Oversikt

Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis det ikke er praktisk mulig for sluttbruker å benytte hovedprosessen gjennom kraftleverandøren.
Denne støtteprosessen kan brukes så lenge nettselskapet sender egen faktura til sluttbruker, og dermed har et direkte forhold til sluttbruker, og må sikre egen inntekt.
Prosessen for oppstart i målepunkt omfatter både nettselskap, leveringspliktig kraftleverandør, gammel sluttbrukers kraftleverandør, Elhub og ny sluttbrukers eventuelle kraftleverandør i andre målepunkt.Prosessen ivaretar tilfellet der nettselskapet angir oppstart i et målepunkt uten at dette er initiert av kraftleverandøren.
Hvis sluttbruker har en aktiv relasjon til en kraftleverandør i et eller flere andre målepunkt, vil kraftleverandøren informeres, slik at de kan ta kontakt med sluttbruker, eventuelt skrive kontrakt og initiere prosessen «BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveringsplikt».

Use Case Oppstart i målepunkt - innflytting

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Etter at målepunktet registreres aktivt på innflyttet sluttbruker, men uten registrert (fremtidig) kraftleveranse, settes sluttbruker på leveringsplikt i målepunktet gjennom denne prosessen. Hvis sluttbruker allerede har en aktiv kraftleverandør i et eller flere andre målepunkt, sendes informasjon til denne, som beskrevet i det følgende sekvensdiagrammet:

Sekvensdiagram Oppstart Kraftleveranse

Starttilstand

Prosessen startes når en sluttbruker tar kontakt med nettselskapet ved innflytting. Det kan være et nytt målepunkt, et målepunkt som ikke har hatt en sluttbruker tilknyttet i en periode, eller en overtagelse der sluttbruker ikke ønsker eller kan velge en kraftleverandør.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Basert på starttilstanden sender nettselskapet Meldingen «13 - Oppstart i målepunkt». Dersom Elhub avviser meldingen, skal en av begrunnelsene som angitt under valideringsregler benyttes. Nettselskapet skal innhente relevante grunndata fra sluttbrukeren, inkludert fødselsnummer/D-nummer/organisasjonsnummer . Postadresse til sluttbruker skal alltid oppgis. Denne brukes til kommunikasjon og fakturering hvis ikke annet er oppgitt. Hvis sluttbruker har en annen fakturaadresse kan denne oppgis i tillegg til postadressen. For mer detaljert informasjon om hvordan de enkelte adresseelementene for sluttbrukeradresse i Elhub skal brukes se kapittel 3 Generelle temaer.
 • Det forutsettes at nettselskapet skaffer til veie en måleravlesning som en del av denne prosessen. Før melding om oppstart sendes, sikrer nettselskapet at det finnes avlesning i perioden 3 mnd før oppstartsdato og frem til meldingen sendes inn.
 • Elhub sjekker aktive kraftleverandører sluttbruker har i andre målepunkt, og sender en «2 - oppstart kraftleveranse» til den aktuelle kraftleverandøren og til leveringspliktig kraftleverandør. Dersom sluttbruker har mer enn ett målepunkt og har avtale med mer enn en kraftleverandører må kunden selv ta et valg, og Elhub har ikke anledning til å sende «2 - Oppstart kraftleveranse (Potensiell sluttbruker)». Målepunktet havner først på leveringsplikt, mens kraftleverandøren tar kontakt med sluttbruker for å eventuelt skrive kontrakt for nytt målepunkt, og starter i så fall prosessen «BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt».
 • Hvis det finnes en sluttbruker i målepunktet som skal flytte ut, vil kraftleverandøren til den gamle sluttbrukeren informeres gjennom meldingen «11 - Opphør kraftleveranse». Eventuell gammel sluttbruker flyttes automatisk ut.
 • Elhub sender meldingen «14 - Oppstart i målepunkt» til nettselskapet.
 • Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter innflyttingsdato, vil samtlige endringer bli sendt til leveringspliktig kraftleverandør i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.
 • Etter oppstartsdato sendes avlesning på profilavregnede målepunkt fra nettselskapet gjennom Elhub, både til ny og gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn ny avlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette, samt estimert målerstand, både til gammel kraftleverandør og nettselskap. I tillegg vil Elhub estimere start-stand og sende til ny kraftleverandør og nettselskap.
  • Elhub vil ikke estimere periodevolum som inkluderer en periode før oppstart av NBS. I disse tilfellene må nettselskapet legge inn avleste eller stipulerte periodevolum gjennom BRS-NO-332, før registering av oppstart tilbake i tid

