Denne siden beskriver hvordan underlaget for balanseavregning blir regnet ut i Elhub. I tillegg står det beskrevet kravene for innsending av måleverdiene som trengs for å utføre beregningene av avregningsgrunnlaget for balanseavregningen, og hvordan vi vil sende ut både underlaget for balanseavregning og underlaget for fakturering av sluttkunder. Elhub vil regne ut underlag for balanseavregningen de første 5 dagene etter bruksdøgnet (D+1 - D+5). Hvis kvaliteten på måleverdiene er for dårlig til at nettområdet passerer valideringene våre kan underlaget regnes ut på nytt helt fram til D+13. 

Definisjoner

De følgende betegnelser er brukt i dette dokumentet:

(kWh/h benevner kWh for én time; "timeseffekt")

Prefiksen preliminært betegner at volumet er beregnet, etter avlesning brukes betegnelsen målt

Suffiks h brukes til å indikere timevolumer, d for døgnvolumer og p for periodevolumer. Suffiks NO brukes for å indikere at dette gjelder for et nettområde.

Valideringsregler per nettområde


For nettområder med profilavregnede målepunkter beregner Elhub nettap og JIP hvert døgn for å fordele nettområdets forbruk. Fire ulike beregningsmetoder for nettap er tilgjengelig i Elhub; Stor JIP for nettområder med mange profilavregnede målepunkter, Liten JIP for nettområder med få profilavregnede målepunkter, Årsforbruk JIP for nettområder med veldig liten eller negativ netto innmating og Ingen JIP for nettområder med kun timeavregnede målepunkter. 

Elhub vil gjøre valideringer som eventuelt stopper videre beregninger per MGA. MGAer uten feil, kjøres ferdig. Disse kontrollene er definert så langt:

 • JIP < 0: Grunnlaget for balanseavregningen går i feil-status. (Et nett skal ikke lenger kunne feile denne testen)
 • JIP > 0 uten at det finnes profilavregnede målepunkt i nettområdet: Grunnlaget for balanseavregningen går i feil-status. (Et nett skal ikke lenger kunne feile denne testen)
 • JIP = 0 og det finnes profilavregnede målepunkt: Grunnlaget for balanseavregningen går i stoppet-status. Jobben må kjøres på nytt manuelt eller godkjennes av en Elhub operatør. Kan skyldes at:
  • sum estimert årsforbruk er 0
  • netto innmating i et nettområdet er 0
 • JIP avviker med mer enn 20 % for samme dag foregående uke: 
  • D+1,D+2: Beregningen settes til midlertidig stoppet en gitt tid før den automatisk godkjennes.
  • D+3,D+4,D+5: Beregningen settes til stoppet. Jobben må kjøres på nytt manuelt, eller godkjenne.
 • Manglende data for utveksling eller produksjon: Beregningen settes til stoppet. Jobben må kjøres på nytt manuelt, eller godkjenne.
 • Hvis andelen nettap er større enn 15 % av brutto innmatingen: Beregningen settes til stoppet. Jobben må kjøres på nytt manuelt, eller godkjenne.
  • Det er satt opp et unntak for nettområder som har mindre enn 500 kWh tap. De vil passere testen selv om tapet er over 15% av brutto innmating
 • Sum estimert årsforbruk avviker med mer enn 30 % for forrige dag, i nett med mer enn 200 profilavregnede målepunkt: 
  • D+1,D+2: Beregningen settes til midlertidig stoppet en gitt tid før den automatisk godkjennes.
  • D+3,D+4,D+5: Beregningen settes til stoppet. Jobben må kjøres på nytt manuelt, eller godkjenne.
 • "Null" i tap når tap er forventet, sjekken tillater -200 kWh i tap: Beregningen settes til stoppet. Jobben må kjøres på nytt manuelt, eller godkjenne.
 • Tap i nett som er satt opp som nulltapsnett, sjekken tillater +/-200 kWh i tap: Beregningen settes til stoppet. Jobben må kjøres på nytt manuelt, eller godkjenne.
 • Summen av avrundingsfeil i PPC er mindre enn +/- 1kWh i profilavregnede nettområder:  Beregningen settes til stoppet. Jobben må kjøres på nytt manuelt, eller godkjenne.

