Skip to main content

Elhub veikart

Introduksjon

 • Elhubs veikart inneholder:
  • initiativer i bransjen som med større eller mindre sannsynlighet kan komme å kreve endringer i Elhub systemet
  • interne aktiviteter i Elhub som er nødvendige for effektiv drift, høy sikkerhet og levering av gode tjenester til markedet
 • Veikartet brukes for at Elhub internt og sammen med bransjen skal kunne diskutere og forberede seg på fremtidige endringer
 • Sakene i veikartet vil endres over tid og påvirkes fremst av:
  • Nye regulatoriske krav
  • Behov fra markedsaktørene
  • Strategiske og operative saker internt i Elhub
 • Veikartet inneholder kun større initiativer. Elhub vil i tillegg kontinuerlig levere mindre forbedringer av systemet


Endringslogg

Dato
Endringer
April 2024
 • EI-630 Lage en oversiktsrapport for forbruk, produksjon og utveksling, EI-1250 Oppdatere produksjons og forbrukstyper til gjeldende europeiske standarder, EI-1352 Kvalitets- og kompletthetsrapport til RME, EI-949 Distribusjon av 6015-transformerte måleverdier, EI-1308 Klimaetaten i Oslo kommune aggregering per time per grunnkrets og utvalgte bygningsdata, EI-1374 Som API-bruker ønsker jeg å vite om data jeg allerede har tatt i bruk er oppdatert siden sist, EI-1339 Aggregeringer på mer detaljerte grupper for Statnetts analyseformål, EI-1387 Forbruksprofiler - Enova, EI-1015 API for sluttbruker for å laste ned måleverdier, EI-1386 API for fysisk og adminstrativt nettap pr time pr MBA, EI-1396 Internt (ikke-åpent) aggregater til NVE (og Statnett), produksjon, EI-1378 Ny løsning for BRS-NO-315/spørring på større mengder måleverdier, EI-1377 Tilgjengeliggjøring av produksjonskapasitet, EI-1340 Fylle på med historiske forbruks- og produksjonsdata til eksisterende forbruks- og produksjonsgrupper og EI-1351 Automatisk overføring av Sluttbrukermarkedrapportene er lagt inn
 • EI-688 Støtte for avregning av balansetjenester (fleksibilitet), EI-956 Beregne og avregne nettoverdier for plusskunder, EI-902 Bedre verktøy for å øke måleverdikvaliteten i Elhub, EI-1066 Opprette bulk for porteføljeovertagelse for tredjeparter, EI-339 Valideringsregler for postadresser til sluttbruker, EI-739 Utvidet rapportering av datakvalitet gjennom Elhub Aktørportal, EI-1145 Sentral styring av tilgang til distribuerte data ogEI-1363  Samtykkeløsning for kraftleverandører er tatt ut på grunn av endring i prioritet 
 • EI-317 Varsle tredjepart når tilgang opprettes og trekkes tilbake og deler av EI-796 Utvidet tilgjengeliggjøring av data for analyseformåler er levert
 • EI-998 Sende måleverdier til aktører direkte uten bruk av BRS-NO-315 er erstattet med EI-1378 Ny løsning for BRS-NO-315 (Spørring på større mengder måleverdier)
Februar 2024
  • EI-1367 Tillate innflytting tilbake i tid fra kraftleverandør som legger sluttbruker på leveringsplikt innenfor 30 virkedager lagt til 
  • EI-1363 Samtykkeløsning for kraftleverandører, EI-302 Holde BRS-NO-611 tilgjengelig selv om Elhub er nede og EI-998 Sende måleverdier til aktører direkte uten bruk av BRS-NO-315
   lagt til

  • EI-700 15-minutters oppløsning i avregningsgrunnlaget fjernet da den er levert

  • EI-956 Beregne og avregne nettoverdier for plusskunder flyttet da tid og omfang er mer uklart enn antatt

