Elhub System Product Roadmap

Sist oppdatert 2021-02-12 15:27

Introduksjon

 • Elhub systemets produkt roadmap inneholder:
  • initiativer i bransjen som med større eller mindre sannsynlighet kan komme å kreve endringer i Elhub systemet
  • interne aktiviteter i Elhub som er nødvendige for effektiv drift, høy sikkerhet og levering av gode tjenester til markedet
 • Roadmappen brukes for at Elhub internt og sammen med bransjen skal kunne diskutere og forberede seg på fremtidige endringer
 • Sakene i roadmappen vil endres over tid og påvirkes fremst av:
  • Nye regulatoriske krav
  • Behov fra markedsaktørene
  • Strategiske og operative saker internt i Elhub
 • Roadmappen inneholder kun større initiativer. Elhub vil i tillegg kontinuerlig levere mindre forbedringer av systemet.
 • Fargene på stjernene signaliserer hvor konkret initiativet er:
  • Grønn stjerne: Høy sannsynlighet vil skje og kravene til Elhub er relativt godt forstått
  • Gul stjerne: Høy sannsynlighet vil skje men fortsatt usikkert hvordan og når
  • Grå stjerne: Usikkert hva saken vil innebære for Elhub

Initiativer for Elhub Systemet per forretningstjeneste


Initiativene i mer detalj

ElhubIDSammendragBeskrivelse
EI-815Tilpasse Elhub for en hubbsentrisk modell i eSett

Etter hvert som eSett får flere hubber å forholde seg til i de nordiske landene vil det sannsynligvis bli noen forbedringer i modell og funksjonalitet. Elhub vil bidra aktivt i denne utviklingen.

EI-796Utvidet tilgjengeliggjøring av data for analyseformål

Elhub har stor interesse for eksterne aktører som datakilde for analyseformål. Et av momentene som ble tatt opp av Oslo Economics i forbindelse med analysen av samfunnsøkonomisk nytte, var forbedringspotensialet i tilgang og bruk av data i for eksempel forskning. Elhub skal jobbe for å tilgjengeliggjøre data på en enkel og sikker måte.

EI-739Utvidet rapportering av datakvalitet gjennom Elhub Aktørportal

Elhub bruker mye tid på å manuelt publisere statistikk over datakvaliteten i Elhub og sende markedsaktører lister med målepunkter hvor det er feil i data. Disse rapportene bør gjøres tilgjengelig for aktørene i Elhub Aktørportal slik at aktørene selv kan følge opp sin datakvalitet.

EI-722Forbedringer til faktureringsprosessen

Elhub bruker mye tid på å produsere og sende ut fakturaer for avviksoppgjør og Elhub gebyrer. Prosessen bør i større grad automatiseres for å redusere ressursbruk og samtidig holde høy kvalitet.

EI-721Utvidet funksjonalitet for ikke-avregnede målepunkter

Elhub har begrenset funksjonalitet for målepunkter som ikke avregnes en sluttbruker. Dette gjelder for eksempel utvekslingspunkt, kontrollmålere og målepunkt som er del av en beregning. For disse målepunktene er det i dag ikke mulig å registrere sluttbrukere og tredjeparter, noe som gjør det vanskelig å tilgjengeliggjøre måleverdier. Elhub bør utvide funksjonaliteten for disse målepunktene slik at behovet for å sende informasjon bilateralt i markedet fjernes og flere arbeidsprosesser hos markedsaktørene kan effektiviseres.

EI-720Sende ut informasjon om tidspunkt for når Elhub mottok måleverdier

I noen tilfeller når netteier registrerer flere versjoner av en måleverdi er det ikke alltid tydelig for markedsaktørene hvilken versjon som ble brukt i balanseavregningen. Elhub bør sende ut tilstrekkelig informasjon for at dette skal være entydig.

EI-719Enklere godkjenning av tredjepartstilgang

For å sette opp tilgang til et målepunkt for en tredjepart må sluttbrukeren logge inn i Elhub Plugin for å godkjenne tilgangen. Prosessen er noe forskjellig for privatpersoner og organisasjoner men er relativt tung for begge gruppene. Elhub bør tilrettelegge for enklere tilgang til data for de aktører som har rett til den. Et ledd i dette er å forenkle oppsett av tredjepartstilganger uten at det går på bekostning av sikkerhet og personvern.

EI-718Kundesentrisk leverandørmodell

Det har over lang tid vært diskutert hvordan forretningsmodellen i kraftmarkedet bør utformes for å sette sluttbrukerne i fokus og gi en dem en bedre totalopplevelse. Hvilke endringer dette kan innebære er foreløpig uklart, men Elhub vil følge opp fremdriften og engasjere seg i disse diskusjonene ved behov. Elhub har gjennom egen drift, diskusjoner i ekspertgrupper og brukergrupper, god kunnskap om reelle utfordringer og mulige effektivisering av prosessene i markedet.