Resultatene av beregningen sendes nettselskapet og avvik merkes i Elhub Aktørportal. Nettselskapet har ansvaret for å verifisere at rapportering til Elhub er fullstendig og korrekt, og å følge opp at parametere som avregningstype, beregningstype- og parametere for nettap er oppdaterte og korrekte. Dette utføres i Elhub Aktørportal. Presentasjonen på Elhub Aktørportal vil dekke netto innmating, total timeavregnet forbruk, nettap og JIP i nettområdet slik at nettselskap får et fullstendig bilde av avregningsgrunnlaget. Netto innmating vil også bli presentert delt på total produksjon og utveksling. Portalpresentasjon vil også omfatte antall savnede serier, etc. Hvis noe viser seg å være feil, er det nettselskapets ansvar å korrigere og sende inn nye måleverdier.

For enkelte av feilene over, vil konsekvensen være at beregningsjobben feiler. 

Funskjonell beskrivelse av beregningen av avregningsgrunnlag for balanseavregningen


Elhub har ansvar for å lage grunnlaget for balanseavregningen. Funksjonaliteten inkluderer rapportering til Avregningsansvarlig, balanseansvarlige og kraftleverandører. Beregning utføres per døgn. Grunnlag for balanseavregning sendes til Avregningsansvarlig kl. 10:00 D+2 og kl. 12:00 D+5. 

For Norge og Elhub låses data til ISR D+5. Hovedgrunnen til dette er at de måledata som sendes ut i markedet skal være faktureringsklare D+5. I tillegg er andel av JIP profilen som låses grunnlaget for estimerte periodevolum fra Elhub etter f.eks. et leverandørskifte og til fordeling av avlest forbruk. Om grunnlaget hadde blitt holdt åpent til D+13, kunne estimatene i verste fall først kommet 25 dager etter forbruksdøgnet, fordi en avlesning kunne komme inn på D+12, som først ville bli fordelt på D+13 etter avlesningen (D+25 i forhold til leverandørskifte). Siste frist for rapportering av grunnlag for balanseavregning er kl 12:00 D+13, det er mulig å oppdatere underlaget frem til denne fristen om nødvendig ved særlige hendelser. Fakturering av balanseavregning utføres av eSett Oy på vegne av Avregningsansvarlig.

Oversikt over aggregering til ISR

Grunnlag for balanseavregning

Elhub beregner kraftleverandørens totale uttak i et nettområde basert på forbruk i målepunkter der kraftleverandøren har kontrakt. Det totale kraftuttaket rapporteres fordelt på kraftuttaket i timeavregnede og profilavregnede målepunkt. 


Timeavregnede målepunkt

Grunnlag for balanseavregning for timeavregnede målepunkt er avleste måleverdier.

Ansvar nettselskap:
Nettselskapet sender daglig inn avleste måleverdier for forbruk og produksjon for timeavregnede målepunkt. Ved manglende måleverdier estimerer nettselskapet forbruk basert på standardmodellen som er beskrevet i VEE-guiden. Når det foreligger en målt verdi skal nettselskapet sende oppdaterte verdier til Elhub med tidsstempel og korrekt statuskode.

Eget forbruk i produksjonsanlegg skal trekkes fra og produksjonen rapporteres som netto produksjon (fratrukket egetforbruk). Forbruk utover egetforbruk skal rapporteres på separat målepunkt.

