Oversikt

Prosessen for nytt målepunkt omfatter nettselskap og Elhub. Nettselskap er ansvarlig for registrering av det nye målepunktet så snart informasjon om dette foreligger, Elhub ivaretar og er autoritativ kilde for denne informasjonen, og sluttbrukerens kraftleverandør vil kunne søke opp målepunktet og registrere en kraftleveranse på dette inn i Elhub.

Use Case Nytt Målepunkt

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Nytt målepunkt

Starttilstand

Basert på informasjonen om installasjonen (adresse mv.) definerer nettselskapet et målepunkt med tilhørende målepunkt ID, samt øvrig informasjon om målepunktet.
Beslutning om etablering av et nytt målepunkt er således fattet, men intet målepunkt er enda etablert eller definert i Elhub (dvs. ingen målepunkt ID er registrert for punktet i Elhub enda).

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Basert på starttilstanden oppretter nettselskapet et målepunkt i sitt system og sender meldingen «15 - Oppdatering av grunndata» fra nettselskap. Meldingen sendes så snart nettselskapet har tatt ut et målepunkt i sine systemer. Målepunktstatus settes automatisk som Inaktivt av Elhub. Dersom Elhub avviser meldingen, skal en av de begrunnelser som er angitt under valideringsregler benyttes.
    • Hvis det har skjedd en feil og nettselskapet ikke får opprettet målepunktet i tide kan dette korrigeres ved bruk av «BRS-NO-402 Korrigering i grunndata - fra nettselskap». Nettselskapet vil da ha mulighet til å flytte opprettelsesdato for målepunktet, sammen med riktige verdier for øvrige grunndata i målepunktet, tilbake til riktig dato.
  • Sluttbrukeren kan nå initiere en «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse – innflytting - frem i tid» via sin kraftleverandør. Elhub setter prosessen på vent så lenge målepunktet har status Inaktivt, og effektuerer denne når status endres til Aktivt gjennom «BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt».
  • Opprettelse av nytt målepunkt kan ikke kanselleres

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet skal ikke være registrert i ElhubEH004
2Nettområdet må være registrert i ElhubE49
3Nettområdestatus må være AktivtEH035
4Dato for opprettelse av nytt målepunkt må være innenfor tidsfristeneEH003
5Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
6Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
7Avregningsform skal ikke være Profilavregnet hvis målepunkttype er Produksjon eller KombinertEH038
8

Kun de følgende undertype for forbruk kan være spesifisert for målepunkt med avregningsform Profilavregnet:

  • Forbruk
EH026
9Startdato for avlesningssyklus hvis oppgitt i prosessen må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Dato for innsendelse

Nettselskap

Elhub

Dagens dato (opprettelse av nytt målepunkt skal gjøres så snart målepunkt ID er tatt ut og før aktivering av målepunktet.)

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

nytt målepunkt

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-121 Nytt målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

nytt målepunkt

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-121 Nytt målepunkt