Skip to main content

Elhub Roadmap

Introduksjon

 • Elhub systemets produkt roadmap inneholder:
  • initiativer i bransjen som med større eller mindre sannsynlighet kan komme å kreve endringer i Elhub systemet
  • interne aktiviteter i Elhub som er nødvendige for effektiv drift, høy sikkerhet og levering av gode tjenester til markedet
 • Roadmappen brukes for at Elhub internt og sammen med bransjen skal kunne diskutere og forberede seg på fremtidige endringer
 • Sakene i roadmappen vil endres over tid og påvirkes fremst av:
  • Nye regulatoriske krav
  • Behov fra markedsaktørene
  • Strategiske og operative saker internt i Elhub
 • Roadmappen inneholder kun større initiativer. Elhub vil i tillegg kontinuerlig levere mindre forbedringer av systemet.
 • Fargene på stjernene signaliserer hvor konkret initiativet er:
  • Grønn stjerne: Høy sannsynlighet vil skje og kravene til Elhub er relativt godt forstått
  • Gul stjerne: Høy sannsynlighet vil skje men fortsatt usikkert hvordan og når
  • Grå stjerne: Usikkert hva saken vil innebære for Elhub


Endringslogg

Dato
Endringer
November 2023
 • EI-700 15-minutters oppløsning i avregningsgrunnlaget, EI-701 Motta måleverdier med 15-minutters oppløsning og EI-932 Styre valideringsregler for balanseavregningsgrunnlaget per nettområde tatt ut fordi de er levert
 • EI-1120 Samleinitiativ for tilgangsstyring fjernet. Dekkes av EI-1145 Sentral styring av tilgang til distribuerte data og EI-317 Varsle tredjepart når tilgang opprettes og trekkes tilbake
 • EI-317 Varsle tredjepart når tilgang opprettes og trekkes tilbake, EI-1145 Sentral styring av tilgang til distribuerte data og EI-1066 Opprette bulk for porteføljeovertakelse for tredjeparter lagt til 
September 2023
 • Endret plassering av EI-339 Valideringsregler for postadresser til sluttbruker
Juni 2023
 • EI-956 Beregne og avregne nettoverdier for plusskunder og EI-1216 Ny BRS for oppsett av delt produksjon lagt til
 • EI-702 tas ut. Følgende funksjonalitet er levert:
  • Validering på konstanter i portalen
  • Opplasting av liste med konstanter. En må ikke lenger skrive inn per målepunkt
  • Oppdatert og fornyet dokumentasjon for beregninger i målepunkt
  • Nye veiledere for oppsett av beregninger i målepunkt
  • Fikset rapportering av måleverdier til NECS. Riktige verdier blir nå rapportert
Desember 2022
 • Lagt inn EI-339 Valideringsregler for postadresser til sluttbruker, EI-915 Verifisering grunndata i målepunkt (BRS-NO-611) for Tredjeparter, EI-898 Oppgi flere felt fra grunn- og strukturdata på et målepunkt på Elhub Min side og EI-790 Datakvalitetsoversikt for lokasjonsdata på målepunkt for netteiere og Elhub for å tydeliggjøre pågående arbeid. Sakene er undersakjer av initiativ som også ligger lengre frem i tid.