Kansellering

Det er ikke mulig å kansellere oppstart i målepunkt, da det blir utført umiddelbart. Ved eventuelle feil, må en reversering initieres.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Målepunktstatus må være AktivtE81
4Avregningsform skal ikke være "Ikke avregnet" for de perioder målepunktet har kraftkontrakterEH038
5Dato for oppstart i målepunkt må være innenfor tidsfristeneEH003
6Dato for innflytting tilbake i tid må være senere enn dato for siste kontraktsstartEH017
7Gyldighetsdato oppgitt i prosessen skal ikke være før opprettelsesdato for målepunktetEH083
8Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
9Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
10

En måleravlesning nyere enn 3 måneder fra gyldighetsdato oppgitt i prosessen må være registrert i Elhub hvis alle følgende er sanne:

 • Avregningsform i målepunktet er Profilavregnet
 • Målepunktstatus har vært Aktivt i mer enn 3 virkedager fra initieringsdato
E19
11Sluttbrukeren som flyttes inn skal ikke ha den aktive kraftkontrakten i målepunktetEH018
12

Sluttbruker ID må være én av følgende:

 • gyldig norsk fødselsnummer
 • gyldig norsk D-nummer
 • gyldig norsk organisasjonsnummer
ikke spesifisert
13En postadresse må være spesifisert for sluttbrukerEH014
14Leveringspliktig kraftleverandør må være samme for hele perioden sluttbruker skal legges på leveringspliktEH093
15

Postnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031
16

Poststed for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må ikke inneholde små bokstaver
EH031
17

Husnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med et tall som ikke er 0
 • må avsluttes med et tall eller en bokstav
 • må inneholde maks én bokstav
 • må ikke inneholde små bokstaver

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

EH031
18

Bruksenhetsnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med enten L, H, U eller K og deretter ha fire tall

RegEx: ^[LHUK][0-9]{4}?$

EH031
19

Kommunenummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031
20

Hvis Gatenavn er oppgitt i en norsk post- eller fakturaadresser skal ingen av følgende være oppgitt:

 • Postboks
 • Stedsnavn
EH031

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake – Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Antall dager tilbake – Max

Nettselskap

Elhub

Tilbake til målepunktet ble aktivert/strømsatt eller dagen etter siste innfytting/leverandørskifte. Maksimalt 3år, men dato for eldste gjenstående avviksoppgjør vil avgjøre om endringen blir avregnet eller kun videreformidlet.

Oppstart

Elhub

Leveringspliktig kraftleverandør

Umiddelbart

Avlesning – profilavregnet

Nettselskap

Elhub

Tidligst 3 mnd. før oppstartsdato og senest før melding om innflytting sendes (gjelder kun hvis målepunktet har vært aktivt i mer enn 3 virkedager.)

Måleverdier

Nettselskap via Elhub

Leveringspliktig kraftleverandør og gammel kraftleverandør

 • timeavregnet: kalenderdagen etter oppstart
 • profilavregnet: 3 virkedager etter oppstart

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. Type

Prosess

Start in metering point - from Grid Access Provider


1 - RequestStartOfSupply

392 - Anmodning om Leverandørskifte

BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt

Start in metering point - from Grid Access Provider


2 - ConfirmStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandøskifte

BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt

Start in metering point - from Grid Access Provider


3 - RejectStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandøskifte

BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt

2 - Start of supply - to Balance Supplier

potensiell sluttbruker

1 - RequestStartOfSupply

392 - Anmodning om Leverandørskifte

BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt

11 - End of supply - to Balance Supplier

Utflytting

8 - NotifyEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt

2 - Start of supply - to Balance Supplier

Leveringsplikt

1 - RequestStartOfSupply

392 - Anmodning om Leverandørskifte

BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Innflytting

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

Leveringsplikt

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt