Skip to main content

BF24/02 Referat

Sted: Nydalen Allé 33 + Teams

Underlag: BF24-02 Presentasjon.pdf

Tid

Sak

Ansvarlig

10:00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.05

Status Elhub

 • Driftsstatus

 • Status på 15 minutter

 • Prising på 15. minutter fra mars 2025

 • Samtykkekontroll

  • Elvia: Skal dette knyttes til kunden med personnummer/org.nummer?

  • Elhub: Vi ønsker å knytte det til prosessene, men dette er ikke bestemt ennå. Mange detaljer å fastsette.

  • Statkraft: Hvordan skal dette løses for bedrifter som har signaturrett, gjerne folk høyt oppe i bedriftene?

  • Fjordkraft: Skal dere sjekke alle salg eller kun gjøre stikkprøver?

  • Elhub: Vi antar at intensjonen er at det skal sjekkes i alle prosesser.

 • Oppsummering Energioptimaliseringsworkshop

Trond Rein-Hansen, Henrik Simonsen, Julie Niebuhr, Sigbjørn Høgne

10.45

 

Elhub veikart / status på saker i utvikling

Maik: Rapporter i Aktørportalen; ønsker forbedring av datakvalitetsrapportene.

Elhub: Vi kommer til å tilby måleverdirapporter som APIer, og mulighet for nedlasting via API.

CGI: Ønske om at en sak skal på denne listen; bruker mye tid på opprydding etter porteføljeovetakelser. Meldingen inneholder ikke reverseringer

Elhub: Alle sakene står ikke på veikartet, kun de største vi jobber med.

Jørgen Nafstad Møller

11.00

Runde rundt bordet

CGI: Vi jobber for at ting flyter. Holder på med overskuddsdeling, for at det skal fungere. Skulle ønske BRS-NO-701 var levert allerede.

Føie: Mest daglig drift. Midt i fusjonsprosess med Hallingdal Kraftnett.

Maik: Ønsker å bruke dataen i Elhub mer og få hentet ut mer data. Kan hente ut mer data fra KIS-systemet enn fra Elhub.

Fjordkraft: Elhub er raske til å svare og gir oss hjelp når vi trenger det. Når leverandørskifter reverseres gjenåpnes vår leveranse og da får vi problemer med fakturering av kunden, vet ikke hvem leverandøren som reverserte er.

Føie: Vi ser det samme på netteiersiden. Gjerne med dårlige betalere, leveransen blir reversert istedenfor at kunden blir sagt opp.

Føie: Det beste hadde vært om netteier kunne overkjørt alle leverandørbytter. Netteier kunne ryddet opp i kundeforholdet.

Fjordkraft: Dette skal egentlig ordnes bilateralt.

Kan det løses med at begge parter må godkjenne reverseringen?

Fjordkraft: Kanskje, men vi ville ikke godtatt en reversering 2 år tilbake i tid. Men da hadde vi visst hvem som reverserte. Jeg kan melde en sak på dette.

Statkraft: Representerer balanseansvarlig. Henter måleverdier fra kraftleverandører, trenger dataene så fort som mulig. Når MGAer ikke går i balanse skaper det problemer for oss. Modellene våre treffer ikke, og det påvirker handel. Veldig fornøyde med produksjonsnettene, de er på 15 min og det fungerer veldig fint.

Elhub: Vi har snakket om å sende ut verdier selvom MGA ikke går i balanse, det er ikke lagt bort, men heller ikke prioritert nå. Det er fortsatt etterslep etter 15 min. Vi ønsker at det går i balanse så tett opp mot D+5 som mulig.

Lyse Energi: Samtykkekontroll engasjerer mest. Veldig bra at vi får det inn. Noen kunder har ikke personnummer, epost eller telefonnummer, vanskelig å løse for disse kundene. Det er jo ikke Elhub som skal løse dette, men viktig å huske på i problemstillingen.

Lnett: Det går bra hos oss, men reverseringer er det vi bruker mest tid på.

Elvia: Hjertesukk fra de som jobber på anleggssiden. Meldinger som blir sittende fast som “initiert” skaper mye problemer. Volumet er redusert og vi får hjelp, men skulle gjerne fått dette automatisert.