September 2022
 • Ny oppdeling av områder i funksjonell roadmap for å kunne kommunisere bedre eksternt
 • Flyttet EI-702 Bedre støtte for oppsett av delt produksjon i borettslag til kort sikt pga. Forslag til endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet og avregningsforskriften – Innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon
 • Flyttet EI-739 Utvidet rapportering av datakvalitet gjennom Elhub Aktørportal til kort sikt pga. forestående leveranser
 • EI-718 Kundesentrisk leverandørmodell og EI-689 Én-regning vil ikke utredes av RME. Fjernes
 • Lagt til EI-1020 Oppgradere EIP MTM og Cloudera 9.0 og EI-1008 Datauttrekk av timeverdier 
 • Oppdatert teknisk roadmap. Slettet gjennomførte endringer og flyttet fremtidige endringer
Januar 2022
 • Tidsaksen er endret fra årstall til kort, mellomlang og lang sikt for å kommunisere usikkerheten i tidshorisonten på leveransene
 • EI-270 Elhub beregner og distribuerer antatt årsforbruk er flyttet nærmere i tid da det er et ønske fra flere kraftleverandører om at Elhub tilbyr dette fortest mulig.
Juni 2021
 • Fokus fremover vil være på de to store prosjektene Optimus (Elhub i skyen) og 15 minutters oppløsning i balanseavregningen. Dermed er de fleste øvrige initiativer flyttet lenger frem i tid.
  • Tidslinjen er endret og går nå fra 2022 til 2025
 • Initiativet "Utvide rapportering av statistikk til NVE og SSB" er fjernet. Utviklingsressurser vil i større grad bli brukt på å utvikle en mer fremtidsrettet dataplattform (EI-796) som også vil kunne dekke rapporteringskrav fra regulator. I mellomtiden vil eventuelle krav løses operasjonelt.
 • EI-270 Elhub beregner og distribuerer antatt årsforbruk er lagt til. Dette var tidligere del av 15 minutters prosjektet.
 • EI-932 Mulighet for å styre valideringsregler for balanseavregning per nettområde er lagt til. Dette var tidligere del av 15 minutters prosjektet.
 • EI-902 Bedre verktøy for å øke måleverdikvaliteten i Elhub er lagt til.
Desember 2020
 • Første versjon

Initiativer og endringer for Elhubsystemet


Initiativene i mer detalj

NøkkelSammendragBeskrivelse
EI-339Valideringsregler for postadresser til sluttbrukerDatakvaliteten på adresser har ikke vært tilfredstillende. Sluttbrukers postadresse vil valideres mot gjeldende formatkrav for å øke datakvaliteten.
EI-317Varsle tredjepart når tilgang opprettes og trekkes tilbakeNår tilgang opprettes og fjernes via Elhub Min Side får ikke tredjeparten varsling. Endringen vil sørge for at tredjepart varsles i slike tilfeller.
EI-1145Sentral styring av tilgang til distribuerte dataDersom "Tilgang " gis til deling av data fra Elhub, kan samme tilgang brukes av feks. Barentsnett for deling av samme data. Inkluderer modell for hvilken data som kan deles.
EI-1066Opprette bulk for porteføljeovertagelse for tredjeparterFlere tredjeparter registreres i Elhub, og det forekommer endringer på eksisterende aktører. I de tilfeller dette omfatter bytte av organisasjonsnummer (oppkjøp, fusjoner) er det ikke per i dag noen god løsning for å flytte eksisterende tilganger fra én tredjepart til en annen. Det er ønskelig å opprette en bulk-prosess tilsvarende den for kraftleverandør.
EI-915Verifisering grunndata i målepunkt (BRS-NO-611) for TredjeparterTredjeparter har i mange tilfeller utfordringer med finne korrekt målepunkt-ID i tilgangprosessen. Deres oppdragsgiver har ofte kun målernummer som de fysisk kan lese av på deres målere. Ved å kunne verifisere grunndata gjennom BRS-NO-611 vil tredjeparter kunne bekrefte målepunkt-ID og administrasjon av tilgang til data på målepunktet vil dermed bli lettere.
EI-898Oppgi flere felt fra grunn- og strukturdata på et målepunkt på Elhub Min side

Målernummer, beskrivelsesfelt, nettavregningsområde, prisområde, forbrukskode og konstant legges til på målepunktet i Elhub Min side. 

