Oversikt

Leverandørskifteprosessen foregår i hovedsak mellom kraftleverandør og Elhub. Nettselskapet har ingen direkte rolle i leverandørskifteprosessen, utover at nettselskapet blir informert om relevante endringer.

Use case for leverandørskifte


Ved et leverandørskifte sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub. Ny kraftleverandør kan melde leverandørskifte frem i tid så lenge tidsfristene holdes. 


Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering av leverandørskifte.
Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter leverandørskiftet til ny kraftleverandør, eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
Kraftleverandøren skal presisere overfor sluttbruker med profilavregnet målepunkt at en avlesning er nødvendig for gjennomføringen av leverandørskiftet, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren at det finnes avlesning nyere enn 3 mnd. før oppstartdato, i Elhub.
Når fristen for kansellering av melding om oppstart av kraftleveranse er passert, vil nettselskapet informeres gjennom oppdatering av grunndata og den gamle kraftleverandøren informeres gjennom opphør kraftleveranse.
I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren.
Etter oppstartdato vil avlesning på profilavregnede målepunkt sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, til både ny og gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn oppstartsavlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette både til gammel kraftleverandør og nettselskap. I tillegg sendes estimert start-stand til ny kraftleverandør.
Gammel kraftleverandør kan lage en sluttavregning når måleverdier er oppdatert i Elhub.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram for leverandørskifte

Starttilstand

Sluttbruker starter prosessen ved å tegne kontrakt med ny kraftleverandør.
Sluttbrukeren er ansvarlig for å ha oversikt over egne avtaler og bindinger. Informasjon om sluttbruker-kraftleverandørkontakter vil ikke ligge i Elhub.

 • Ny kraftleverandør har et ansvar for å avklare med sluttbrukeren at det ikke finnes bindinger i forhold til tidligere kontrakt eller andre hindringer som for eksempel inaktivt målepunkt for at et leverandørskifte kan gjennomføres.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Før leverandørskifte innhenter ny kraftleverandør informasjon fra sluttbruker, inkludert fødselsnummer/D-nummer/organisasjonsnummer. «BRS-NO-611-Verifiser grunndata i målepunkt» bør brukes for å verifisere informasjon. Ved leverandørskifte skal postadresse til sluttbruker alltid oppgis. Denne brukes til kommunikasjon og fakturering hvis ikke annet er oppgitt. Hvis sluttbruker har en annen fakturaadresse kan denne oppgis i tillegg til postadressen. For mer detaljert informasjon om hvordan de enkelte adresseelementene for sluttbrukeradresse i Elhub skal brukes se kapittel 3 Generelle temaer.
 • Ny kraftleverandør har ansvaret for å presisere overfor sluttbruker med profilavregnet målepunkt at en avlesning er nødvendig for gjennomføringen av skiftet, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren i Elhub at det finnes avlesning nyere enn 3 mnd før oppstartsdato
 • Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering av leverandørskifte, som er tre virkedager før dato for leveringsstart for profilavregnet målepunkt, og 1 kalenderdag før for timeavregnet målepunkt.
 • Meldingen «1-Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte» til Elhub sendes:
  • senest tre virkedager før oppstartdato for profilavregnet målepunkt,
  • senest 1 kalenderdag før oppstartdato for timeavregnet målepunkt,
  • tidligst seks virkedager før oppstartdato for profilavregnet målepunkt,
  • tidligst fire kalenderdager før oppstartdato for timeavregnet målepunkt,
 • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «1-Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte» og bekrefter mottatt leverandørskifte til ny kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene.
 • Før oppstartsdato
  • informeres nettselskapet gjennom «14-oppstart i målepunktet - leverandørskifte»
  • den gamle kraftleverandøren informeres gjennom «11-opphør kraftleveranse - leverandørskifte»
  • I tillegg sendes «6-oppdatering av grunndata» til den nye kraftleverandøren. Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter dato for leverandørskifte, vil samtlige endringer bli sendt til kraftleverandøren i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.
 • Etter oppstartsdato sendes avlesning på profilavregnede målepunkt fra nettselskapet gjennom Elhub, både til ny og gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn ny avlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette, samt estimert målerstand, både til gammel kraftleverandør og nettselskap. I tillegg sendes estimert start-stand til ny kraftleverandør.

