Skip to main content

BF23/03 Referat

Dato: 04.05.2023

Kl. 10:00-14:00

Sted: Teams

Underlag: BF23-03 230405 Elhub Brukerforum.pdf

Tid

Sak

Ansvarlig

10:00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Jørgen Nafstad Møller

10:15

Status Elhub - månedsrapport

Henrik Simonsen, Julie Niebuhr

10:30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Hva er status på EI-703 og EI-252?

 • Jørgen Nafstad Møller, Elhub: Vi har løftet opp disse sakene så dere vil få beskjed om progresjonen snart.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Kan også vi få mer info om hva som blir oppdatert i forbedringssakene?

 • Jørgen Nafstad Møller, Elhub: Det skal vi notere oss.

 • Therese Hellingsrud, Elvia: Vi har gjennomført sammenslåing av Elvia sør og nord. Sammenslåingen har gått bra og det har ikke vært flere problemer enn normalt. Håper ikke andre har opplevd problemer med vårt nye system. Nye valideringer, og vi får mange oppdateringer på navn fra kraftleverandører. Spesielt mellomnavn som ikke finnes i Folkeregisteret. Ta gjerne med mellomnavn hvis hvis kunden har det.

 • Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Vi får mange utflyttinger, der kraftleverandøren åpenbart har ment å opphøre kontrakten og ikke flytte ut kunden. Det problemet burde vært borte nå. Skaper utfordringer for oss som får manglende kunde på feil grunnlag.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Ta det gjerne direkte med oss hvis det gjelder oss så skal vi fikse det. Vi har byttet systemleverandør så det har medført problemer.

 • Marianne Åsheim, Fortum: Kommentar til Therese: vi har fått tilbakemelding fra Elhub og Elvia om feil format på fakturaadresse. Vi jobber med det.

Jørgen Nafstad Møller

11:00

Framtida for asymmetrisk filter for måleverdier

 • Liv Eppeland, Glitre Nett: Vi sender fra Quant og Brady, tidligere Glitre sender fra Enoro. Vi har en sjekk fra Quant og Brady så det skal gå bra å fjerne filteret.

 • Lars Ellinggard, Elvia: Vi støtter også at dere fjerner filteret, helst i går.

 • Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Full støtte fra Lede også. Nettselskapet bør ha kontroll på dette selv.

 • Ingvar Aarnes, Elhub: Hvis vi skur av filteret vil det bli mulig å gjøre endringer fra tidligere datoer også. Jeg tenkte å ta en prat med systemleverandørene om deres tanker så det blir likt for alle. Vi ser en tendens til at noen sender veldig få korreksjoner nå, ned mot null, mens andre er på samme nivå som i fjor.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Hvordan påvirker dette kraftleverandører? Hvis netteier sender inn endringer tilbake i tid, må vi også rette fakturering.

 • Audun Meinich, Elhub: Det er derfor vi har filteret, for å sikre at faktureringen gjøres på riktig grunnlag.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Da bør det sjekkes at systemleverandørene har kontroll på dette før filteret fjernes.

 • Ingvar Aarnes, Elhub: Nettselskapene bør ta en prat med sin systemleverandør slik at de har støtte for at det filtreres.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Det er vi som har dialog med kundene, og oss de kommer til å kontakte hvis fakturaen er feil.

 • Ingvar Aarnes, Elhub: Ulempen med filteret er at hvis det skjer feil kan man redusere forbruket med store verdier.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi er ikke interessert i at det fjernes et filter som vil føre til feil fakturering, som vi ikke kan kontrollere. Filteret fungerer i dag og hvis det fjernes må det fikses et annet sted hvis ikke systemleverandørene har støtte.

 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: Enig med Helga, vi kan ikke få inn verdier vi ikke kan fakturere. Da bryter vi forskriften. Hvis det er et avvik bør det håndteres bilateralt. Innsending av feil verdier bør stoppes. Filteret bør ikke fjernes før man har en alternativ løsning.

 • Ove-Johnny Gjervik, Tibber: Støtter kraftleverandørene, vi ser ofte at det skjer korrigeringer som vi må stoppe. Hvis filteret fjernes vil det komme ennå flere korrigeringer.

 • Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Hvis vi har sendt inn nullverdier pga. en teknisk feil får vi ikke rettet det opp. Da må kraftleverandøren kreditere og får ikke fakturert riktig.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi: Dette er en utfordring for nettselskapene. Hvis kunden er uenig skal de kontakte nettselskapet.

 • Jarle Stava, Lnett: Støtter det Nina sier fordi det kan være hendelser der vi sender nullverdier ved en feil som vi ikke kan rette opp. Det kan hende at funksjonen for asymmetrisk oppgjør ikke er slått på. Dette er uansett nettselskapets ansvar og vi må ikke blande roller.

 • Grete Øwre, Tensio: Nettselskapene ønsker at filteret skal skrus av for å kunne kjøre endringer. Vi har ikke rett til å sende inn dette selv om Elhub skrur av filteret.

 • Ingvar Aarnes, Elhub: Det kreves økt bevissthet fra netteierne hvis vi skrur av filteret. En mulighet er å skru av filteret om (la oss si) tre måneder og så ser vi an.