Ansvar Elhub:
Elhub beregner grunnlag for balanseavregning basert på måleverdier mottatt fra nettselskapet, og sender resultatene til ISR med kopi til balanseansvarlige og kraftleverandører. Når det foreligger en korrigert verdi, oppdaterer Elhub avregningsgrunnlaget inntil D+5. Ved korreksjoner etter D+5 foretar Elhub avviksoppgjør ATAM mot kraftleverandør for differansen mellom estimerte og målte verdier, eller differansen mellom gamle og gjeldende måleverdier. 
Måleverdier for forbruk aggregeres for hver time per kraftleverandør og balanseansvarlig, per nettområde, og lagres som en tidsserie i Elhub.
Alle tidsseriene sendes til Avregningsansvarlig med kopi til balanseansvarlig og kraftleverandør. 

Profilavregnede målepunkt
Grunnlag for balanseavregning for profilavregnede målepunkt estimeres av Elhub basert på antatt årsforbruk.

Ansvar nettselskap:
Nettselskapet sørger for at antatt årsforbruk per målepunkt er oppdatert i Elhub. Nettselskapet rapporterer etter avlesning fra-dato, til-dato, fra-stand, til-stand og periodevolum.

Ansvar Elhub: 
Ved estimering beregnes målepunktets prosentandel av antatt årsforbruk for alle profilavregnede målepunkt i nettområdet. Målepunktets estimerte forbruk blir da den prosentvise andelen av forbruket til alle profilavregnede målepunkt (JIP). JIP er lik netto innmatet kraft i nettområde minus nettap og minus summen av alle timeavregnede målepunkt i nettområde. 
Med grunnlag i prosentandel og JIP beregnes preliminært timefordelt forbruk for hvert profilavregnet målepunkt. De estimerte verdiene aggregeres per time per kraftleverandør og balanseansvarlig per nettområde og lagres som en tidsserie i Elhub.
Avregningsresultatene sendes til Avregningsansvarlig, balanseansvarlig og kraftleverandør. JIP som blir brukt ved avregningen er merket i med avregningsdato i Elhub. Denne versjonen av tidsserien brukes i beregningene for APAM for beregning mot avregnet volum. 

Utvekslingsmålepunkt

Del av grunnlaget for å beregne netto innmating i nettområdet.

Ansvar nettselskap:
Nettselskapet sender daglig inn avleste måleverdier for utveksling. Ved manglende måleverdier estimerer nettselskapet forbruk basert på standardmodellen som er beskrevet i VEE-guiden. Når det foreligger en målt verdi skal nettselskapet sende oppdaterte verdier til Elhub med tidsstempel og korrekt statuskode.

Nettselskapet er ansvarlig for primærmåleren rapporterer utveksling mellom nettområder som to timeserier for hvert utvekslingsmålepunkt. En timeserie for hver retning av kraftutvekslingen som definert i grunndata for målepunktet. Elhub skal ikke ha verdier for sekundærmåling av utveksling.

Om det er flere utvekslingspunkter mellom to nettområder kan nettselskapet velge om disse sendes inn hver for seg eller samlet.

Ellers gjelder det samme regler som for timeavregnede målepunkter.

Ansvar Elhub:
Elhub beregner grunnlag for balanseavregning basert på måleverdier mottatt fra nettselskapet, og sender resultatene til ISR. Når det foreligger en korrigert verdi, oppdaterer Elhub avregningsgrunnlaget inntil D+5. Ved korreksjoner etter D+5 beregner Elhub grunnlag for avviksoppgjør for utveksling. Hvis det er behov for et oppgjør mellom nettområdene, er det et felles ansvar å avtale hvordan det skal gjøres opp.

 Om det er flere utvekslingspunkter mellom to nettområder rapporteres en aggregert sum fra Elhub til ISR. Ellers gjelder det samme regler som for timeavregnede målepunkter.

