Skip to main content

Kartlegging av problemsituasjoner i flytteprosessen

Introduksjon

Siden Elhub gikk i drift har det vært observert flere problemer i prosessen med flytting av sluttbruker. Elhub har sammen med Brukerforum nå foretatt en strukturert kartlegging av flytteprosessen og identifisert et overordnet set problemsituasjoner. Disse situasjonene har vært grundig analysert for å finne frem rotårsakene til hvorfor de oppstår. I tillegg er det tatt frem en rekke tiltak som på sikt vil bidra til en mer strømlinjeformet flytteprosess i markedet.

Problemsituasjoner

#SituasjonMulige rotårsakerTiltak for å utbedre rotårsaken
1

Sluttbruker flyttes inn på feil målepunkt (ofte naboens målepunkt)

Gammel sluttbruker blir stående aktiv på det riktige anlegget og naboen blir flyttet ut.

 • Sluttbruker oppgir feil informasjon
 • Kraftleverandør finner frem feil målepunkt til tross for riktig informasjon fra sluttbruker
 • Nettselskapet har registrert feil eller manglende informasjon i Elhub eller merket/koblet måleren feil
 • Ny sluttbruker har ikke fødselsnummer til gammel sluttbruker da kun fødselsdato oppgis i kjøpskontrakten
 • Høyere datakvalitet på grunndata for målepunkt i Elhub.
  • Korrekt adresse og målernummer er kritisk.
  • Leilighetsnummer er viktig da det kan brukes for å finne riktig måler i blokker.
 • Bedre merking av målere i boligblokker.
 • Mer robuste prosesser hos kraftleverandør for å sikre at riktig målepunkt er funnet
 • Eksplisitt informasjon til sluttbruker som blir flyttet ut ved at dennes kraftleverandør sender sms eller lignende. Feilen vil da bli oppdaget umiddelbart.
2

Sluttbruker flyttes inn på feil dato (senere enn faktisk innflyttingsdato)

Anlegget er aktivt med gammel sluttbruker registrert. Gammel sluttbruker blir dermed fakturert for forbruk til ny sluttbruker for en periode.

 • Ny sluttbruker har meldt feil innflyttingsdato til sin kraftleverandør, eller glemt å melde innflytting
 • Kraftleverandør har meldt en annen innflytingsdato enn det sluttbruker oppga
 • Kraftleverandør får BRS-NO-103 avvist med EH017 (pågående eller fremtidig prosess), og sender innflytt noen dager senere enn ønsket
 • Bedre kvalitetsikring av overtagelsesdato hos kraftleverandør
  • Hvordan kan kraftleverandør gjøre dette?
 • Gammel sluttbruker melder alltid utflytting, selv om de har blitt enige med ny sluttbruker eller megler om at de skal ordne alt
 • Forbedring i Elhubs markedsprosesser: EI-252 - Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser
3

Sluttbruker kontakter kraftleverandør etter at strømmen har blitt stengt som følge av at de ikke har meldt innflytting.

Kraftleverandør har ikke mulighet å melde innflytting på inaktivt målepunkt tilbake i tid grunnet reglene i Elhubs markedsprosesser.

 • Sluttbruker har ikke meldt innflytting til sin kraftleverandør eller nettselskapet
 • Kraftleverandør ligger etter med innsending av meldinger til Elhub og får ikke meldt innflytting i tide
 • Sluttbruker har tegnet avtale i forbindelse med overtakelse av eiendom men de har ikke god nok kredittstatus og kraftleverandør melder dermed ikke oppstart
 • Opplæring av sluttbrukerne rundt hvordan de skal forholde seg til strøm når de flytter
 • Kraftleverandør automatiserer prosesser for å sikre at de er i ajour
 • Om kraftleverandør opplever problemer og forsinkelser i å melde innflytting gir de beskjed til nettselskapet slik at de ikke stenger strømmen
 • Opplæring og forankring i bransjen på Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent
 • Tydelig tilbakemelding fra megler og/eller kraftleverandør hvis en oppstart av en eller annen grunn ikke skjer som avtalt
 • Forbedring i Elhubs markedsprosesser: EI-383 - Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt
4Sluttbruker kjøper ny bolig, og får ikke muligheten til å bestille strøm hos kraftleverandør før overtagelsesdato fordi de ikke har tilgang til Målepunkt ID eller til måleren hvor Målernummer står.
 • Sluttbruker får ikke tak i målepunkt ID eller målernummer før overtagelsesdatoen
 • Megler utgir informasjon om Målpunkt ID og målernummer til kjøper i prospekt og / salgskontrakt
5Sluttbruker melder innflytting på en dato tilbake i tid som krysser et opphør av kraftleveranse eller leverandørskifte på målepunktet. Prosessen blir avvist grunnet reglene i Elhubs markedsprosesser.
 • Gammel sluttbruker har meldt et leverandørskifte som de har glemt å kansellere når de senere besluttet seg for å flytte ut
 • Kraftleverandør sier opp kraftleveransen fordi de ikke lenger mottar betaling fra utflyttet sluttbruker
 • Hold sluttbruker informert når leverandørskifte nærmer seg slik at de kan meddele eventuelle endringer
 • Opplæring av sluttbrukerne rundt hvordan de skal forholde seg til strøm når de flytter
 • Forbedring i Elhubs markedsprosesser: EI-252 - Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser
6Sluttbruker melder innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid på en dato som krysser endring av leveringspliktig kraftleverandør i nettområdet. Prosessen blir avvist grunnet reglene i Elhubs markedsprosesser.
 • Forbedring i Elhubs markedsprosesser: EI-252 - Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser
7Kraftleverandør melder utflytting når de skulle meldt opphør av kraftleveranse
 • Misforståelse mellom kraftleveandør og sluttbruker
 • Feilbruk av markedsprosessene fra kraftleverandørs side
 • Kraftleverandør innhenter bekreftelse på at sluttbruker skal flyttes ut fra målepunktet før dette meldes til Elhub
 • Opplæring av ansatte hos kraftleverandør for å hindre at feil prosess brukes
8Kraftleverandør melder innflytting til Elhub med BRS-NO-301 når de i stedet skulle brukt BRS-NO-102 eller BRS-NO-103
 • Feilbruk av markedsprosessene fra kraftleverandørs side
 • Opplæring for å hindre feilbruk