Elhub: Dette jobber vi med, den ble forsøkt rettet, men feilet. Høyt prioritert feil.

Elvia: Produksjonsdelen tar også mye tid. Sliter med at Elhub endrer til kombinert målepunkt. Skulle ønsker det kunne blitt håndtert internt i Elhub. Bug i Elhub som sier maks 200 deltakere.

Elhub: Dette skal rettes i dag. Vet du hvor mange som kommer?

Elvia: Det meste som er meldt inn er 322. Store borettslag i Oslo. Det største borettslaget i Oslo har 900 beboere. Tomannsboliger og firemannsboliger ønsker også å være med i denne ordningen, men det skaper problemer i forhold til eierskap. Ønsker at man kan være både produsent og deltaker.

LOS: Går for det meste greit. Delt produksjon; det kommer mye forskjellig, må tolke det hver gang.

Fortum: Vi har gjennomført porteføljeovertakelse, takk for god hjelp. Profilmålte anlegg, store avvik når det blir gjort reverseringer langt tilbake i tid og det ikke er lest av på flere år.

LOS: Er det andre kraftleverandører som får godkjent leverandørbytte når det ikke er avleste verdier på lang tid?

Elhub: Det er en kjent feil, der Elhub estimerer en stand som fører til at leverandørbytte ikke blir stoppet.

Aktørene i Brukerforum

11.30

Masseuthenting av måleverdier som alternativ til BRS-NO-315

Statkraft: Som balanseansvarlig er vi opptatt av generell data.

Elhub: Vi gjør ikke manipulering av data. Det er aktørene som er ansvarlige for å fikse feil i dataen.

Frode Kaspersen

11.50

Eventuelt

Elvia: Kvalitet mellom kundenavn/ID og adresser, der er det noen som har mye å gå på. Tallene i datakvalitetsrapportene kan ikke stemme. Mye som antagelig ikke dukker opp i Elhub lister. Feil gatenavn, stedsnavn, mangler på postboks/postnummer osv. Hvis kraftleverandør sier opp sitter pliktleverandør igjen med mye feil.

Lnett: Vi har de samme feilene. Vi mangler også mange telefonnummer og da får vi ikke gitt beskjed om strømstans osv.

Elhub: Vi jobber kontinuerlig med datakvalitet og snakker med mange aktører i dette arbeidet. Vi ser på hvordan vi kan legge inn flere valideringer i rapportene vi publiserer. Vi ser også på mulighet til å tilgjengeliggjøre flere datakvalitetsrapporter direkte i Elhub portalen, tilsvarende de vi har lagd for anleggsadresser og sluttbrukerID. Det kan også være aktuelt å lage strengere valideringer i markedsprosesser/meldingsutveksling.

Maik: Distribuert kanal; har en kunde som ønsker at den skal avregnes. Er det mulig?

Elhub: Nei, da blir det dobbel avregning av produksjon. Det er den nettede produksjonen som skal avregnes, og det lønner seg også for kunden.

Slipper: Har det vært diskutert å få inn dataen fra strømavtalen? Ikke bare hvilken leverandør, men også hvilken pris man har?

Elhub: Nei, men det er et interessant spørsmål.

12.00

LUNSJ i Nydalsveien 28

13.00 - 15:00

Sesjon - Markedsprosesser og Strukturdata

Kim Charlotte Elvestad og Elisabet Lofthus

13.00 - 15:00

Sesjon - Måleverdier og Beregninger

Jørgen Nafstad Møller og Audun Matre Meinich

15:00

Møtet avsluttes og vi ønsker alle velkomne til en matbit og noe godt i glasset på Nydalen Bryggeri og Spiseri

 

Sesjon - Markedsprosesser og Strukturdata

Ansvarlig

EI-1216 - Ny BRS for delt produksjon

Minimumskrav for MT1

 • Det er ønskelig å kunne teste så tidlig som mulig, selv om hele løsningen ikke er ferdig.