Desember 2023
 • EI-252 Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser erstatter EI-703 Forbedringer i flytteprosessen
November 2023
 • EI-700 15-minutters oppløsning i avregningsgrunnlaget, EI-701 Motta måleverdier med 15-minutters oppløsning og EI-932 Styre valideringsregler for balanseavregningsgrunnlaget per nettområde tatt ut fordi de er levert
 • EI-1120 Samleinitiativ for tilgangsstyring fjernet. Dekkes av EI-1145 Sentral styring av tilgang til distribuerte data og EI-317 Varsle tredjepart når tilgang opprettes og trekkes tilbake
 • EI-317 Varsle tredjepart når tilgang opprettes og trekkes tilbake, EI-1145 Sentral styring av tilgang til distribuerte data og EI-1066 Opprette bulk for porteføljeovertakelse for tredjeparter lagt til 
September 2023
 • Endret plassering av EI-339 Valideringsregler for postadresser til sluttbruker
Juni 2023
 • EI-956 Beregne og avregne nettoverdier for plusskunder og EI-1216 Ny BRS for oppsett av delt produksjon lagt til
 • EI-702 tas ut. Følgende funksjonalitet er levert:
  • Validering på konstanter i portalen
  • Opplasting av liste med konstanter. En må ikke lenger skrive inn per målepunkt
  • Oppdatert og fornyet dokumentasjon for beregninger i målepunkt
  • Nye veiledere for oppsett av beregninger i målepunkt
  • Fikset rapportering av måleverdier til NECS. Riktige verdier blir nå rapportert
Desember 2022
 • Lagt inn EI-339 Valideringsregler for postadresser til sluttbruker, EI-915 Verifisering grunndata i målepunkt (BRS-NO-611) for Tredjeparter, EI-898 Oppgi flere felt fra grunn- og strukturdata på et målepunkt på Elhub Min side og EI-790 Datakvalitetsoversikt for lokasjonsdata på målepunkt for netteiere og Elhub for å tydeliggjøre pågående arbeid. Sakene er undersakjer av initiativ som også ligger lengre frem i tid.

September 2022
 • Ny oppdeling av områder i funksjonelt veikart for å kunne kommunisere bedre eksternt
 • Flyttet EI-702 Bedre støtte for oppsett av delt produksjon i borettslag til kort sikt pga. Forslag til endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet og avregningsforskriften – Innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon
 • Flyttet EI-739 Utvidet rapportering av datakvalitet gjennom Elhub Aktørportal til kort sikt pga. forestående leveranser
 • EI-718 Kundesentrisk leverandørmodell og EI-689 Én-regning vil ikke utredes av RME. Fjernes
 • Lagt til EI-1020 Oppgradere EIP MTM og Cloudera 9.0 og EI-1008 Datauttrekk av timeverdier 
 • Oppdatert teknisk veikart. Slettet gjennomførte endringer og flyttet fremtidige endringer
Januar 2022
 • Tidsaksen er endret fra årstall til kort, mellomlang og lang sikt for å kommunisere usikkerheten i tidshorisonten på leveransene
 • EI-270 Elhub beregner og distribuerer antatt årsforbruk er flyttet nærmere i tid da det er et ønske fra flere kraftleverandører om at Elhub tilbyr dette fortest mulig.
Juni 2021
 • Fokus fremover vil være på de to store prosjektene Optimus (Elhub i skyen) og 15 minutters oppløsning i balanseavregningen. Dermed er de fleste øvrige initiativer flyttet lenger frem i tid.
  • Tidslinjen er endret og går nå fra 2022 til 2025
 • Initiativet "Utvide rapportering av statistikk til NVE og SSB" er fjernet. Utviklingsressurser vil i større grad bli brukt på å utvikle en mer fremtidsrettet dataplattform (EI-796) som også vil kunne dekke rapporteringskrav fra regulator. I mellomtiden vil eventuelle krav løses operasjonelt.
 • EI-270 Elhub beregner og distribuerer antatt årsforbruk er lagt til. Dette var tidligere del av 15 minutters prosjektet.
 • EI-932 Mulighet for å styre valideringsregler for balanseavregning per nettområde er lagt til. Dette var tidligere del av 15 minutters prosjektet.
 • EI-902 Bedre verktøy for å øke måleverdikvaliteten i Elhub er lagt til.
Desember 2020
 • Første versjon

