Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter (ATAM)

Dette tilsvarer det tidligere korreksjonsoppgjøret.
Avviksoppgjør utføres når korrigerte måleverdier er rapportert etter grunnlag for balanseavregningen er låst, eller ved grunndatakorreksjoner som endrer allokert volum, opp til 3 år etter bruksdøgnet. Beregningen utføres normalt hver måned etter den femtende. Korreksjonen skal gjøres opp med timeoppløsning for den aktuelle perioden, og skal avregnes ved bruk av regulerkraftprisen med timeoppløsning for tilsvarende periode.

 • Balanseavregnet_volum_hMP = Timeavregnet forbruk/produksjon brukt i balanseavregningen
 • Korrigert_volum_hMP = Korrigert timeavregnet forbruk/produksjon for målepunkt

Netteier er ansvarlig for å gjøre opp ATAM, men Elhub gjør denne oppgaven på vegne av netteierne

Elhub beregner også grunnlaget for fakturering av avviksoppgjør. Dette omfatter en oversikt over:

 • differansen mellom ny og avregnet verdi
 • korreksjonsbeløp basert på regulerkraftprisen

Alle verdiene skal gjøres opp med timeoppløsning.Oversikt beregninger av grunnlag for ATAM.

LEV = Leverandør

MP = Målepunkt

NO = Nettområde

Dokumentasjon av ATAM


Elhub, på vegne av netteier, oversender faktura eller kreditnota til kraftleverandør. ATAM faktureres eller krediteres kraftleverandør og kraftleverandør for nettap. Nettap er motpost for alle korreksjoner.

Fakturagrunnlag:

Grunnlaget for fakturaen inneholder per nettområde:

 • Kraftleverandør
 • Nettområde
 • Per til-dato saldofakturert
 • Summen av saldobeløp
 • Summen av differansevolum

Dokumentasjon på målepunktnivå:

Grunnlag for ATAM (per målepunkt) kan ses i Elhub Portalen med døgnoppløsning eller ved behov bestilles fra Elhub på timeoppløsning og inneholder:

 • Målepunkt-ID
 • Fra-/til-dato for oppgjørsperioden
 • Timeverdiene brukt i balanseavregningen / forrige ATAM
 • Korreksjonsverdiene brukt i denne ATAM
 • Ny og gammel kraftleverandør, grunndata per korrigering

Avviksoppgjør profilavregnede målepunkter (APAM)

Dette tilsvarer det tidligere saldooppgjøret.
Beregning utføres av Elhub hver måned etter den femtende da balanseavregningen har stengt for den siste måneden. 
Beregningen skal omfatte alle korreksjoner for de tre siste år.Oversikt beregninger av grunnlag for APAM.

LEV = Leverandør

MP = Målepunkt

NO = Nettområde

Nett

Etter at en måler har blitt avlest skal netteier beregne volum siden forrige avlesning. Ved hver kvalitetsgodkjent avlest målerstand bør det beregnes nytt årsforbruk for målepunktet.

Målt_profilavregnet_volum_pMP:
Ved innlegging av en målerstand vil det måtte beregnes et forbruk i perioden siden siste avleste periode. Dette beregnes ved hjelp av:

Trafokonstanten brukes for å skalere måleravlesninger basert på avvikende måleenhet. (F.eks. hvor avlest forbruk på 1,23 tilsvarer 12,3 kWh, skal trafokonstanten være satt til 10)

Målt_profilavregnet_volum_pMP rapporteres til Elhub med fra- og til-datoer og -stander.

Elhub

Saldovolumet som er grunnlag for APAM, beregnes i Elhub.


Målt profilavregnet volum beregnes som en timeserie proporsjonal med JIP for perioden (FPC):


JIP_hMP må her være den JIP som ble brukt i balanseavregningen, normalt D+5-versjonen.