 • Det er i tilfelle viktig at Elhub beskriver hva som er mulig å teste og hva som ikke er mulig å teste

Målepunktstyper og kontrakter på målepunkter i delt produksjon:

 • Bidragsyter der målepunktet er produksjon:

  • Det er veldig viktig for nettselskapene at kontraktene ikke fjernes, fordi da risikerer man å stenge anelgget

  • Kraftleverandørene mener det er riktig at de ikke skal stå som kraftleverandør på et ikke-avregnet produksjonspunkt

  • Nettselskapene mener at det ikke er lov til å ha leveringsplikt på ikke-avregnede produksjonspunkter

  • Elhub følger opp med RME rundt reglene for leveringsplikt på ikke-avregnede produksjonspunkter og eventuell fakturering av avgifter

 • Mottakere der målepunkter er kombinasjon

  • Kontrakter vil ikke berøres

 • Målpunktstyper

  • Nettselskap ønsker at Elhub markerer målepunktet med rollen målepunktene har i delt beregning og beholder målepunktstypen

  • Elhub vurderer dette i videreutvikling av prosessen

Er det ønskelig at NotifyMeteringPointCharacteristics sendes ut med BRS-NO-701 istedenfor BRS-NO-305?

 • Ja

Kim Charlotte Elvestad

EI-1120 - Samleinitiativ for tilgangsstyring

 • Sluttdato for hvor lenge tilgang skal gjelde skal innføres for privatpersoner og enkeltmanns foretak.

  • Er det mulig for sluttbruker å si at tilgangen skal vare evig? Nei, dette må i tilfelle sjekkes om er lov

  • Går det varsel til sluttbruker når tilgang går ut?

   • Foreløpig ikke, men det er noe vi kan se på

   • Tilgangen kan utvides når som helst på min side

 • Er det mulig å få en melding fra Elhub som sier at tredjepart ikke lenger har tilgang til målepunktet?

  • Det ligger i Backlog

 • Sluttbruker gir tilgang til en måler, men har flere målere. Hvordan vil redirect se ut da?

  • Man får informasjon tilbake om hvilke målepunkt som er godkjent

Elisabet Lofthus

EI-1367 - Innflyting tilbake i tid (angrerett)

 • Kraftleverandører skal sende innflytting på sluttbruker, som legger sluttbruker på leveringsplikt og sende leverandørskifte frem i tid

 • Sluttbruker har ikke rett til å si fra seg angreretten, men kan akseptere betalingsplikt mens angrerettperioden gjelder

 • Nettselskapene vurderer om de må utsette fakturering på leveringsplikt som en konsekvens av dette

Kim Charlotte Elvestad

EI-1363 - Samtykkekontroll for leverandørskifter og innflyttinger

 • Arbeidet vil starte etter sommeren.

 • Det vil bli opprettet arbeidsgrupper der kraftleverandører og systemleverandører kan delta

Kim Charlotte Elvestad og Elisabet Lofthus 

Sesjon - Måleverdier og Beregninger

Ansvarlig

EI-270 Elhub begynner å regne ut og distribuere antatt årsvolum for alle forbruksmålepunkt (1. august 2024)

EI-270 Endringene i BIM trer i kraft. Elhub vil begynne å regne ut og distribuere antatt årsvolum for produksjonsmålepunkt, kombinasjonsmålepunkt og plusskunder (15. oktober 2024)

Til stede: Maik, Statkraft, CGI, Arva, Hansen, Kinect, Metzum, Elekt, Glitre, Elvia.

 • Elhub tar over all utregning, bortsett fra ved nytt målepunkt

 • Netteier vil kunne motta BRS-NO-317

 • Todelt implementering. Ikke endringer i BIM 1. august. Oppfyller forskrift med disse endringene. Endringer som krever endringer i BIM senere. BRS-NO-317 vil sendes til netteier. Netteier sender ikke antatt årsvolum til Elhub. Påvirker også andre BRSer som inkluderer antatt årsvolum.

 • Elvia ønsker å få tilsendt 317 i MT1 før sommeren. Elhub sier at vi ikke vil rekke det. Men når må funksjonaliteten ligge i MT1 før eventuell utsending i prod?

 • Elhub prioriterer en god løsning fremfor å treffe datoene i forskrift for enhver pris.

 

Spørsmål fra Elhub:

 • Må dere vite akkurat hvilken dato Elhub begynner å sende ut BRS-NO-317?