Oversendelse av grunnlag for balanseavregningen

Elhub

Følgende blir løpende rapportert til Avregningsansvarlig fra Elhub senest innen D+13 kl. 12:00, normalt D+5, kl. 12:00. For hvert nettområde sendes aggregert per balanseansvarlig og kraftleverandør:

 • Totalt timeavregnet kraftuttak
 • Totalt profilavregnet forbruk
 • Nettap (timeserie)
 • Nettoproduksjon per målepunkt
 • Pumpekraft
 • JIP

Elhub rapporterer nettap. Dette sendes med ulike produktkoder for målt tap eller om det er beregnet med formel. Utveksling med nabonettområde rapporteres til Avregningsansvarlig som en aggregert sum hvis det er flere utvekslingspunkter mellom to nettområder. 
Til balanseansvarlig og kraftleverandør sendes også JIP som blitt brukt i avregningen.

Spesielle målepunkter
Måleverdier for uttak av pumpekraft i pumpekraftanlegg, eller pumping mellom forskjellige reservoarer, rapporteres til Avregningsansvarlig på samme måte som timeavregnede, men med egne produktkoder.

Grunnlag for kraftleverandørens og nettselskapets fakturering av sluttbruker

Som oppgavegiver har Elhub ansvar for å skaffe til veie grunnlaget for kraftleverandørens avregning av kraft levert til sluttbruker og for nettselskapets fakturering av nettleie. Grunnlaget inneholder kun volum, ikke priser.

Timeavregnede målepunkt, oversendelse av data

Nett
Innen kl. 9:00 D+1 skal måleverdier for alle timeavregnede målepunkter være tilgjengelige i Elhub. Nettselskapet må ha fått bekreftet levering til Elhub innen 07:00 D+1. Måleverdier skal være merket med statuskode. Måleverdier sendes fra nettselskap på gjeldende format, angitt i kWh/h med 3 desimaler. Når det for et målepunkt tidligere er oversendt estimerte eller ukorrekte verdier, sendes målte eller endelig estimerte verdier når de foreligger. Disse sendes, på samme måte og format, til Elhub. Det skal ikke sendes inn endring fra estimert til endelig estimert hvis ikke minst en av verdiene i et døgn er endret.

Elhub
Dataene sendes til kraftleverandører, og nettselskap og tredjeparter som abonnerer på disse, etter validering av Elhub. Når måleverdier korrigeres av nettselskap sendes korrigerte verdier videre. Kraftleverandør, nettselskap og tredjeparter kan også spørre etter måleverdier i Elhub eller se dem i Elhub Aktørportal. Verdiene anses som faktureringsklare etter avregningen D+5. 

Profilavregnede målepunkt

Preliminært forbruk
Nett
Nettselskapet rapporterer måleravlesninger periodisk eller ved hendelse som krever avlesning. De sender i tillegg inn oppdatert antatt årsforbruk.
Elhub

For perioder hvor det ennå ikke har blitt gjort avlesning beregner Elhub kun preliminært forbruk per time for målepunkt. Beregning av preliminært volum lages som målepunktets prosentandel av JIP. Prosentandelen beregnes som antatt årsforbruk dividert med totalt antatt årsforbruk for alle profilavregnede målepunkter. 
Det timefordelte preliminære forbruket sendes til kraftleverandøren, nettselskap og tredjepart på samme måte som for timeavregnede målepunkter. Verdiene som sendes ut etter D+5 anses som faktureringsklare.

Måleravlesning 
Nett
Så snart som mulig etter at nettselskapet mottar måleravlesning for et profilavregnet målepunkt skal avlesningsperiodens periodevolum sendes til Elhub. Nettselskapet skal rapportere fra-dato, til-dato, fra-stand, til-stand, periodevolum og eventuell endring i antatt årsforbruk.  