I enkelte spesielle tilfeller blir det ikke laget endelig preliminært volum (FPPC), for eksempel hvis målepunktet ikke var registrert som aktivt, men korrigeres og settes aktivt mer enn 5 dager tilbake i tid. I disse tilfellene vil Elhub beregne en virtuell JIP_hMP (TPC) etter samme formel for å kunne fordele det avleste forbruket. Siden dette forbruket ikke var med i balanseavregningen vil Elhub først ta med endringen fra 0 til virtuell JIP_hMP med i etterfølgende APAM, hvis ikke Målt_profilavregnet_volum er tilgjengelig samtidig. Hvis Målt_profilavregnet_volum først kommer inn til et senere APAM, gjøres det fordelte forbruket da opp mot virtuell JIP_hMP .
Følgende verdier gjøres tilgjengelig i Elhub for kraftleverandør og netteier etter hvert som det er tilgjendelig:

 • MålepunktID
 • Fradato
 • Tildato
 • Preliminært_volum_hMP (FPPC gjennom BRS-NO-322)
 • Målt_profilavregnet_volum_pMP (Avlesningen gjennom BRS-NO-312)
 • Målt_profilavregnet_volum_hMP (FPC gjennom BRS-NO-312)
 • Eventuelt Temporært_volum_hMP (TPC gjennom BRS-NO-312)
 • Aggregert differansevolumMP (Resultat av APAM per døgn gjennom BRS-NO-503, og dokumentasjon per time ved forespørsel)

Beregne pris for APAM

Avregningsansvarlig er ansvarlig for å utføre oppgjøret. Elhub skal beregne et komplett grunnlag som avregningsansvarlig kan bruke for å fakturere eller kreditere kraftleverandører/tapsleverandør.
APAM beregnes per time. Timepris skal være områdeprisen på elspotmarkedet. Fakturering av APAM mot kraftleverandør/tapsleverandør gjøres hver måned etter den femtende og kan inkludere nye differenser for de tre siste år.

APAM per målepunkt

For hvert målepunkt skal APAM beregnes for alle avlesninger som er kommet inn siden forrige APAM. Det beregnes en linje per avlesning.
APAM utføres etter følgende formel:


Fra-dato = Første dato i perioden. Til-dato = Siste dato i perioden.
Hvis det hadde vært et bytte av leverandør i løpet av perioden, utføres beregning og fordeling på en periode for hver enkelt leverandør. Resultatet for hver målepunkt tilgjengeliggjøres i Elhub WebPortal med døgnoppløsning.

APAM per kraftleverandør

APAM per kraftleverandør (LEV) er summen av APAM per målepunkt for de målepunkt som kraftleverandøren har leveranse til. Kun de målepunkt hvor det er beregnet målt volum siden forrige tidspunkt for fakturering av APAM, tas med. Formelen som benyttes er: 


Dokumentasjon av APAM

Fakturagrunnlag:

Elhub håndterer oppgjøret for APAM. APAM faktureres eller krediteres kraftleverandør og kraftleverandør for nettap. Nettap er motpost for alle korrigeringer. Grunnlaget for fakturaen inneholder per nettområde:

 • Kraftleverandør
 • Nettområde
 • Per tildato saldofakturert
 • Summen av saldobeløp
 • Summen av differansevolum

Dokumentasjon på målepunktnivå:

Grunnlag for APAM (per målepunkt) kan ses i Elhub Portalen med døgnoppløsning, og kan ved behov bestilles fra Elhub med timeoppløsning og inneholder:

 • Målepunkt-ID
 • Fra-/til-dato for oppgjørsperioden
 • Timeverdiene brukt i balanseavregningen (FPPC) / FPC fra forrige APAM
 • Timefordelte periodevolum i denne APAM (Målt_profilavregnet_forbruk, FPC)
 • Ny og gammel kraftleverandør, grunndata per korrigering

Korreksjon etter ATAM og APAM

Ved korreksjon av måleverdier og/eller grunndata etter kjørt ATAM/APAM opprettes nytt avregningsgrunnlag for den perioden som skal korrigeres. Avregning av korrigerte verdier gjøres opp mot tidligere ATAM/APAM avregning.