 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: Hvis det skjer en åpenlys feil, bør det være en kontroll i systemet før det går til Elhub.

 • Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Verdiene sendes bare rett ut hvis vi gjør en feil. Elhub kan ikke vurdere hvorvidt en nullverdi er feil eller om den er riktig.

 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: Det er viktig at dere hører på kraftleverandørene også i denne saken.

 • Ingvar Aarnes, Elhub: Ja, og vi hører på kraftleverandørene i form av at vi undersøker med de netteiere og systemleverandører som sender inn flest korreksjoner som filtreres for å forsikre oss om at de er forberedt på at filteret skrus av.

 • Liv Eppeland, Glitre Nett: Om tre måneder er det sommerferie så ikke skru det av da. Kan systemleverandørene si noe om de har støtte for dette?

 • Magnus Olsen, Lnett: Når jeg hører på diskusjonen mener jeg at filteret bør skrus av så fort som mulig. Det er de netteierne som har feil som bør få beskjed om at de ikke følger forskriften.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Dere bør ta en dialog med de netteierne det gjelder. Når vi henvender oss til mange netteiere tar det utrolig lang tid.

 • Marius Hovland, Hansen: Jeg mener at vi har støtte for dette, men kan sjekke det opp for å være helt sikker.

 • Audun Brekke Sandhaug, Glitre Nett: Det er nettselskapets ansvar, punktum. Det var greit at Elhub tok ansvaret for det i en periode, men filteret bør skrus av nå. Forskriftsbrudd bør håndteres som forskriftsbrudd.

 • Ingvar Aarnes, Elhub: Da er vår plan ut fra disse innspillene at filteret skrus av. Når dette kan skje vil avhenge av tilbakemeldinger fra de nettselskapene som “bruker” filteret i størst grad. Det er nevnt både fordeler og ulemper med å skru av filteret så fort som mulig, disse må vi veie opp mot hverandre og vi varsler aktørene i noe tid før vi skrur filteret av.

Ingvar Flaten Aarnes

11:30

Lunsj

12:00

Gjennomgang av løsningsforslag for delt produksjon fra arbeidsgruppa

 • Gideon Ovadya, BKK Nett: Jeg ser ikke fordelingsnøkkel i modellen, og hvorfor er det fire kanaler?

 • Christoffer Sannes, Elhub: Målepunktene skal vise både nettoverdier samt ditt faktiske forbruk og din virtuelle fordelte produksjon.

 • Audun Meinich, Elhub: Det står i forskrift at du som kunde skal kunne se hva du faktisk har fått av fordelt produksjon. Fordelingsnøkkelen er det vi har kalt andeler. Netteier må registrere fordelingsnøkkel i eget system. Det skal komme fra kunden. Dere vil få en negativ ack hvis det ikke går opp.

 • Jarle Stava, Lnett: I det forslaget kan jeg ikke se at bidragsyter må omfordele andel produksjon.

 • Christoffer Sannes, Elhub: All produksjon må fordeles, men det står ikke hvordan det skal gjøres.

 • Jarle Stava, Lnett: Vi kan havne i en situasjon der bidragsyter ønsker å få tilbake en andel. Da kan vi ikke si at det ikke går fordi Elhub ikke har støtte for det. Hvis kunden har krav på det så må de få det.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi: Det Jarle sier er like relevant der man har to målepunkter slik at det kan fordeles på flere hus/bygninger.

 • Lars Ellinggard, Elvia: Vi har snakket om behovet for at bidragsyter også kan være en deltaker i arbeidsgruppen. Vi må ha en løsning på det på kort sikt. Administreringen av eksisterende løsninger må man tenke på. Kontakten med sluttbruker bør være enklest mulig.

 • Audun Meinich, Elhub: Det er viktig at arbeidsgruppen fortsetter arbeidet slik at alle nettselskapene gjør dette på samme måte.

 • Christian Moe, Føie: Det blir mye å håndtere for nettselskapet med mange ulike kraftleverandører. En plusskunde skal ha en kraftleverandør, nettselskapet har ikke noe med det å gjøre. Leveringsplikt kan føre til mye rot.

 • Christoffer Sannes, Elhub: Det er derfor vi må sørge for at webskjemaet er veldig tydelig på hva man faktisk går inn i.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi: Det burde ikke være mulig å havne på leveringsplikt. Det må ikke være rom for valg, kraftleverandører må ha de riktige avtalene. Forskriften gjelder kunden, ikke spesifisert borettslag, bonde e.l.

 • Christian Moe, Føie: Ser dere for dere at det er nettselskapet som skal kontrollere at kundene har riktig avtale?

 • Audun Meinich. Elhub: Nei, vi håper å kunne sette ut kontrollen til kunden som er ansvarlig for å sette det opp.

 • Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Tror ikke nettselskapet som leveringspliktig kraftleverandør er ansvarlig for å dekke opp for overskuddssalget. Det er ikke mange kraftleverandører som har problemer med dette, det kan være noen nye som ikke er klar over at de må ha en avtale.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi: Det kan være lite attraktivt å være kraftleverandør på denne typen målepunkt hvis man ikke får alle kundene.