Etter innføring av AMS er det blitt vanlig praksis blant kraftleverandører å oppgi målernummer på fakturaen til sluttbrukere. Ved å oppgi målernummer på Min side vil sluttbruker kunne verifisere at de er tilknyttet korrekt måler. For bedrifter eller kommuner med mange målepunkt oppretter netteier beskrivelse-feltet slik at målepunkt på samme adresse kan lettere verifiseres. Ved å kunne se nettavregningsområde, ikke bare netteier, er det lettere for sluttbruker å ha oversikt over pris da enkelte netteiere har nettavregningsområder i ulike prisområder. Prisområde, forbrukskode og konstant legges også til etter forespørsel.

EI-790Datakvalitetsoversikt for lokasjonsdata på målepunkt for netteiere og ElhubSom en del av datakvalitetsforbedringsarbeidet ønsker vi å tilgjengeliggjøre dårlig kvalitet i målepunktslokaliseringsdata (anleggsadresser). Endringen legger til GPS-lokasjon, gateadresse, husnummer, poststed, manglende leilighetsnummer, kommunenummer, og postnummer i datakvalitetsrapporten i Elhub Aktørportal. Aktør ansvarlig for dataen bruker rapporten i datakvalitetsforbedringsarbeidet.
EI-902Bedre verktøy for å øke måleverdikvaliteten i ElhubHensikten med dette initiativet er å forbedre og legge til funksjoner i Elhub som hjelper nettselskapene med måleverdikvaliteten.