Kansellering

Sekvensdiagram for kansellering av leverandørskifte

Prosessforløp for Kansellering

Hvis sluttbruker eller kraftleverandøren av en eller annen grunn kansellerer innen fristen, bekreftes dette, og ingen andre parter vil involveres. Hvis en oppdager feil etter fristen kan en reversering initieres. En eventuell kansellering vil avvises.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Dato for leverandørskifte må være innenfor tidsfristeneEH003
4Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
5Kraftleverandøren som initierer prosessen skal ikke allerede ha kraftkontrakten i målepunktetE16
6

Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunkter er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Forbruk
 • Kombinert
E16
7

Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for produksjon med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Produksjon
 • Kombinert
E16
8En måleravlesning nyere enn 3 måneder fra gyldighetsdato oppgitt i prosessen må være registrert i Elhub hvis avregningsform i målepunktet er ProfilavregnetE19
9Målepunktet skal ikke være blokkert for leverandørskifteE22
10Sluttbruker ID oppgitt i prosessen må være den samme som er registrert i Elhub på målepunktetEH018
11

Sluttbruker ID må være én av følgende:

 • gyldig norsk fødselsnummer
 • gyldig norsk D-nummer
 • gyldig norsk organisasjonsnummer
ikke spesifisert
12En postadresse må være spesifisert for sluttbrukerEH014
13

Postnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031
14

Poststed for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må ikke inneholde små bokstaver
EH031
15

Husnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med et tall som ikke er 0
 • må avsluttes med et tall eller en bokstav
 • må inneholde maks én bokstav
 • må ikke inneholde små bokstaver

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

EH031
16

Bruksenhetsnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med enten L, H, U eller K og deretter ha fire tall

RegEx: ^[LHUK][0-9]{4}?$

EH031
17

Kommunenummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031
18

Hvis Gatenavn er oppgitt i en norsk post- eller fakturaadresser skal ingen av følgende være oppgitt:

 • Postboks
 • Stedsnavn
EH031


Valideringsregler kansellering:

#ValideringFeilkode
1Opprinnelig prosess må være registrert i ElhubEH033
2Kanselleringsmelding for leverandørskifte må være sendt før kanselleringsfristenEH003
3Markedsaktør som initierer kansellering må være samme som i opprinnelig prosessEH033
4Opprinnelig prosess må være i tilstand hvor den venter på kanselleringsfristEH036

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før Oppstartsdato - Min

Kraftleverandør

Elhub

 • timeavregnet: 1 kalenderdag
 • profilavregnet: 3 virkedager.

Antall dager før Oppstartsdato - Max

Kraftleverandør

Elhub

 • timeavregnet: 4 kalenderdager
 • profilavregnet: 6 virkedager.

Kanselleringsfrist

Kraftleverandør

Elhub

 • timeavregnet: 1 kalenderdag
 • profilavregnet: 3 virkedager.

Avlesning – profilavregnet

Kraftleverandør eller sluttbruker

Nettselskap via Elhub, eller direkte til nettselskap

Tidligst 3 mnd. før oppstartsdato og senest 3 virkedager før melding om leverandørskifte sendes.

Oppdatering til nettselskap

Elhub

Nettselskap

 • timeavregnet: 1 kalenderdag
 • profilavregnet: 3 virkedager.

Opphør til gammel kraftleverandør

Elhub

Gammel kraftleverandør

 • timeavregnet: 1 kalenderdag
 • profilavregnet: 3 virkedager.

Måleverdier

Nettselskap via Elhub

Ny og gammel kraftleverandør

 • timeavregnet: Kalenderdagen etter oppstart
 • profilavregnet: 3 virkedager etter oppstart

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type


Prosess

1 - Start of supply - from Balance Supplier

leverandørskifte

1 - RequestStartOfSupply

392 - Anmodning om Leverandørskifte

BRS-NO-101 Leverandørskifte

1 - Start of supply - from Balance Supplier

leverandørskifte

2 - ConfirmStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-101 Leverandørskifte

1 - Start of supply - from Balance Supplier

leverandørskifte

3 - RejectStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-101 Leverandørskifte

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

leverandørskifte

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse  leverandørskifte

BRS-NO-101 Leverandørskifte

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata

11 - End of supply - to Balance Supplier

leverandørskifte

8 - NotifyEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-101 Leverandørskifte

Start in metering point - to Grid Access Provider

leverandør skifte

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-101 Leverandørskifte

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 -Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

1 - Start of supply - from Balance Supplier

kansellert skifte

1 - RequestStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-101 Leverandørskifte

1 - Start of supply - from Balance Supplier

kansellert skifte

2 - ConfirmStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-101 Leverandørskifte

1 - Start of supply - from Balance Supplier

kansellert skifte

3 - RejectStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-101 Leverandørskifte