 • Lars Ellinggard, Elvia: Bør kanskje utarbeide en FAQ så det er klinkende klart hva som er konsekvensene og hvilke krav som må oppfylles.

 • Helge Grimstad, BKK Nett: Det er mye praktisk her som må gjennomgås og vurderes. Kan bli mye kaos med feks. borettslag

 • Audun Brekke Sandhaug, Glitre Nett: En god ide regulatorisk, men mer komplisert rent praktisk.

 • Christoffer Sannes, Elhub: Arbeidsgruppen må gå opp hvordan dette skal løses med samtykke osv.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi: Systemleverandørene skal ha 6 måneder på seg etter at forskriften er klar.

 • Christoffer Sannes, Elhub: Derfor ønsker vi å starte før slik at vi kan ha dokumentasjonen klar til systemleverandørene skal begynne å utvikle.

 • Lede, Føie og Lnett vil være med i arbeidsgruppen.

Audun Matre Meinich og Christoffer Sannes

13:00

Status arbeid med kombinasjonsmålepunkt

 • Jarle Stava, Lyse Energi: Ingen forskriftsløsning for dette i dag. Her vil vi komme i klinsj med skattemyndighetene.

 • Audun Brekke Sandhaug, Glitre Nett: Dette kan løses tariffmessig. Men om det bør være et underelement er mulig. Støtter at det er klønete slik som det er i dag, at man må sette opp to ulike elementer.

 • Helge Grimstad, BKk Nett: Ja, disse punktene må merkes. Vi må ha subtyper slik at vi klarer å skille de ulike målepunktene fra hverandre, viktig for montører.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi: Man må ta høyde for at man kan rapportere på alt som det kan komme avgifter på.

 • Jan Magne Strand, Elhub: Elhub har ikke tenkt å gjøre forskjell på prosument og produksjon over 100kv.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi: Finansdepartementet må da akseptere at de får mindre avgifter.

 • Helge Grimstad, BKK Nett: Netto skal faktureres uansett i følge forskriften og da ser jeg ikke noe forskjell.

 • Magnus Olsen, Lyse Energi: Mener at det er noen grenser der i forhold til avgifter. Plusskunder har kommet inn som et unntak som har fritak for avgifter.

 • Elhub sjekker opp med RME/skattemyndighetene.

Jørgen Nafstad Møller

13:15

Alternativer for Go Live av 15-min prosjektet

 • Torstein Jensen, Brady: Fase 2, burde ikke være et alternativ for at alle kan sende inn 15 min hvis man ønsker det. Hvis det er i fase 1 og ikke i fase 2 må man starte og så stoppe det i september.

 • Henrik Simonsen, Elhub: Litt dårlig forklart, de to fasene henger sammen. Hvis vi sperrer for innsending gjør vi det i begge fasene.

 • Morten Torgdalsbøen, Statnett: Hvis det er avklart at man kan sende inn i fase 1 så er muligheten den samme i fase 2. Bakgrunnen for dette temaet er fra Statnett fordi prosjektene som henger sammen med dette er forsinket. Hva kan en eventuell utsettelse medføre?

 • Torstein Jensen, Brady: Vi er involvert i alle prosjektene og har kommet så pass langt at det vil være en stor ulempe å utsette. Vi håndterer de andre utsettelse, men ønsker å fortsette med 15 min prosjektet i Elhub som planlagt.

 • Liv Eppeland, Glitre Nett: Som nettselskap er det viktig å holde på fristene, det blir mye kostnader med utsettelser.

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Vår systemleverandør sier at vi skal være klare til å følge gjeldende plan.

 • Christian Moe, Føie: Er det satt en tid for når det besluttes om original plan gjennomføres?

 • Henrik Simonsen., Elhub: Per dags dato gjelder original plan. Alternativet er å sperre for innsending.

 • Audun Meinich, Elhub: Pg.a utsettelser i andre prosjekter blir ikke forskriften klar til disse datoene, men vi ønsker å holde på opprinnelig plan allikevel.

 • Helge Grimstad, BKK Nett: Kan vi risikere endringer i forskriften som medfører konsekvenser? Det må vurderes.

 • Audun Meinich, Elhub: Vi har et godt samarbeid med NVE så jeg er ikke bekymret for at innholdet endres, kun datoer.

 • Eigil Gjeldsvik, Elhub: Fristen for kravet om å legge om til 15 min vil mest sannsynlig bli utsatt hvis forskriften ikke er på plass.

 • Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Jeg håper at det blir en overgangsperiode når det gjelder innsending av 15 min verdier. Ikke en “hard” overgang.

Henrik Simonsen

13:35

Videre arbeid med datakvalitet målepunktinformasjon

 • Elvia, Lede, BKK, Lnett og Glitre vil være med i arbeidsgruppen.

 • De listene Elhub sender ut bør være lettere å få tak i.

Eigil Gjelsvik

13:55

Eventuelt

Glitre og Lede ønsker at flere møter opp fysisk i BF

Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Ønsker at NVE/RME stiller opp i BF.

Jørgen Nafstad Møller

14:00

Møtet avsluttes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.