For profilavregnede målepunkt vil det i hovedsak berøre portalsiden Vis saker og purringer (BRS-NO-314). For intervallavregnede målepunkt vil det i hovedsak berøre portalsiden Manglende/ufullstendige volum og purringer (BRS-NO-314). Det vil også være andre områder i Elhub som er aktuelle.
EI-796Utvidet tilgjengeliggjøring av data for analyseformålElhub har stor interesse for eksterne aktører som datakilde for analyseformål. Et av momentene som ble tatt opp av Oslo Economics i forbindelse med analysen av samfunnsøkonomisk nytte, var forbedringspotensialet i tilgang og bruk av data i for eksempel forskning. Elhub skal jobbe for å tilgjengeliggjøre data på en enkel og sikker måte.
EI-739Utvidet rapportering av datakvalitet gjennom Elhub AktørportalElhub bruker mye tid på å manuelt publisere statistikk over datakvaliteten i Elhub og sende markedsaktører lister med målepunkter hvor det er feil i data. Disse rapportene bør gjøres tilgjengelig for aktørene i Elhub Aktørportal slik at aktørene selv kan følge opp sin datakvalitet.
EI-722Forbedringer til faktureringsprosessenElhub bruker mye tid på å produsere og sende ut fakturaer for avviksoppgjør og Elhub gebyrer. Prosessen bør i større grad automatiseres for å redusere ressursbruk og samtidig holde høy kvalitet.
EI-721Utvidet funksjonalitet for ikke-avregnede målepunkterElhub har begrenset funksjonalitet for målepunkter som ikke avregnes en sluttbruker. Dette gjelder for eksempel utvekslingspunkt, kontrollmålere og målepunkt som er del av en beregning. For disse målepunktene er det i dag ikke mulig å registrere sluttbrukere og tredjeparter, noe som gjør det vanskelig å tilgjengeliggjøre måleverdier. Elhub bør utvide funksjonaliteten for disse målepunktene slik at behovet for å sende informasjon bilateralt i markedet fjernes og flere arbeidsprosesser hos markedsaktørene kan effektiviseres.
EI-719Enklere godkjenning av tredjepartstilgangFor å sette opp tilgang til et målepunkt for en tredjepart må sluttbrukeren logge inn i Elhub Plugin for å godkjenne tilgangen. Prosessen er noe forskjellig for privatpersoner og organisasjoner men er relativt tung for begge gruppene. Elhub bør tilrettelegge for enklere tilgang til data for de aktører som har rett til den. Et ledd i dette er å forenkle oppsett av tredjepartstilganger uten at det går på bekostning av sikkerhet og personvern.
EI-704Utvide valideringer på grunndataHøy datakvalitet er en grunnleggende forutsetning for at Elhub og markedet skal fungere effektivt. Elhub ønsker på sikt å innføre ytterliggere valideringer på grunndata på målepunkt og sluttbruker for å sikre færre feil. Per i dag gjøres mye av datakvalitetsarbeidet ved rapportering basert på allerede registrerte data og manuell oppfølging av aktører. Hvis feil kunne fanges opp før de havner i Elhub, vil totalkostnaden kunne reduseres. Noen av valideringene vil kunne kreve endringer i forskriften.
EI-703Forbedringer i flytteprosessenFlytteprosessen har av flere aktører i markedet blitt trukket frem som et problemområde. Elhub har sammen med aktørene kartlagt de største utfordringene og satt i gang flere tiltak. Noen av tiltakene innebærer endringer i Elhubs markedsprosesser.
EI-702Bedre støtte for delt produksjon i borettslagElhub bruker virtuelle målepunkter for å gjøre beregninger på vegne av nettselskapene. Denne funksjonaliteten vil bli mer og mer brukt etter hvert, for eksempel når forskriften åpner for at borettslag kan fordele felles produksjon på sine beboere. Per i dag er oppsett av virtuelle målepunkter komplekst og det er svakheter i hvordan konsistens sikres på tvers av Elhub og markedsaktørenes systemer. Elhub bør forbedre funksjonaliteten slik at den er mer robust og effektiv, og er brukervennlig nok til å støtte omfattende bruk i forbindelse med delt produksjon.
EI-688Støtte for og avregning av balansetjenesterØkt andel fornybar og ikke-regulerbar kraftproduksjon stiller krav til nye metoder for å balansere kraftsystemet. Det gjennomføres for tiden flere piloter rundt styring av forbruk som verktøy for operatørene av sentralnettet og distribusjonsnettene. Elhub kan eventuelt på sikt bidra med tjenester i dette området, for eksempel som register for tilbudt fleksibilitet eller i beregning av grunnlaget for avregningen av et nasjonalt fleksibilitetsmarked.
EI-270Elhub beregner og distribuerer antatt årsforbrukVed at Elhub automatisk beregner antatt årsforbruk for alle målepunkter basert på historisk forbruk vil det det sikres at denne informasjonen er komplett og likt beregnet. Så vel Elhub som kraftleverandører og andre markedsaktører bruker antatt årsforbruk i sine forretningsprosesser og der er derfor viktig at kvaliteten holdes høy. Det vil fortsatt være mulig for nettselskap å registrere antatt årsforbruk på målepunkt i de tilfeller Elhub ikke har informasjon til å beregne den korrekt, for eksempel ved opprettelse av nytt målepunkt.
EI-1008Datauttrekk av timeverdierVi ser en økt etterspørsel etter data fra Elhub. Per i dag finnes det ingen god måte å hente timeverdier ut av Elhubs database for annet enn avregningsformål. Data må hentes ut og kunne eksporteres på egnet aggregeringsnivå.
EI-901Beregning, synliggjøring og distribusjon av referansepris

Som et tiltak for å redusere informasjonsassymetrien i kraftmarkedet kan Elhub beregne, synliggjøre og tilgjengeliggjøre en "råvarepris" for hver sluttbruker, basert på kundens forbruk eller produksjon og spotprisen pr prisområde. Dette vil gjøre sluttbruker bedre i stand til å sammenligne sin kostnad med en nøytral referanse.

Et ledd i denne prosessen kan eksempelvis være å vise råvarepris samt aggregert kostnad for denne. Da vil man som sluttbruker lettere forstå prissvingninger og påslag fra kraftleverandør. Prisen bør tilgjengeliggjøres via API'er til kraftleverandører og tredjeparter slik at disse kan benyttes i tjenester ut mot sluttbrukermarkedet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.