Oversikt

Prosessen for aktivering i målepunkt omfatter nettselskap og Elhub. Nettselskap er ansvarlig for å sende melding om aktivering så snart datoen er kjent, men fortsatt innenfor tidsfristene.

Use Case Aktivering i målepunkt

En kraftleveranse kan meldes inn før målepunktet er aktivt gjennom «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse – innflytting - frem i tid» – i så fall vil den prosessen settes på vent til målepunktet er aktivt som følge av denne prosessen.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Aktivering i målepunkt

Starttilstand

Nettselskapet har sendt «15 - Oppdater grunndata (nytt målepunkt)» til Elhub (BRS-NO-121) og oppdatert målepunktet med påkrevet informasjon. I tillegg har nettselskapet registrert dato for aktivering av målepunktet.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Senest oppstartsdagen skal nettselskapet sende meldingen «15 - oppdater grunndata». Målepunktet forventes å bli strømsatt på oppstartsdatoen som defineres i denne meldingen.
 • Nettselskapet forventes å foreta en måleravlesning på profilavregnede målepunkt og sende denne til Elhub senest 3 virkedager etter aktivering.
 • Informasjon som forventes å være oppdatert på målepunktet før aktivering:
  • Adresse
  • Målepunkttype (forbruk, produksjon, kombinert) og undertype
  • Målerinformasjon (målernummer, innhentingsmetode)
  • Avregningsinformasjon (profilavregnet, timeavregnet, målingsoppsett m.m.)
  • Avgiftsinformasjon
  • Antatt årsforbruk ( profilavregnet)
  • Anleggsbeskrivelse (produksjon, kombinert)

Hvis all påkrevd informasjon ikke er kjent ved tidspunktet for aktivering skal nettselskapet registrere den mest sannsynlige verdien. Når informasjonen senere blir kjent, for eksempel i forbindelse med innflytting av sluttbruker, skal nettselskapet registrere dette ved en oppdatering eller korrigering i grunndata. Dette kan gjelde for eksempel næringskode eller antatt årsforbruk. Hvis noen felter ikke vil få reelle verdier, for eksempel målernummer på umålte målepunkter, skal nettselskapet oppgi en fiktiv verdi.
For mer detaljert informasjon om påkrevde elementer se valideringsregler nedenfor.
Denne informasjonen kan registreres ved opprettelse av nytt målepunkt "BRS-NO-121 Nytt målepunkt", ved en oppdatering gjennom "BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata – nettselskap" eller den kan oppgis i aktiveringsmeldingen.

 • Sluttbrukeren kan allerede ha initiert en «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid» via sin kraftleverandør for målepunktet. Elhub har da satt denne på vent så lenge målepunktet har hatt status Inaktivt. Når status endres til Aktivt (på datoen angitt i meldingen «15 - oppdater grunndata »), effektueres oppstart med valgt kraftleverandør.
 • Dersom sluttbrukeren ber nettselskapet om aktivering uten å velge kraftleverandør før oppstart, starter nettselskapet «BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt – innflytting», ved å sende inn meldingen «13 - oppstart i målepunkt", og leveringspliktig kraftleverandør informeres om dato og sluttbruker gjennom BRS-NO-123.
 • Aktivering av målepunktet blir utført umiddelbart i Elhub og kan ikke kanselleres.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Målepunktstatus må være InaktivtEH042
4Dato for aktivering i målepunkt må være innenfor tidsfristeneEH003
5Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
6Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
7Avregningsform skal ikke være Profilavregnet hvis målepunkttype er Produksjon eller KombinertEH038
8

Kun de følgende undertype for forbruk kan være spesifisert for målepunkt med avregningsform Profilavregnet:

 • Forbruk
EH026
9Innhentingsmetode må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus AktivtEH026
10Målernummer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus AktivtEH027
11Prioritet må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og KombinertEH026
12Installert effekt må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon og KombinertEH026
13Effektgrense må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og KombinertEH026
14All avgiftsinformasjon må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og KombinertEH028
15Avlesningsfrekvens må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH026
16Startdato for avlesningssyklus må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH026
17Startdato for avlesningssyklus hvis oppgitt i prosessen må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
18Antatt årsforbruk må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH030
19Målerkonstant må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH027
20Antall siffer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH027
21

Målingsoppsett for periodevolum må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk
 • avregningsform er Profilavregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
22

Målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktiv
EH029
23

Følgende målingsoppsett være spesifisert:

 • timeoppløst aktiv energi for forbruk
 • timeoppløst aktiv energi for produksjon

for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktiv
EH029
24

Målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
25

Minimum ett målingsoppsett må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • avregningsform er Ikke avregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
26Nettområdestatus må være Aktiv hvis noen målepunkt innenfor nettområdet har målepunktstatus AktivEH035
27Anleggsbeskrivelse må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon eller KombinertEH094

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før aktiveringsdato - Min

Nettselskap

Elhub

Samme dag som aktivering skjer

Antall dager før aktiveringsdato - Max

Nettselskap

Elhub

6 virkedager før aktivering skjer

Hvis aktivering i målepunkt ikke har blitt meldt inn innenfor tidsfristen, må feilen korrigeres gjennom BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Aktivering

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Aktivering

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312