EI-717Distribusjon av nettariff

RME jobber med endringer i regelverket rundt nettleie. Nettselskapene vil være ansvarlige for å tilgjengeliggjøre tariffen og sluttbrukerne skal i større grad få tilgang til prissignaler som de kan agere på. For at informasjon om nettariff skal kunne distribueres kostnadseffektivt og for at sluttbrukere og andre aktører skal kunne operere nasjonalt bør bransjen bli enige om en standard.

EI-715Rolle for Balansetjenestetilbyder i Elhub

Balansetjenestetilbyder (BSP, Balancing Service Provider) innføres i Electricity Balancing Guideline som en ny rolle som skal levere bud i balansemarkedene og motta oppgjøret for disse. Vilkår og retningslinjer for rollen er foreløpig ikke bestemt i Norge og akkurat hvordan dette eventuelt treffer Elhub er dermed uklart. Elhub vil følge opp fremdriften og engasjere seg i disse diskusjonene ved behov. 

EI-705Utvide rapportering av statistikk til NVE og SSB

NVE og SSB er viktige interessenter i kraftmarkedet og for at de skal kunne utføre sine samfunnsoppdrag på en effektiv måte ønsker de rapportering av ulike data fra Elhub. Elhub følger opp disse behovene løpende.

EI-704Utvide valideringer på grunndata

Høy datakvalitet er en grunnleggende forutsetning for at Elhub og markedet skal fungere effektivt. Elhub ønsker på sikt å innføre ytterliggere valideringer på grunndata på målepunkt og sluttbruker for å sikre færre feil. Per i dag gjøres mye av datakvalitetsarbeidet ved rapportering basert på allerede registrerte data og manuell oppfølging av aktører. Hvis feil kunne fanges opp før de havner i Elhub, vil totalkostnaden kunne reduseres. Noen av valideringene vil kunne kreve endringer i forskriften.

EI-703Forbedringer i flytteprosessen

Flytteprosessen har av flere aktører i markedet blitt trukket frem som et problemområde. Elhub har sammen med aktørene kartlagt de største utfordringene og satt i gang flere tiltak. Noen av tiltakene innebærer endringer i Elhubs markedsprosesser.

EI-702Enklere vedlikehold av virtuelle målepunkter

Elhub bruker virtuelle målepunkter for å gjøre beregninger på vegne av nettselskapene. Denne funksjonaliteten vil bli mer og mer brukt etter hvert, for eksempel når forskriften åpner for at borettslag kan fordele felles produksjon på sine beboere. Per i dag er oppsett av virtuelle målepunkter komplekst og det er svakheter i hvordan konsistens sikres på tvers av Elhub og markedsaktørenes systemer. Elhub bør forbedre funksjonaliteten slik at den er mer robust og effektiv.

EI-701Motta måleverdier med 15-minutters oppløsning

Balanseavregning med kvartersoppløsning innføres som et krav i forbindelse med Electricity Balancing Guidelines. Dette initiativet omfatter nødvendige tilpasninger og oppfølging for å sikre en gradvis overgang fra rapportering av timesverdier til kvarterverdier fra nettselskapene til Elhub. 

EI-70015-minutters oppløsning i avregningsgrunnlag

Balanseavregning med kvartersoppløsning innføres som et krav i forbindelse med Electricity Balancing Guidelines. Innen 2023 skal markedet gå fra timesoppløsning til kvartersoppløsning i balanseavregningen. Elhub støtter i utganspunktet dette allerede, men forbrukerne skal fortsatt måles på timesbasis. Dette betyr at Elhub må tilpasses for å profilere forbruket slik at de timesavregnede målepunktene blir avregnet på kvartersbasis.

EI-689Én-regning

Det har over lang tid vært diskutert at det bør innføres en-regning for alle sluttbrukere. Elhub vil følge opp fremdriften og engasjere seg i disse diskusjonene ved behov. Elhub har gjennom egen drift, diskusjoner i ekspertgrupper og brukergrupper, god kunnskap om reelle utfordringer og mulige effektivisering av prosessene i markedet.

EI-688Avregning av balansetjenester

Økt andel fornybar og ikke-regulerbar kraftproduksjon stiller krav til nye metoder for å balansere kraftsystemet. Det gjennomføres for tiden flere piloter rundt styring av forbruk som verktøy for operatørene av sentralnettet og distribusjonsnettene. Elhub kan eventuelt på sikt bidra med tjenester i dette området, for eksempel som register for tilbudt fleksibilitet eller i beregning av grunnlaget for avregningen av et nasjonalt fleksibilitetsmarked.