Skip to main content

Standard for fastsettelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Formål

Dette dokumentet er standard for fastsettelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt gitt av forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (heretter kalt forskrift om kraftomsetning og nettjenester) § 6-3

Profilavregnede sluttbrukere er sluttbrukere som har en elektrisitetsmåler uten AMS og kun forbruk bak måleren.

Formålet med forskrift om kraftomsetning og nettjenester er blant annet å sikre en effektiv regulerkraftavregning, informasjonsutveksling ved leverandørskifte og oversendelse av avregningsdata og at Elhub skal bidra til effektiv og korrekt avregning, informasjonsutveksling og leverandørskifter

Plikter

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 6-3 første ledd utpeker avregningsansvarlig som ansvarlig for å etablere en standard for fastsettelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt.

I henhold til forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 6-3 fjerde ledd skal måleverdier for profilavregnede målepunkt fastsettes av avregningsansvarlig basert på denne standarden og innsendte målestander fra nettselskap etter § 3-7 og kraftleverandør etter § 3-3 femte ledd.

Standard og endringer i denne skal i henhold til forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 6-3 andre ledd forelegges Reguleringsmyndigheten for energi for godkjenning i rimelig tid før standarden eller endringene er ment å tre i kraft

Begrepsliste

Endelig preliminære profilerte intervallverdier: Final Preliminary Profiled Consumption/FPPC. Estimerte måleverdier som regnes ut basert på estimert årforbruk på målepunktet

Endelige profilerte intervallverdier: Final Profiled Consumption/FPC. Intervallverdier regnet ut bassert på innsendt periodevolum

Profilert Justert innmatingsprofil: PJIP. Det totale forbruket til alle profilavregnede målepunkter i et nettavregningsområde.

Fastsettelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Det er flere steg i prosessen for å fastsette måleverdier for profilavregnede målepunkt. Første steg er at Elhub skal estimere FPPCer for alle profilavregnede målepunkt basert på PJIPen i nettavregningsområdet. Ved mottak av et periodevolum fra netteier skal Elhub beregne FPCer fortløpende og sende disse verdiene til netteier og kraftleverandør

Utregning av endelig preliminære profilerte intervallverdier (FPPCer)

Inntil det foreligger avlest periodevolum for det profilavregnede målepunktet fra netteier, skal måleverdiene beregnes som preliminære profilerte intervallverdier. 5 dager etter bruksdøgnet (D+5) skal det beregnes endelig preliminære profilerte intervallverdier (FPPCer). Dette er måleverdiene som ligger til grunn for balanseavregning og som kan benyttes ved fakturering av profilavregnede kunder.

Preliminære profilerte intervallverdier beregnes med utgangspunkt i profilavregnet justert innmatingsprofil (PJIP). Netteier bestemmer om størrelsen på PJIPen skal basere seg på summen av estimert årsforbruk for profilavregnede målepunkt eller den intervallmålte innmatingen minus det intervallmålte uttaket og nettapet i et nettområde. Mer detaljer om utregning av nettap er beskrevet i Edielstandarden - Elhub Beregningsfunksjoner - Avregningsgrunnlag for balanseavregningen - Utregning av nettap og JIP.

Måleverdier for profilavregnede målepunkt fastsettes ved å multiplisere det estimerte årsforbruket per målepunkt med PJIPen for et kvarter og dele det på summen av det estimerte årsforbruket for alle profilavregnede målepunkt i nettavregningsområdet.

PJIPen skal regnes ut de 5 første dagene etter et bruksdøgn. På D+5 vil Elhub regne ut FPPC-verdier for alle profilavregnede målepunkt. Dette er samtidig siste gang PJIPen regnes ut for det bruksdøgnet. PJIPen som er regnet ut på D+5 skal bli brukt i fremtidig utregning av intervallverdier for profilavregnede målepunkt, men vil ikke bli oppdatert.

I balanseavregningen skal det alltid være FPPC-verdiene som brukes som grunnlag for oppgjør.

Utregning av endelige profilerte intervallverdier (FPC)

Ved mottatt periodevolum for et profilavregnet målepunkt skal det beregnes måleverdier som endelige profilerte intervallverdier (FPC). FPC-verdiene baserer seg på profilen til FPPC-verdiene og det avleste periodevolumet. FPPC-verdier må derfor være regnet ut for alle bruksdøgn periodevolumet strekker seg over før FPC-verdier kan regnes ut. Det er mulig å korrigere periodevolum ved å trekke tilbake et tidligere innsendt volum. Elhub vil da regne ut nye FPCer, men vil bruke samme profil innad i bruksdøgnet.

FPCene sendes ut til netteier og kraftleverandør og skal benyttes ved fakturering av profilavregnede kunder. Hvis det allerede er fakturert på bakgrunn av FPPCene skal den profilavregnede kunden få en korreksjonsfaktura med forskjellen på FPPC og FPC verdiene.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.