Initiativer og endringer for Elhubsystemet


Initiativene i mer detalj

NøkkelSammendragBeskrivelse
EI-630Lage en oversiktsrapport for forbruk, produksjon og utveksling

Markedet ønsker seg en rapport på all forbruk, produksjon og utveksling for deres nettområder/levert kraft for en kraftleverandør i deres nettområder. Denne rapporten skal ta inn siste verdier etter alle avviksoppgjør har kjørt


EI-1250Oppdatere produksjons og forbrukstyper til gjeldende europeiske standarder

En del av produksjonskodene vi har i Elhub i dag er utdaterte og støttes ikke lenger i det europeiske rammeverket. De har fått nye koder, og blirr mer granulert.

eSett vil snart gå over til de nye kodene, og vi burde bruke anledningen til å gjøre det samme. Samtidig bør vi granulere dette mer så det er enklere å se forskjell på forskjellige typer produksjon (elvekraft og vannkraft fra resorvoirer får forskjellige koder)

Dette vil gi stor verdi for datakvaliteten i Elhub. Samtidig vil det da være lettere å rapportere til ENTSO-e og andre Europeiske tjenester, og lettere for Statnett og sammenligne dataen de har med dataen vi har. 

EI-1352Kvalitets- og kompletthetsrapport til RME

Som Regulator ønsker jeg en oversikt over kompletthet og kvalitet på innkommende måleverdier slik at jeg kan ha innsikt i hvordan markedet fungerer på løpende basis.

RME ønsker en løpende oversikt over kompletthet og kvalitet på måleverdiinnsendingen. Det er foretrukket levert over et API.

Utgangspunkt kan være flere, per i dag har vi oversikt i portalen, denne er imidlertid ikke 100% riktig(måleverdikompletthetrapport på forside Elhub). Det kan likevel være godt nok for å få det bildet man ønsker seg.

EI-949Distribusjon av 6015-transformerte måleverdier60-minutters måleverdier som rapporteres til Elhub transformeres til 15-minutters måleverdier for bruk i balanseavregnigsgrunnlagjobben. Aktører som abonnerer på RS - Registered and 'MVS - 6015 Transformed Intervals' skal få tilsendt 15-minutters måleverdier laget i 6015-transformeringen. Nødvendig ifm. overgang til priser på 15 minutters oppløsning.
EI-1308Klimaetaten i Oslo kommune aggregering per time per grunnkrets og utvalgte bygningsdata

OKK har tatt kontakt med Elhub for å få tak i dataene de mener er relevante å følge opp på for å rapportere mot 2030-målene for reduksjon i forbruk. I dag får de data fra Elvia, men det er et ekstraarbeid nettselskapet må utføre for å få ut relevante data. Elhub er en mer naturlig kilde for formålet da Elhub kan utføre tilsvarende for øvrige kommuner som sitter med samme krav fra departementet.

EI-1374Som API-bruker ønsker jeg å vite om data jeg allerede har tatt i bruk er oppdatert siden sistAs NVE

I want to query for the aggregates that have changed since last time I queried

So that I don't have to poll every usage date and look for changes
EI-1339Aggregeringer på mer detaljerte grupper for Statnetts analyseformål

Som Statnetts analyseavdeling ønsker jeg en mer detaljert oppdeling av de åpne gruppene som i dag tilbys per MBA - per MGA og MBA slik at jeg kan analysere mer grundig forbruksmønstre i forbindelse med potensiell utbygging av nett versus behov.

EI-1387Forbruksprofiler - Enova

Enova ønsker å utvikle et sett med forbruksprofiler for elbruk for ulike grupper av strømbrukere (kunder). Forbruksprofilene skal beskrive hvordan bruken av elektrisk kraft fordeler seg rent tidsmessig over et kalenderår. Profilene skal bl.a. brukes som grunnlag for å estimere nettleiekostnader for enkeltkunder i Enovas saksbehandling.