Timefordelt målt profilavregnet forbruk 

Elhub
Når periodeforbruket er kommet inn, sendes stand og volum mottatt fra nettselskapet umiddelbart til kraftleverandøren og nettselskap som informasjon. Elhub beregner timefordelt målt profilavregnet forbruk etter JIP (målt_profilavregnet_volum_hMP) for avlesningsperioden. JIP skal være den samme som anvendt balanseavregningen for det aktuelle målepunktet. Hvis målepunktet ikke var med i beregningen av grunnlaget for balanseavregningen, så beregnes en tilsvarende fordelingsprofil. Det timefordelte avleste forbruket sendes til kraftleverandøren, nettselskap og tredjepart på samme måte som for timeavregnede målepunkter. 

Utregning av innmating, nettap og JIP i nettområde

Innmating

Elhub beregner det totale forbruket i nettområdet per time. NO betegner nettområdet, med utveksling mot nabo-nettområder NOn

Netto innmatingen er da summen av all produksjon i nettområdet og all netto utveksling mot nabo-nettområdene.


Hvert målepunkt med utveksling skal ha en kanal inn og en kanal ut, strømretningen angis av en kode. (Målere som kun måler en retning, må enten kombineres til et målepunkt med 2 retninger, eller registreres sammen med en kanal med nullverdier for å oppfylle kravet om to kanaler.)

Timeavregnet forbruk

Elhub beregner videre det totale timeavregnede forbruket i nettområde.

Nettap og JIP

For nettområder med kun timeavregnede målepunkt beregner Elhub nettap slik: 

For nettområder med ett eller flere profilavregnede målepunkt vil Elhub gå gjennom følgende liste for å finne hvilken metode som skal brukes for å regne ut nettapet og den justerte innmatingsprofilen (JIP). Listen vil gås gjennom ovenfra og ned, og hvis noe er sant vil Elhub bruke den gitte metoden. Hvis det er usant vil neste punkt i listen sjekkes

 • Hvis  er negativt for noen av timene i et døgn vil Elhub bruke metode 3
 • Hvis daglig nettap fra metode 2 er høyere enn daglig nettap fra metode 1 og JIPen er positiv for alle timer i metode 1, vil Elhub bruke metode 1
 • Hvis daglig  er mindre 20% av nettapet i metode 1, vil Elhub bruke metode 3
 • Hvis ingen av de ovennevnte er sanne vil Elhub bruke metode 2

 er definert som:

utregningene for de forskjellige metodene kan sees nedenfor

Grunnen til at Elhub bruker denne logikken til å regne ut nettapet er for å kunne sørge før at små målefeil og strømbrudd ikke vil gi en negativ JIP i nettområder med få profilavregnede målepunkt. I tillegg er skaleringen gjort slikt at den store forskjellen i forbruk og nettap om sommeren og vinteren er tatt hensyn til 

Metode 1: Stor JIP

I metode 1 vil nettapet regnes ut som følger:

Tomgangstap og Tapskonstant er konstanter netteier er ansvarlig for.

JIPen vil så bli regnet ut som: 

Metode 2: Liten JIP

Metode 2 er laget for situasjoner hvor det er veldig lite profilavregnet forbruk. I disse tilfellene vil nettapet og JIPen bli skalert basert på . Nettapsberegningen over vil da skaleres slik at man unngår å få negativ JIP. Først beregnes et daglig estimert nettap ved å summere nettapet for døgnet. I tillegg trenger en estimert daglig forbruk fra de profilavregnede målepunktene som fås ved å dividere summen av det antatte årsforbruket med 365. Man beregner så en skaleringsfaktor ved dele døgntapet på summen av døgntapet og det forventede daglig forbruket. Samme skaleringsfaktoren brukes for alle døgnets timer. I tillegg vil vi også regne ut en sesongjusteringsfaktor ved å dele dagens innmating på den gjennomsnittlige innmatingen for dette nettområdet. Denne sesongfaktoren brukes til å justere det forventede daglige forbruket med årstidene. Liten JIP nettapet per time beregnes da ved å multiplisere innmating minus timeavregnet forbruk per time med skaleringsfaktoren:
Metode 3: Årsforbruk JIP

Metode 3 er til for de gangene der  er enten veldig liten eller negativ. Dette kan skje i tilfeller med strømbrudd eller gale estimeringer på flere målepunkt. Elhub vil da regne JIPen basert på det estimerte årsforbruket på de profilavregnede punktene. I disse tilfellene vil tapet ofte kunne bli negativt 

Profilering av forbruk for profilavregnede målepunkt

Elhub


Elhub beregner JIP på timenivå (se over).