Tiltak

#PrioriteringTiltakAnsvarligNeste steg
11

EI-383 - Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt

ElhubLansert i markedsdokumentasjonen v 1.12.0.  Planlagt idriftssatt i produksjonsmiljøet 13.06.2021.
21Informere bransjen om Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjentElhubElhub utarbeider kommunikasjonsplan
31Kommunisere informasjon til sluttbrukere om hvordan de skal forholde seg til strømabonnement ved flyttingEnergi Norge/Kraftleverandørene/Elhub

Energi Norge utarbeider Flytteveileder for sluttkunder

Kraftleverandør informerer sine sluttkunder iht. flytteveilederen 

41

EI-851 Utarbeide bransjestandard for håndtering av leietakere/anleggseiere

Kraftleverandør må forholde seg til den parten de har avtale med og eventuel disput mellom leietaker og anleggseier må løses mellom dem.

Energi Norge/Kraftleverandørene

Energi Norge skriver forslag til bransjestandard

51

EI-852 Utarbeide bransjestandard for å informere sluttbruker som blir flyttet ut

Standardisere prosess i bransjen for kraftleverandør å informere sin sluttbruker som blir flyttet ut grunnet at noen andre flytter inn på deres målepunkt

Energi Norge/Kraftleverandørene

Energi Norge skriver forslag til bransjestandard

61

EI-853 Utarbeide bransjestandard for å gi sluttbruker tilbakemelding hvis oppstart ikke skjer som avtalt


Energi Norge/Kraftleverandørene

Energi Norge skriver forslag til bransjestandard

71

EI-854 Utarbeide bransjestandard for nettselskap å informere anleggseier når de har målepunkt uten sluttbruker


Energi Norge/Nettselskapene

Energi Norge skriver forslag til bransjestandard

81Få inn målepunkt ID som informasjon i overtakelsesprosessen ved salg av eiendomEnergi Norge/Norges Eiendomsmeglerforbund/ElhubSamarbeid mellom energibransjen og eiendomsmeglerbransjen initiert av Energi Norge. 
101Utarbeide bransjestandard for nettselskaper for hva "nettselskapets undersøkelsesplikt" innebærer i praksis, punkt 6.1 i Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent Energi Norge / ElhubEnergi Norge skriver forslag til bransjestandard
112

EI-252 - Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser

ElhubDato for lansering ikke satt
122Rapportere på og følge opp datakvalitet på bruksenhetsnummer i ElhubElhubElhub etablerer regime for oppfølging, samt evt. ser på valideringsreglene
132Revidere tidsfrister i Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent etter hvert som bransjen har erfaring med prosedyrenElhub/nettselskapeneElhub reviderer Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent i samarbeid med markedsaktørene
142Standardisere krav til merking og informasjonsregistrering ved bytte av måler eller installasjon av ny målerEnergi Norge/Nettselskapene

Analysere omfanget og vurdere tiltak 

9UtførtRapportere på og følge opp situasjoner hvor kraftleverandør kan antas rapportere feil innflyttingsdato for å få leveransen for en periode tilbake i tidElhub/RME

Elhub kjenner ikke til hvilke datoer sluttkunder flytter, og det er derfor ikke mulig for Elhub å analysere hvorvidt kraftleverandører rapporterer feil innflyttingsdato. Elhub har gjort analyser på kraftleverandører som melder innflytting 30 virkedager tilbake i tid for noen utvalgte perioder. Analysene gav ingen indikasjon på at det var en økt hyppighet av innflyttinger 30 virkedager tilbake i tid. Dersom aktører opplever at andre aktører setter en praksis med innflyttinger på feil dato i system oppfordrer vi til å ta kontakt om dette. Vi vil derfor avslutte dette tiltaket uten videre arbeid fra Elhub.


Ikke prioritert. Dekkes av øvrige tiltak.Tydeliggjør ansvar i en flytteprosess. Det er to parter (innflytter/utflytter) og begge har et ansvar. Kraftleverandør og nettselskap bør ikke ta på seg ansvar som går ut over betingelsene i deres avtale med sluttbruker.Elhub/kraftleverandørene/nettselskapene

Ikke prioritert da EI-383 er lansert i markedsdokumentasjonen v 1.12.0.Standardisere prosess i bransjen for innflytting i inaktive målepunkt frem til endringer i EI-383 blir lansertElhub/kraftleverandørene/nettselskapeneElhub skriver utkast til prosedyre
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.