EI-1015API for sluttbruker for å laste ned måleverdier

Sluttbrukere etterspør jevnlig muligheten til å laste ned måleverdier 

 • automatisk/maskinelt (API)
 • lengre perioder av gangen (ett år)

Dette er typisk brukere som har et aktivt forhold til eget strømforbruk, og ønsker å optimalisere dette. 

EI-1386API for fysisk og adminstrativt nettap pr time pr MBAElhub beregner allerede nettap (fysisk og administrativt) i nettområdene. TSO overvåker i tillegg utvekslingen over prisområdene (MBA), og har behov for informasjon om MBA-enes innbyrdes utveksling for å kunne følge opp og justere prognoser. I tillegg kan dette benyttes for verifikasjon av flaskehalser, både internt og mot utenlandske prisområder. Umiddelbart antas det at nettapet er åpent mellom nettområdene i Norge, mens utveksling på tvers av landegrenser må avstemmes med Avregningsansvarlig.
EI-1396Internt (ikke-åpent) aggregater til NVE (og Statnett), produksjon

Som ansvarlig for å følge opp utviklingen i produksjon slik at vi kan sikre at nye kunder får koplet seg på nettene ønsker jeg en så detaljert viten om produksjon per minste tidsenhet slik at jeg kan gjøre tiltak så raskt som mulig når det trengs.


EI-1378Ny løsning for BRS-NO-315/spørring på større mengder måleverdier

Løsningen for BRS-NO-315 som dekker spørring på måleverdier dekker ikke alle use casene løsningen brukes til og som den kan brukes til dersom den fungerte bedre.

EI-1377Tilgjengeliggjøring av produksjonskapasitet

Vi legger i dag over filer månedlig til NVE sine ansvarlige for solkraftoppfølging. Dette er basert manuelle uttrekk. Videre bruker analyseavdelingen hos Elhub et tilsvarende ekstrakt for å finne mer generelle produksjonsdata.

Vi trenger ikke forholde oss til månedsoppløsningen, en døgnoppløsning med inn-parametre som fra og til samt "alle" eller utvalgte produksjonstyper kan løse det meste.

EI-1340Fylle på med historiske forbruks- og produksjonsdata til eksisterende forbruks- og produksjonsgrupper

Som forsker ønsker jeg å kunne se forskjell på forbruk og tilhørende produksjon før, under og etter pandemiårene, slik at jeg kan si noe mer om hvordan "verden" oppfører seg under ekstreme situasjoner. Også endringen før og etter økning i strømpris og senere strømstøtte vil være interessant å se.

EI-1351Automatisk overføring av SluttbrukermarkedrapporteneRME ønsker at de kan kople automatisk sine rapporteringssystem til våre måneds- og kvartalsrapporteringer som er utviklet for dem spesifikt uten manuelle mellomrutiner.
EI-252Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser

I Elhub er det flere begrensninger for å gjennomføre innflytting tilbake i tid som krysser en hendelse på målepunktet eller i nettområdet.

Det skjer at det er registrert et opphør av kraftleveranse eller et leverandørskifte for gammel sluttbruker på et målepunkt hvor en ny sluttbruker allerede har flyttet inn. I Elhub vil innflytting bli avvist fordi det ikke er lov å gjennomføre en oppstart tilbake i tid forbi en annen kontraktsstart. Situasjonene som er meldt:

Kraftleverandør har meldt opphør av kraftleveranse gjennom BRS-NO-202 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi de ikke får tak i sluttbruker og ikke får krevd inn utestående faktura. Opphør av kraftleveranse resulterer i kontraktsstart med leveringspliktig kraftleverandør.
Kraftleverandør melder leverandørskifte gjennom BRS-NO-101 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi sluttbruker tegnet ny kontrakt for lenge siden og har deretter glemt å si opp.
Porteføljeflytt blir gjennomført selv om sluttbruker har flyttet ut.
Hvis ny sluttbruker ikke melder innflytting før en av de tre situasjonene oppstår vil ny kraftleverandør ikke kunne melde innflytting på korrekt dato.

