Skip to main content

Vedlegg til krav til estimering

Veileder til eksemplene

I alle eksemplene forutsettes en tidsserie med 24 timesvolumer, i tillegg til startmålerstand og sluttmålerstand for døgnet. Timesverdiene er nummerert fra I1 til I24, mens startmålerstand er betegnet som S1 og sluttmålerstand er betegnet som S2. VEE på tidsserier med 15 minutters oppløsning vil følge samme algoritme med med 96 verdier i stedet for 24. Samme med overgangsdøgn med 23/25 eller 92/100 verdier.

 

Man ønsker ikke å legge føringer på hvordan nettselskapene konkret implementerer utregningene. Det som er viktig for Elhub er at man kun mottar intervallvolumer, ingen stander, og at man mottar verdier for samtlige intervaller og målepunkter.
Det vil si at inngangs- og utgangsstand for et manglende intervall godt kan regnes ut på andre måter enn i eksemplene, eller hentes direkte fra måleren. Det anbefales at en henter inn intervallstander fra nye AMS målere, og da vil peridoen mellom de kjente standene i eksemplene under være kortere.
Metode: Her indikeres hvilken metode som er benyttet i eksemplet i henhold til Tabell 3 Anvendelse av de ulike estimeringsmetodene.
Forklaring til figurene:

Manglende startmålerstand S1

Startmålerstand S1

Manglende intervallverdi I1. Eventuelt intervallverdi som er i status Estimert og skal estimeres.

Intervallverdi I1


Forklaring til formlene:
Avg(I1) betyr gjennomsnitt av intervallverdi I1. I eksempel "Mangler en hel døgnserie" vil det si gjennomsnittet av første intervallverdi for de tre foregående like dager.

Mangler en hel døgnserie

Mangler en hel døgnserie

I figuren mangler det en hel døgnserie inkludert sluttmålerstand. Her skal vi altså estimere 24 intervaller og vi har ikke det manglende totalvolumet. I henhold til matrisen for estimeringsmetode kan man her bruke to forskjellige estimeringsmetoder, avhengig av om man har historikk for målepunktet:

  • Dersom man har historikk benyttes historisk estimering.

  • Dersom man ikke har historikk benyttes metode basert på forventet årlig forbruk, og flat profil.

Dersom man har historikk

Metode: E003 - Volum og profil basert på historikk
Ved historisk estimering benytter man seg av de nærmeste 3 like dagene ved å beregne gjennomsnittsverdien av verdiene for disse intervallene. Disse gjennomsnittsverdiene blir estimatene for de manglende intervallverdiene:
I1 = Avg(I1)
I2 = Avg(I2)


I23 = Avg(I23)
I24 = Avg(I24)

Dersom man ikke har historikk

Metode: E004 - Volum basert på forventet årlig forbruk med flat profil
Dersom man mangler både reellt totalvolum og historikk, benyttes det antatte årsforbruket på målepunktet fordelt flatt.
La oss anta at døgnserien gjelder dag 147.
AntattDøgnforbruk = AntattÅrsforbruk / 365
I1 = AntattDøgnforbruk / 24
I2 = AntattDøgnforbruk / 24


I23 = AntattDøgnforbruk / 24
I24 = AntattDøgnforbruk / 24

Mangler én intervallverdi i en døgnserie

Metode: E001/2 - Reelt volum. Profilering utgår ettersom det kun er snakk om én verdi

Mangler én intervallverdi i en døgnserie

I figuren mangler det én intervallverdi i en døgnserie. I dette tilfellet har vi også startmålerstand og sluttmålerstand for tidsserien. Da kan man regne ut inngangs- og utgangsstanden til den manglende intervallverdien. I dette tilfellet blir regnestykket slik:
Inngangsstand = S1 + I1 + I2 + … + I21
Utgangsstand = S2 – I24 – I23
Den manglende intervallverdien blir da satt til:
I22 = Utgangsstand – Inngangsstand

Mangler to eller flere sammenhengende intervallverdier i en døgnserie

Metode: E001 - Reelt totalvolum, og profil basert på historikk

Mangler to sammenhengende intervallverdier i en døgnserie

I figuren mangler det to intervallverdier i en døgnserie. I dette tilfellet har vi også startmålerstand og sluttmålerstand. Da kan man regne ut inngangs- og utgangsstanden på hver side av de manglende intervallverdiene. I dette tilfellet blir regnestykket slik:

Inngangsstand = S1 + I1 + I2 + … + I21
Utgangsstand = S2 – I24
I dette tilfellet blir det manglende totalvolumet satt til:
Totalvolum = Utgangsstand - Inngangsstand
I henhold til matrisen for estimeringsmetode skal man her benytte reelt totalvolum, og profil basert på historikk. De manglende intervallverdiene blir dermed:
I22 = Totalvolum * Avg(I22) / (Avg(I22) +Avg(I23))
I23 = Totalvolum * Avg(I23) / (Avg(I22) +Avg(I23))
Hvor Avg(I22) er gjennomsnittsverdi av tre siste like dager for intervallverdi 22. Tilsvarende for Avg(I23)

Dersom man mangler historikk

Metode: E002 - Reelt totalvolum, og flat profil
Dersom man ikke har historiske verdier for målepunktet, skal man benytte flat volumprofil. De manglende intervallene blir dermed estimert slik:
I22 = Totalvolum / AntallManglendeIntervaller
I23 = Totalvolum / AntallManglendeIntervaller

Flere manglende intervallverdier som ikke henger sammen

Metode: E001 - Reelt totalvolum, og profil basert på historikk

Flere manglende intervallverdier som ikke henger sammen

Merk at dette kun gjelder hvis en ikke har tilgang til stand for hvert intervall, da en primært skal bruke kortest mulig intervall mellom kjente stander, og dermed benytter metoden "Mangler to eller flere sammenhengende intervallverdier i en døgnserie".

I figuren mangler det to sett med intervallverdier. Man kan regne ut inn- og utgangsstand til området av intervallverdier fra I2 til og med I10:
Inngangsstand = S1 + I1
Utgangsstand = S2 – I24 – I23 - … - I11
Det ikke-fordelte volumet blir utgangs- minus inngangsstanden minus intervallverdiene I5 til I7 som er kjente.
Ikke-fordelt volum = Utgangsstand – Inngangsstand – I7 – I6 – I5
I dette tilfellet har man til sammen 6 ukjente intervallverdier og et kjent totalvolum. Utregningen blir lik som for "Mangler to eller flere sammenhengende intervallverdier i en døgnserie":
I2 = Totalvolum * Avg(I2) / (Avg(I2) + Avg(I3) + Avg(I4) + Avg(I8) + Avg(I9) + Avg(I10))
I3 = Totalvolum * Avg(I3) / (Avg(I2) + Avg(I3) + Avg(I4) + Avg(I8) + Avg(I9) + Avg(I10))
I4 = Totalvolum * Avg(I4) / (Avg(I2) + Avg(I3) + Avg(I4) + Avg(I8) + Avg(I9) + Avg(I10))
I8 = Totalvolum * Avg(I8) / (Avg(I2) + Avg(I3) + Avg(I4) + Avg(I8) + Avg(I9) + Avg(I10))
I9 = Totalvolum * Avg(I9) / (Avg(I2) + Avg(I3) + Avg(I4) + Avg(I8) + Avg(I9) + Avg(I10))
I10 = Totalvolum * Avg(I10) / (Avg(I2) + Avg(I3) + Avg(I4) + Avg(I8) + Avg(I9) + Avg(I10))

Dersom man mangler historikk

Metode: E002 - Reelt totalvolum, og flat profil
Utregningen av totalvolum følger samme prinsipp som over. Utregningen av intervallverdiene basert på totalvolum fordelt flatt:
I2 = Totalvolum / Antall manglende verdier
I3 = Totalvolum / Antall manglende verdier
I4 = Totalvolum / Antall manglende verdier
I8 = Totalvolum / Antall manglende verdier
I9 = Totalvolum / Antall manglende verdier
I10 = Totalvolum / Antall manglende verdier

To manglende intervallverdier som ikke henger sammen

Metode: E001 - Reelt totalvolum, og profil basert på historikk

To manglende intervallverdier som ikke henger sammen

Merk at dette kun gjelder hvis en ikke har tilgang til stand for hvert intervall, da en primært skal bruke kortest mulig intervall mellom kjente stander, og dermed benytter metoden "Flere manglende intervallverdier som ikke henger sammen".

I figuren mangler det to intervallverdier som ikke henger sammen. Man kan regne ut inn- og utgangsstand til området av intervallverdier fra I2 til og med I5:
Inngangsstand = S1 + I1
Utgangsstand = S2 – I24 – I23 - … - I7 – I6
Det manglende totalvolumet blir utgangs- minus inngangsstanden minus intervallverdiene I3 og I4 som er kjente.
Totalvolum = Utgangsstand – Inngangsstand – I4 – I3
I dette tilfellet har man til sammen 2 ukjente intervallverdier og et kjent totalvolum. Man skal her benytte historisk estimering dersom man har historikk. Man benytter seg av de nærmeste 3 like dagene for å beregne gjennomsnitt av de to intervallene som benyttes i beregningen. Deretter estimerer man de to intervallene ved å fordele totalforbruket i forhold til profilen gitt av de to gjennomsnittsverdiene:
I2 = Totalvolum * Avg(I2) / (Avg(I2) + Avg(I5))
I5 = Totalvolum * Avg(I5) / (Avg(I2) + Avg(I5))