Beregnede forbruk per time for profilavregnede målepunkt


Preliminært_volum_hMP (PPC og FPPC) 

Beregnes hver døgn etter at JIP er beregnet, men bare frem til at grunnlaget for balanseavregningen fra Elhub er låst:

AndelMP betegner den andelen hvert målepunkt sitt antatte årsforbruk av alle profilavregnede målepunkters antatte årsforbruk (i nettområdet):  

Dette gir:

Etter siste utregning av grunnlaget for balanseavregning er utført, kalles PPC for FPPC; endelig preliminært volum per time.

Beregning av avregningsgrunnlag

Oppgaven med å tilrettelegge avregningsgrunnlag for balanseavregningen kalles vanligvis for leverandøravregning. Denne har som hovedoppgave å tilrettelegge og oversende grunnlag for balanseavregningen til ansvarlig for balanseavregningen (ISR/eSett), balanseansvarlige og kraftleverandører.

Grunnlag for balanseavregningen

Elhub

D+2 og D+5 rapporteres data til ISR fra Elhub. Normalt låses data D+5, kl. 12:00. Dataene rapporteres ved hjelp av XML-meldinger og skal oversendes senest kl 12:00 D+13. De samme dataene sendes til balanseansvarlige og kraftleverandører.

Rapportering til ISR:

 • Produksjon per målepunkt
 • Utveksling mellom to nettområder
 • Aggregert timeavregnet forbruk per kraftleverandør per nettområde
 • Aggregert timefordelt profilavregnet forbruk per kraftleverandør per nettområde
 • Pumpeforbruk (pumpet og pumpekraft)
 • Nettap timefordelt per kraftleverandør per nettområde (målt eller profilert)

Alle enheter i kWh/h – altså kilowatt-timer per time; "timeseffekt".

Beregningene kjøres normal mellom 07:00 og 12:00. Hvis et nettområde feiler, blir den aggregerte serien beregnet på nytt så snart som mulig etter at det kommer inn nye og/eller korrigerte måleverdier. Serien som ble brukt i den siste rapporteringen til ISR før avregningsdato blir markert som endelige (FPPC).
Elhub leverer også følgende data til balanseansvarlige og leverandører:

 • Justert innmatingsprofil per time (JIP_h) for nettområdet, i kWh/h

Produksjon

Nett

Rapporterer netto innmating fra produksjon per time for hvert innrapportert målepunkt. Forbruk i produksjonsanlegg rapporteres som en egen serie på eget målepunkt. Pumpeforbruk skal merkes spesielt.

Utveksling

Nett

Rapporter utveksling i hvert målepunkt knyttet til utveksling. Rapporteres som to serier – en import og en eksport.

Elhub

Det nettselskapet som er ansvarlig for primærmåleren rapporterer utveksling mellom nettområder som to timeserier for hvert utvekslingsmålepunkt. En timeserie for hver retning av kraftutvekslingen som definert i grunndata for målepunktet. Elhub skal ikke ha verdier for sekundærmåling av utveksling.

For utveksling mellom nettområdet  og nabo-nettområdet  er dermed netto utveksling:


Timeavregnet forbruk

Elhub

Kraftleverandørens (LEV) totale uttak av timeavregnet forbruk i et nettområde beregnes ved aggregering av forbruk per time for alle de timeavregnede målepunktene der kraftleverandøren har leveranse. Elhub tar i beregningen hensyn til at det kan være flere enn en balanseansvarlig (BA) i nettområdet.