Endring av regulert kraftleverandør i et nettavregningsområde:
Elhub vil avvise innflytting tilbake i tid som krysser endringsdato for et bytte av regulert kraftleverandør i et nettavregningsområde. Det vil skje i tilfeller der kraftleverandør melder innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid eller om nettselskapet melder innflytting. I disse tilfellene vil Elhub avvise innflytningen med EH093.

EI-821Mer fleksibel løsning for å gjennomføre leverandørskifte på store mengder målepunkter

I forbindelse med porteføljeovertagelser kan det i enkelte tilfeller være ønskelig at Elhub skal gjennomføre porteføljeovertagelsen der ikke alle målepunkter skal overføres til ny kraftleverandør. Dette kan forekomme hvis det er en delvis flytt av porteføljen, eksempler på det kan være at et kraftselskap ønsker å dele opp virksomheten i privat- og bedriftskunder eller at produksjonsmålepunkter skal beholdes ved selskapsskille.

Elhub har i dag ingen støtte for å gjennomføre delvis porteføljeovertagelse, i disse tilfellene må aktør massekjøre leverandørbytter (BRS_NO-101)

Et forslag er å opprette muligheten for å kjøre porteføljeovertagelsen på et bestemte målepunkter.

EI-956Beregne og avregne nettoverdier for vanlige plusskunder

For alle plusskunder (målepunkter av type Kombinert) i Elhub rapporterer netteier målte verdier for både forbruk og produksjon. Disse er alle direkte avregnet i Elhub. I noen (få) timer kan en plusskunde ha både uttak og innmating. For å likestille vanlige plusskunder med borettslagplusskunder ønsker vi å kun avregne netto energi per time per målepunkt. Det innebærer at hvis et målepunkt har både uttak og innmating innenfor den samme timen skal de nettes mot hverandre.

Dette vil bli løst ved at alle kombinasjonsmålepunkter får fire kanaler i Elhub; to for brutto produksjon og forbruk hvor netteier rapporterer målte verdier, og to for netto produksjon eller forbruk innenfor timen som er de verdiene som blir tatt med i balanseavregningen.

EI-1216Ny BRS for oppsett av delt produksjonFor å kunne automatisere oppsettet av delt produksjon trenger vi en ny BRS. Da skal markedet kunne sende inn oppsettet uten å logge inn i Elhub og sette opp dette manuelt
EI-1274Brukergrensesnitt for å redigere valideringsregler for balanseavregningen

Som en netteier

Vil jeg kunne selv sette grenseverdiene for når nettområdet mitt skal feile valideringsreglene for balanseavregnignen

Slik at jeg kan få valideringsregler tilpasset mitt nettområde og dermed få bedre kvalitetskontroll


Som en netteier

Vil jeg kunne se en oversikt over grenseverdiene for valideringsreglene for balanseavregningen

Slik at jeg forstår hvorfor et nettområde har feilet en validering og hva som skal til for å passere

EI-1367 Tillate innflytting tilbake i tid fra kraftleverandør som legger sluttbruker på leveringsplikt innenfor 30 virkedager

I følge forbrukertilsynet (angrerettloven), har ikke kraftleverandører lov til å registrere en kunde med kraftleveranse tilbake i tid. 

"Etter angrerettloven § 18 første ledd skal den næringsdrivende, forutsatt at det gjelder en fjernsalgsavtale, innen rimelig tid etter avtaleinngåelsen og senest før levering av tjenesten begynner, gi forbrukeren en skriftlig bekreftelse på den inngåtte avtalen på et varig medium."

I Elhub i dag, tillater vi kun at kraftleverandører registrerer kunden på leveringsplikt dersom de sender inn BRS-NO-103 mer enn 30 virkedager tilbake i tid. For at kraftleverandøren skal ha mulighet til å følge regelverket, må de avvise innflyttende kunder og henvise til nettselskap. Det er derfor ønskelig at Elhub åpner opp for muligheten til å registrere en kunde på leveringsplikt innen 30 virkedager og gjennomføre leverandørskifter frem i tid. 