Dersom man ikke har historikk

Metode: E002 - Reelt totalvolum, og flat profil
Dersom man ikke har historikk i det tilfellet der man mangler to intervallverdier som ikke henger sammen, så fordeles forbruket flatt. De manglende to intervallene estimeres dermed slik:
I2 = Totalvolum / Antall manglende verdier
I5 = Totalvolum / Antall manglende verdier

Manglende startmålerstand

Metode: E001 - Reelt totalvolum, og profil basert på historikk

Manglende startmålerstand

Ved manglende startmålerstand så brukes gårsdagens sluttmålerstand som skal være lagret i måleverdisystemet. Dermed blir tilfellene hvor man mangler 1, 2 eller flere intervallverdier lik som for de tilfellene der man har en startmålerstand.

Dersom man mangler historikk

Metode: E002 - Reelt totalvolum, og flat profil
Ved manglende startmålerstand så brukes gårsdagens sluttmålerstand som skal være lagret i måleverdisystemet. Dermed blir tilfellene hvor man mangler 1, 2 eller flere intervallverdier lik som for de tilfellene der man har en startmålerstand.

Én manglende intervallverdi uten sluttmålerstand

Metode: E003 - Volum og profil basert på historikk

Én manglende intervallverdi uten sluttmålerstand

I figuren mangler det én måleverdi og sluttmålerstand. Her har vi ikke mulighet til å regne ut det manglende totalvolumet. Dersom man i dette tilfellet har historisk volum så benyttes metoden historisk estimering. Man benytter seg av de nærmeste 3 like dagene for å beregne gjennomsnittsverdien av det manglende intervallet. Denne gjennomsnittsverdien blir estimatet for den manglende intervallverdien:

 

I24 = Avg(I24)

Dersom man mangler historikk

Metode: E004 - Volum basert på forventet årlig forbruk med flat profil
Dersom man mangler både totalvolum og historikk, så benyttes det antatte årsforbruket på målepunktet fordelt flatt.
AntattDøgnforbruk = AntattÅrsforbruk / 365
Estimert verdi blir da:
I24 = AntattDøgnforbruk / 24

To eller flere manglende intervallverdier uten sluttmålerstand

Metode: E003 - Volum og profil basert på historikk

To manglende intervallverdier uten sluttmålerstand

I figuren mangler det to måleverdier og sluttmålerstand. Her har vi ikke mulighet til å regne ut det manglende totalvolumet. Dersom man i dette tilfellet har historisk volum så benyttes metoden historisk estimering. Man benytter seg av de nærmeste 3 like dagene for å beregne gjennomsnittsverdien av de manglende intervallene. Disse gjennomsnittsverdiene blir estimatene for de manglende intervallverdiene:

I23 = Avg(I23)
I24 = Avg(I24)

Dersom man mangler historikk

Metode: E004 - Volum basert på forventet årlig forbruk med flat profil
Dersom man mangler både totalvolum og historikk, så benyttes det antatte årsforbruket på målepunktet fordelt flatt.
AntattDøgnforbruk = AntattÅrsforbruk / 365
I23 = AntattDøgnforbruk / 24
I24 = AntattDøgnforbruk / 24

Bytte av måler

Bytte av måler

Nettselskapet er ansvarlig for skifte av måler når den tid kommer. Det bør gå melding fra arbeidsordresystem, KIS eller annet system som er involvert i målerbytte til måleverdisystemet om hvilken dato byttet skal skje. Denne datoen vil måleverdisystemet motta to serier med måleverdier fra to forskjellige målere til samme målepunkt. 

For validering og estimering innad i disse to mindre seriene så gjelder samme prinsippene som for en serie med måleverdier for et helt døgn.
Merk at bytte av måler tar noe tid, og at man derfor kan få manglende intervallverdier i forbindelse med et målerbytte. Disse intervallverdiene settes til 0 og status Målt.
I dette eksempelet får vi altså at:
I6 = 0
I7 = 0
I8 = 0

Strømutkobling

Metode: E005 – Strømutkobling

Strømutkobling

 

Figuren illustrerer at vi mangler en hel døgnserie, og at intervallene 4, 5 og 6 er validert med V001 Strømutkobling. De respektive intervallverdiene estimeres i henhold til E005 – Strømutkobling. 

Vi får altså:
I4 = 0
I5 = 0
I6 = 0
De resterende intervallene i eksemplet estimeres i henhold til E003 eller E004, avhengig av om vi har anleggets historikk, ref: "Mangler en hel døgnserie".

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.