Oversikt


Use Case for Opphør av kraftleveranse – sluttbruker

Når kraftleverandør mottar oppsigelse fra sluttbrukeren i målepunktet, sender kraftleverandøren melding om opphør i henhold til fristene. Hvis oppsigelsen kommer før fristen for melding til Elhub, så bør nettselskapet umiddelbart informeres via «BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskap», der også opphørsdato og sluttbrukers kontaktinformasjon sendes med.
Etter kanselleringsfristens utløp sender Elhub informasjon om opphør til nettselskapet, som avgjør om målepunktet skal stenges, eller vente på eventuell innflytting. Eventuelt forbruk i venteperioden håndteres som netttap.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram for BRS-NO-201: Opphør kraftleveranse - sluttbruker

Starttilstand

Kraftleverandøren mottar informasjon om utflytting eller annen oppsigelse fra sluttbrukeren.

Prosessforløp

 • Før opphør meldes, innhenter kraftleverandør informasjon fra sluttbruker, inkludert ny fakturaadresse for sluttoppgjør. Denne adressen inkluderes i opphørsmeldingen.
 • Hvis oppsigelsen kommer fra sluttbruker før fristen for melding til Elhub, så bør nettselskapet umiddelbart informeres via «BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskap», der også opphørsdato og sluttbrukers kontaktinformasjon sendes med.
 • Kun for opphør frem i tid sender kraftleverandør meldingen «10 - Opphør kraftleveranse» til Elhub, eventuell oppsigelsesfrist må håndteres utenfor denne prosessen. Meldingen sendes
  • senest tre virkedager før opphørsdato for profilavregnet målepunkt,
  • senest 1 kalenderdag før opphørsdato for timeavregnet målepunkt,
  • tidligst seks virkedager før opphørsdato for profilavregnet målepunkt,
  • tidligst fire kalenderdager før opphørsdato for timeavregnet målepunkt,
 • Kraftleverandøren skal oppfordre sluttbruker med profilavregnet målepunkt til å lese av målerstand på opphørsdato for at forbruket skal bli riktig fordelt og presisere at det kan sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Kraftleverandøren som har kontakt med sluttbruker har hovedansvaret for å sikre at avlesning kommer inn, men nettselskapet har en egeninteresse i at riktig avlesning kommer på plass.
 • Elhub kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.
 • Etter kanselleringsfristens utløp informeres nettselskapet gjennom «23 - Opphør i målepunktet» inkludert sluttbruker.
 • Nettselskapet vurderer om målepunktet skal stenges, eller om de venter på en innflytting. Eventuelt forbruk i venteperioden skal behandles som tap. En eventuell stengning etter utflyttingsdato registreres gjennom BRS-NO-212 - Deaktivering av målepunkt. Hvis målepunktet stenges før dato for utflytting registreres det gjennom BRS-NO-214 - Deaktivering av målepunkt med sluttbruker.
 • Etter opphørsdato forventes det at nettselskapet sender inn sluttavlesning for profilavregnede målepunkt gjennom Elhub. Estimering i Elhub med eventuelt påfølgende korrigering bør unngås.

Kansellering

Sekvensdiagram for BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting

Kraftleverandør har mulighet til å kansellere med meldingen «Opphør kraftleveranse» før kanselleringsfristen utløper. Elhub vil validere meldingen med referanse til valideringsregler listet under. Elhub svarer med godkjenning eller avvisning. Hvis nettselskapet har fått en melding via «BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskap», må kraftleverandøren sørge for å varsle nettselskapet om kanselleringen for å unngå en deaktivering.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Dato for utflytting må være innenfor tidsfristeneEH003
4Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
5Kraftleverandøren som initierer prosessen må ha kraftkontrakten i målepunktet på gyldighetsdatoE16
6Sluttbruker ID oppgitt i prosessen må være den samme som er registrert i Elhub på målepunktetEH018
7En postadresse må være spesifisert for sluttbrukerEH014
8

Postnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031
9

Poststed for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må ikke inneholde små bokstaver
EH031
10

Husnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med et tall som ikke er 0
 • må avsluttes med et tall eller en bokstav
 • må inneholde maks én bokstav
 • må ikke inneholde små bokstaver

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

EH031
11

Bruksenhetsnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med enten L, H, U eller K og deretter ha fire tall

RegEx: ^[LHUK][0-9]{4}?$

EH031
12

Kommunenummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031
13

Hvis Gatenavn er oppgitt i en norsk post- eller fakturaadresser skal ingen av følgende være oppgitt:

 • Postboks
 • Stedsnavn
EH031


Valideringer kansellering

#ValideringFeilkode
1Opprinnelig prosess må være registrert i ElhubEH033
2Kanselleringsmelding for utflytting må være sendt før kanselleringsfristenEH003
3Markedsaktør som initierer kansellering må være samme som i opprinnelig prosessEH033
4Opprinnelig prosess må være i tilstand hvor den venter på kanselleringsfristEH036

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før Opphørsdato - Min

Kraftleverandør

Elhub

 • timeavregnet: 1 kalenderdag
 • profilavregnet: 3 virkedager

Antall dager før Opphørsdato - Max

Kraftleverandør

Elhub

 • timeavregnet: 4 kalenderdager
 • profilavregnet: 6 virkedager

Kanselleringsfrist

Kraftleverandør

Elhub

 • timeavregnet: 1 kalenderdag
 • profilavregnet: 3 virkedager

Opphør til nettselskap

Elhub

Nettselskap

 • timeavregnet: 1 kalenderdag
 • profilavregnet: 3 virkedager

Måleverdier

Nettselskap via Elhub

Gammel kraftleverandør

 • timeavregnet: Kalenderdagen etter opphør
 • profilavregnet: 3 virkedager etter opphør

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

10 - End of supply - from Balance Supplier

Utflytting

5 - RequestEndOfSupply

432 - Oppsigelse

BRS-NO-201 Utflytting

10 - End of supply - from Balance Supplier

Utflytting

6 - ConfirmEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-201 Utflytting

10 - End of supply - from Balance Supplier

Utflytting

7 - RejectEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-201 Utflytting

23 - End in metering point - to Grid Access Provider


8 - NotifyEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-201 Utflytting

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

10 - End of supply - from Balance Supplier

Kanseller utflytting

5 - RequestEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-201 Utflytting

10 - End of supply - from Balance Supplier

Kanseller utflytting

6 - ConfirmEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-201 Utflytting

10 - End of supply - from Balance Supplier

Kanseller utflytting

7 - RejectEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-201 Utflytting