikke er 0
 • må avsluttes med et tall eller en bokstav
 • må inneholde maks én bokstav
 • må ikke inneholde små bokstaver

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

EH031
11

Bruksenhetsnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med enten L, H, U eller K og deretter ha fire tall

RegEx: ^[LHUK][0-9]{4}?$

EH031
12

Kommunenummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031
13

Hvis Gatenavn er oppgitt i en norsk post- eller fakturaadresser skal ingen av følgende være oppgitt:

 • Postboks
 • Stedsnavn
EH031


Valideringer kansellering

#ValideringFeilkode
1Opprinnelig prosess må være registrert i ElhubEH033
2Kanselleringsmelding for utflytting må være sendt før kanselleringsfristenEH003
3Markedsaktør som initierer kansellering må være samme som i opprinnelig prosessEH033
4Opprinnelig prosess må være i tilstand hvor den venter på kanselleringsfristEH036


Valideringer korreksjon

#ValideringFeilkode
1Dato for korrigering av utflytting må være innenfor tidsfristeneEH003
2Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
3Kraftkontrakten må ha en sluttdato registrert i ElhubEH056
4Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
5Sluttbruker ID oppgitt i prosessen må være den samme som er registrert i Elhub på målepunktetEH018
6En postadresse må være spesifisert for sluttbrukerEH014

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før Utflytting - Min

Nettselskap

Elhub

 • timeavregnet: 1 kalenderdag
 • profilavregnet: 3 virkedager

Antall dager før Utflytting - Max

Nettselskap

Elhub

 • timeavregnet: 4 kalenderdager
 • profilavregnet: 6 virkedager

Kanselleringsfrist

Nettselskap

Elhub

 • timeavregnet: 1 kalenderdag
 • profilavregnet: 3 virkedager

Korrigeringsfrist

Nettselskap

Elhub

 • melding sendes etter kanselleringsfrist og før aktuell utflyttingsdato
 • timeavregnet: utflyttingsdato kan settes max 4 kalenderdager lenger frem
 • profilavregnet: utflyttingsdato kan settes max 6 virkedager lenger frem

Opphør

Elhub

Kraftleverandør

 • timeavregnet: 1 kalenderdag, eller umiddelbart ved korrigering
 • profilavregnet: 3 virkedager, eller umiddelbart ved korrigering

Måleverdier

Nettselskap via Elhub

Gammel kraftleverandør

 • timeavregnet: Kalenderdagen etter utflytting
 • profilavregnet: 3 virkedager etter utflytting

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

22 - End in metering point - from Grid Access Provider


5 - RequestEndOfSupply

432 - Oppsigelse

BRS-NO-211 Utflytting

22 - End in metering point - from Grid Access Provider


6 - ConfirmEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-211 Utflytting

22 - End in metering point - from Grid Access Provider


7 - RejectEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-211 Utflytting

11 - End of supply - to Balance Supplier

Utflytting

8 - NotifyEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-211 Utflytting

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

22 - End in metering point - from Grid Access Provider

Kansellering

5 - RequestEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-211 Utflytting

22 - End in metering point - from Grid Access Provider

Kansellering

6 - ConfirmEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-211 Utflytting

22 - End in metering point - from Grid Access Provider

Kansellering

7 - RejectEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-211 Utflytting

22 - End in metering point - from Grid Access Provider

Korrigering

5 - RequestEndOfSupply

432 - Oppsigelse

BRS-NO-211 Utflytting

22 - End in metering point - from Grid Access Provider

Korrigering

6 - ConfirmEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-211 Utflytting

22 - End in metering point - from Grid Access Provider

Korrigering

7 - RejectEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-211 Utflytting

11 - End of supply - to Balance Supplier

Korrigering

8 - NotifyEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-211 Utflytting