Dette kravet gjelder ikke for næringskunder.

EI-317Varsle tredjepart når tilgang opprettes og trekkes tilbakeNår tilgang opprettes og fjernes via Elhub Min Side får ikke tredjeparten varsling. Endringen vil sørge for at tredjepart varsles i slike tilfeller.
EI-915Verifisering grunndata i målepunkt (BRS-NO-611) for TredjeparterTredjeparter har i mange tilfeller utfordringer med finne korrekt målepunkt-ID i tilgangprosessen. Deres oppdragsgiver har ofte kun målernummer som de fysisk kan lese av på deres målere. Ved å kunne verifisere grunndata gjennom BRS-NO-611 vil tredjeparter kunne bekrefte målepunkt-ID og administrasjon av tilgang til data på målepunktet vil dermed bli lettere.
EI-898Oppgi flere felt fra grunn- og strukturdata på et målepunkt på Elhub Min side

Målernummer, beskrivelsesfelt, nettavregningsområde, prisområde, forbrukskode og konstant legges til på målepunktet i Elhub Min side. 

Etter innføring av AMS er det blitt vanlig praksis blant kraftleverandører å oppgi målernummer på fakturaen til sluttbrukere. Ved å oppgi målernummer på Min side vil sluttbruker kunne verifisere at de er tilknyttet korrekt måler. For bedrifter eller kommuner med mange målepunkt oppretter netteier beskrivelse-feltet slik at målepunkt på samme adresse kan lettere verifiseres. Ved å kunne se nettavregningsområde, ikke bare netteier, er det lettere for sluttbruker å ha oversikt over pris da enkelte netteiere har nettavregningsområder i ulike prisområder. Prisområde, forbrukskode og konstant legges også til etter forespørsel.

EI-790Datakvalitetsoversikt for lokasjonsdata på målepunkt for netteiere og ElhubSom en del av datakvalitetsforbedringsarbeidet ønsker vi å tilgjengeliggjøre dårlig kvalitet i målepunktslokaliseringsdata (anleggsadresser). Endringen legger til GPS-lokasjon, gateadresse, husnummer, poststed, manglende leilighetsnummer, kommunenummer, og postnummer i datakvalitetsrapporten i Elhub Aktørportal. Aktør ansvarlig for dataen bruker rapporten i datakvalitetsforbedringsarbeidet.
EI-722Forbedringer til faktureringsprosessenElhub bruker mye tid på å produsere og sende ut fakturaer for avviksoppgjør og Elhub gebyrer. Prosessen bør i større grad automatiseres for å redusere ressursbruk og samtidig holde høy kvalitet.
EI-721Utvidet funksjonalitet for ikke-avregnede målepunkterElhub har begrenset funksjonalitet for målepunkter som ikke avregnes en sluttbruker. Dette gjelder for eksempel utvekslingspunkt, kontrollmålere og målepunkt som er del av en beregning. For disse målepunktene er det i dag ikke mulig å registrere sluttbrukere og tredjeparter, noe som gjør det vanskelig å tilgjengeliggjøre måleverdier. Elhub bør utvide funksjonaliteten for disse målepunktene slik at behovet for å sende informasjon bilateralt i markedet fjernes og flere arbeidsprosesser hos markedsaktørene kan effektiviseres.
EI-719Enklere godkjenning av tredjepartstilgangFor å sette opp tilgang til et målepunkt for en tredjepart må sluttbrukeren logge inn i Elhub Plugin for å godkjenne tilgangen. Prosessen er noe forskjellig for privatpersoner og organisasjoner men er relativt tung for begge gruppene. Elhub bør tilrettelegge for enklere tilgang til data for de aktører som har rett til den. Et ledd i dette er å forenkle oppsett av tredjepartstilganger uten at det går på bekostning av sikkerhet og personvern.
EI-704Utvide valideringer på grunndataHøy datakvalitet er en grunnleggende forutsetning for at Elhub og markedet skal fungere effektivt. Elhub ønsker på sikt å innføre ytterliggere valideringer på grunndata på målepunkt og sluttbruker for å sikre færre feil. Per i dag gjøres mye av datakvalitetsarbeidet ved rapportering basert på allerede registrerte data og manuell oppfølging av aktører. Hvis feil kunne fanges opp før de havner i Elhub, vil totalkostnaden kunne reduseres. Noen av valideringene vil kunne kreve endringer i forskriften.
EI-703Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser

