Skip to main content

Standard for fastsettelse av måleverdier for intervallavregnede målepunkt som ikke har registreringsfrekvens per 15 minutter

Formål

Dette dokumentet er standard for fastsettelse av måleverdier for intervallavregnede målepunkt som ikke har registreringsfrekvens per 15 minutter gitt av forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (heretter kalt forskrift om kraftomsetning og nettjenester) § 6-4.

Formålet med forskrift om kraftomsetning og nettjenester er blant annet å sikre en effektiv regulerkraftavregning, informasjonsutveksling ved leverandørskifte og oversendelse av avregningsdata og at Elhub skal bidra til effektiv og korrekt avregning, informasjonsutveksling og leverandørskifter.

Plikter

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 6-4 første ledd utpeker avregningsansvarlig som ansvarlig for å etablere en standard for fastsettelse av måleverdier for intervallavregnede målepunkt som ikke har registreringsfrekvens per 15 minutter.

I henhold til forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 6-4 fjerde ledd skal måleverdier for intervallavregnede målepunkt som ikke har registreringsfrekvens per 15 minutter fastsettes av avregningsansvarlig basert på denne standarden og innsendte måleverdier fra nettselskap etter § 3-8.

Standard og endringer i denne skal i henhold til forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 6-4 andre ledd forelegges Reguleringsmyndigheten for energi for godkjenning i rimelig tid før standarden eller endringene er ment å tre i kraft.

Begrepsliste

6015 måleverdier: Forbruk fra målepunkter som har registreringsfrekvens på 60 minutter, hvor forbruket er transformert til kvarteroppløste verdier gjennom 6015 transformering

6015-transformering: Transformasjonsmetode for fordeling av en timesverdi til fire 15-minuttersverdier basert på JIPen i nettavregningsområdet

Justert innmatingsprofil: Justert InnmatingsProfil (JIP) er det totale forbruket til alle målepunkt som ikke har registreringsfrekvens per 15 minutter.

Fastsettelse av måleverdier for intervallavregnede målepunkt som ikke har registreringsfrekvens per 15 minutter

For målepunkt med 60 minutters registreringsfrekvens skal det estimeres måleverdier med 15 minutters oppløsning. Måleverdi for plusskunders produksjon skal fastsettes ved å dele timeverdien på 4. Utveksling og produksjon, unntatt produksjon fra plusskunder, skal ha registreringsfrekvens på 15 minutter. I de tilfeller hvor dette kravet ikke overholdes skal måleverdien fastsettes ved å dele timesverdien på 4.

For forbruk skal Elhub beregne kvartersverdier i en 6015-transformasjon. 6015-transformeringen gjøres individuelt for hvert nettavregningsområde. 6015-Transformeringen bruker justert innmatingsprofil (JIP) i nettavregningsområdet til å regne ut kvartersverdier.

Nettavregningsområdets JIP beregnes som sum av all produksjon og utveksling, samt forbruk med registreringsfrekvens på 15-minutter, umålt forbruk og nettap. JIP vil da inneholde alt forbruk fra målere som ikke har 15 min registreringsfrekvens. Nettselskapene skal stipulere og oversende måleverdier med 15 minutters oppløsing til Elhub for alle umålte anlegg som en del av rapporteringskravet gitt av forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 3-8. Nettapet skal beregnes basert på innmatingen i nettavregningsområdet. Formelen brukt for å regne ut nettapet er bassert på sammensetningen av målepunkt i nettavregningsområdet samt nettapskonstanter bestemt av nettselskap. Mer detaljert informasjon om utregning av nettap finnes i Edielstandarden - Elhub Beregningsfunksjoner - Avregningsgrunnlag for balanseavregningen - Utregning av nettap og JIP.

Siden innmating og uttak i et nettavregningsområde fysisk til enhver tid må være like store, beregnes en verdi for JIP per kvarter. JIPen skal regnes ut de 5 første dagene etter bruksdøgnet. 5 dager etter bruksdøgnet (D+5) skal måleverdiene bli stemplet som avregningsklare og bli sendt til avregning. JIPen skal ikke bli oppdatert etter dette.

6015-transformasjonen skal regne ut verdier med 15-minutters oppløsning per forbruksmålepunkt med registreringsfrekvens på 60 min. Dette gjøres ved at målepunktets intervallverdi for en time multipliseres med JIPen for et kvarter og deles på summen av JIP for timen. Dette gjøres for alle kvarterene i timen for alle forbruksmålepunkt med registreringsfrekvens på 60 min.

Første gang Elhub gjør 6015-transformasjonen per målepunkt er på D+5. Dersom måleverdier oppdateres før D+5 vil det være den siste registrert måleverdi ved D+5 som 6015 transformeres. Etter D+5 vil Elhub fortløpende 6015 transformere måleverier som blir sendt inn per målepunkt. Det samme gjelder for målepunkt som ikke hadde måleverdier ved D+5.

Oppdaterte måleverdier motatt etter D+5 6015-transformeres på samme måte som måleverdier registrert ved D+5. Siden JIPen låses per bruksdøgn 5 dager etter bruksdøgnet vil profilen for korreksjonene alltid være den samme innad i hver time.

De 6015 transformerte verdiene brukes kun ved fastsettelse av avregningsdata for regulerkraftavregning og avviksoppgjøret og vil ikke sendes ut til kraftleverandør eller netteier. Kraftleverandør og netteier skal bruke timeverdiene på målepunktet i fakturering av sluttkunder.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.