 • Hvor avhengig av systemer av perfekt timing?

 • Vet netteiere hvordan dere skal bruke antatt årsvolum fra Elhub?

 

 • Maik: Spre risikoen

 • Annet innspill: Lettere å forholde seg til én dato mtp. at funksjonaliteten behøver en ny versjon av system.

 • Tid til testing i MT1

  • Elvia: To uker.

 • Elhub implementerer fra en gitt dato, basert på innspill. Tid til testing i MT1 kan være to uker.

 

Spørsmål, endringer i BIM:

 • Hvor lang tid bør dette ligge i BM?

  • Innspill: mer tid enn ovenfor

 • Kan endringene kan være bakoverkompatible så alt ikke behøver å skje samme dag?

 

Forslag fra Elhub:

 • Gjør endringene i XSD i 2025 for å sikre tid til testing og implementering

 

 • Brady: Lurt å utsette til 2025. God periode mellom MT1 og prod. Gjerne et par måneder.

 • Elhub: Hva bør grenseverdien for endring av antatt årsvolum være?

 • Elvia: I dag endres det ved endring kun én kWh.  1 % kan være fornuftig.

 • Statkraft: Bruker antatt årsvolum i anmelding. Er opptatt av å ha riktige verdier, gjerne så lav grense som mulig. Men samtidig en balanse.

 • Elhub: Vi kan teste og føle oss frem.

 • CGI: Om ikke endring på 20 % innen 3 måneder oppdateres antatt årsvolum likevel.

 • Hensikten med antatt årsproduksjon er hjelp med prognoser og å kunne synliggjøre produksjon for kunde.

 • Til Elhub: Må kunne sende in og out i samme melding. For kombinasjonsmålepunkt. Bør stå i valideringsreglene til Elhub at Elhub krever antatt årsforbruk men at antatt årsproduksjon ikke er påkrevet.

Audun Matre Meinich

EI-1274 Brukergrensesnitt for netteier til å se og redigere valideringsregler for balanseavregningen per nettområde

Audun Matre Meinich

Gjennomgang av endringene og tilbakemeldinger på balanseavregningssidene

 • Henrik kjørte en liten demo av balanseavregningsgrunnlagsoversiktsiden og balanseavregningsgrunnlagsiden. Hovedendringen er 96 istedenfor 24 søyler.

 • Mulighet kan zoom inn og ut.

 • Elvia: Veldig fint med den nye oppløsningen men skulle gjerne hatt flere desimaler på for eksempel % estimerte verdier. Mener det var flere desimaler på den gamle versjonen. Flere desimaler gir mer og bedre informasjon. Særlig for større nettområder. For eksempel 3 hadde vær fint.

 • Maik: Savner den gamle tabellen. Elhub: Vi har flyttet dette ti Excel siden vi mener det er enklere å jobbe med.

 • Sander kjørte en demo av side for valideringsregler nettavregningsområder i Aktørportalen.

 • Elhub vil reklamere for denne bla på mail til hvert enkelt nettselskap.

Henrik Simonsen

Deling av måleverdier mellom nettselskap med virtuelt nettområde / Erstatte MSCONS

 • Vi har en løsning som løser mange use case, den heter virtuelle nettområder. Laget for et annet formål men løsningen fungerer. Fungerer per nå for nettselskap. Andre aktører kan om litt registrere seg som virtuelt nettselskap for å kunne bruke funksjonaliteten.

 • Fungerer ikke for utvekslingsmålepunkt.

 • Netteier kan opprette målepunkt eller så kan Elhub opprette målepunkt på vegne av netteier dersom antall målepunkt er lavt.

 • Statkraft: En krafthandler vil være interessert i denne dataen. Utveksling, produksjon og kanskje forbruk.

Henrik Simonsen

Eventuelt

 • Elhub: Utvidet lagring av måleverdier for utvekslingsmålepunkt.

 • Elhub ønsker å utvide lagring for utvekslingsmålepunkt til 10 år. Dette for å hindre sletting av data nyttig for analyse.

 • Kan dette gjøres for alle utvekslinger? Hva med stort forbruk og stor produksjon?

 •  

 • Elhub gjør videre analyse.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.