Skip to main content

Standard for fastsettelse av avregningsdata for regulerkraftavregning

Formål

Dette dokumentet er standard for fastsettelse av avregningsdata for regulerkraftavregning gitt av forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (heretter kalt forskrift om kraftomsetning og nettjenester) § 6-7

Formålet med forskrift om kraftomsetning og nettjenester er blant annet å sikre en effektiv regulerkraftavregning, informasjonsutveksling ved leverandørskifte og oversendelse av avregningsdata og at Elhub skal bidra til effektiv og korrekt avregning, informasjonsutveksling og leverandørskifter

Plikter

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 6-7 første ledd utpeker avregningsansvarlig som ansvarlig for å etablere en standard for fastsettelse av avregningsdata for regulerkraftavregning.

Standard og endringer i denne skal i henhold til forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 6-7 andre ledd forelegges Reguleringsmyndigheten for energi for godkjenning i rimelig tid før standarden eller endringene er ment å tre i kraft

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 6-7 fjerde ledd slår fast at avregningsansvarlig skal fastsette avregningsdata for regulerkraftavregning for hver balanseansvarlig basert på denne standarden 

Fastsettelse av avregningsdata for regulerkraftavregning

Avregningsdata for regulerkraftavregning skal fastsettes på bakgrunn av måleverdier og målestander mottatt fra nettselskap og kraftleverandør. Basert på disse skal Elhub beregne måleverdier for intervall- og profilavregnede målepunkt i henhold til standard for fastsettelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt og standard for fastsettelse av måleverdier for intervallavregnede målepunkt. Måleverdiene skal aggregeres til avregningsdata for regulerkraftavregning etter følgende regler.

Alle ulike typer av avregningsdata for regulerkraftavregning skal aggregeres til 15 minutters tidsoppløsning

Endelige avregningsdata fastsettes 5 dager etter bruksdøgnet. Korrigering av måleverdier etter dette vil håndteres i avviksoppgjørene.

Utveksling

Avregningsdata for utveksling fastsettes ved å aggregere måleverdier fra alle målepunkter for utveksling mellom to nettavregningsområder, til en tidsserie.

Produksjon

Produksjon rapportert på målepunkt definert som kombinasjonsmålepunkt aggregeres pr nettavregningsområde, produksjonstype og kraftleverandør. Produksjon rapportert på målepunkt for produksjon rapporteres som individuelle tidsserier tilsvarende målepunktet.

Alle tidsserier med avregningsdata for produksjon spesifiseres med en av følgende produksjonstyper:

  • Vann

  • Vind

  • Termisk

  • Sol

  • Annet

Forbruk

Nettap rapporteres som en tidsserie pr nettavregningsområde. Tidsserien består av det nettapet Elhub har beregnet basert på eksisterende beregningsmetoder. Det er nettselskapet som velger beregningsmetode og setter nettapsparametre. Det spesifiseres i avregningsdata om nettapet gjelder for et intervallavregnet eller profilavregnet nettavregningsområde.

Forbruk i pumpekraftverk for å pumpe vann opp til et høyere nivå, for bruk til kraftproduksjon senere, rapporteres som en egen tidsserie pr kraftleverandør og nettavregningsområde.

Forbruk i pumper for å pumpe vann opp til et høyere nivå, for bruk til kraftproduksjon senere, rapporteres som en egen tidsserie per kraftleverandør og nettavregningsområde.

Resterende forbruk, i hovedsak forbruk i alminnelig forsyning og kraftinsentiv industri aggregeres pr kraftleverandør og nettavregningsområde som separate tidsserier for intervallavregnet- og profilavregnet forbruk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.