I Elhub er det flere begrensninger for å gjennomføre innflytting tilbake i tid som krysser en hendelse på målepunktet eller i nettområdet.

Det skjer at det er registrert et opphør av kraftleveranse eller et leverandørskifte for gammel sluttbruker på et målepunkt hvor en ny sluttbruker allerede har flyttet inn. I Elhub vil innflytting bli avvist fordi det ikke er lov å gjennomføre en oppstart tilbake i tid forbi en annen kontraktsstart. Dette skal løses opp i.

EI-702Bedre støtte for delt produksjon i borettslagElhub bruker virtuelle målepunkter for å gjøre beregninger på vegne av nettselskapene. Denne funksjonaliteten vil bli mer og mer brukt etter hvert, for eksempel når forskriften åpner for at borettslag kan fordele felles produksjon på sine beboere. Per i dag er oppsett av virtuelle målepunkter komplekst og det er svakheter i hvordan konsistens sikres på tvers av Elhub og markedsaktørenes systemer. Elhub bør forbedre funksjonaliteten slik at den er mer robust og effektiv, og er brukervennlig nok til å støtte omfattende bruk i forbindelse med delt produksjon.
EI-688Støtte for og avregning av balansetjenesterØkt andel fornybar og ikke-regulerbar kraftproduksjon stiller krav til nye metoder for å balansere kraftsystemet. Det gjennomføres for tiden flere piloter rundt styring av forbruk som verktøy for operatørene av sentralnettet og distribusjonsnettene. Elhub kan eventuelt på sikt bidra med tjenester i dette området, for eksempel som register for tilbudt fleksibilitet eller i beregning av grunnlaget for avregningen av et nasjonalt fleksibilitetsmarked.
EI-270Elhub beregner og distribuerer antatt årsforbrukVed at Elhub automatisk beregner antatt årsforbruk for alle målepunkter basert på historisk forbruk vil det det sikres at denne informasjonen er komplett og likt beregnet. Så vel Elhub som kraftleverandører og andre markedsaktører bruker antatt årsforbruk i sine forretningsprosesser og der er derfor viktig at kvaliteten holdes høy. Det vil fortsatt være mulig for nettselskap å registrere antatt årsforbruk på målepunkt i de tilfeller Elhub ikke har informasjon til å beregne den korrekt, for eksempel ved opprettelse av nytt målepunkt.
EI-1008Datauttrekk av timeverdierVi ser en økt etterspørsel etter data fra Elhub. Per i dag finnes det ingen god måte å hente timeverdier ut av Elhubs database for annet enn avregningsformål. Data må hentes ut og kunne eksporteres på egnet aggregeringsnivå.
EI-901Beregning, synliggjøring og distribusjon av referansepris

Som et tiltak for å redusere informasjonsassymetrien i kraftmarkedet kan Elhub beregne, synliggjøre og tilgjengeliggjøre en "råvarepris" for hver sluttbruker, basert på kundens forbruk eller produksjon og spotprisen pr prisområde. Dette vil gjøre sluttbruker bedre i stand til å sammenligne sin kostnad med en nøytral referanse.

Et ledd i denne prosessen kan eksempelvis være å vise råvarepris samt aggregert kostnad for denne. Da vil man som sluttbruker lettere forstå prissvingninger og påslag fra kraftleverandør. Prisen bør tilgjengeliggjøres via API'er til kraftleverandører og tredjeparter slik at disse kan benyttes i tjenester ut mot sluttbrukermarkedet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.