Skip to main content

Om kryssende prosesser

Introduksjon

Kryssende prosesser oppstår når en prosess startes mens en eller flere andre prosesser er pågående på det samme målepunktet. Den nye prosessen kan komme til å utføre endringer som er i konflikt med de pågående prosessene, og dette må håndteres i Elhub på en kontrollert måte.

Et eksempel på kryssende prosesser er hvis det startes et leverandørbytte etter at det er blitt meldt ny innflytting i et målepunkt. Leverandørbytte for den som skal flytte ut kan foregå før innflyttingen, men hvis dato for leverandørbytte er senere enn innflyttingsdatoen, må leverandørbyttet bli avvist.

En prosess er pågående fra det øyeblikk prosessen er startet av en innkommende melding, gjennom kanselleringsperioden, etter kanselleringsfristen og helt til endringen er gyldig på endringsdatoen.

Prosesser uten kanselleringsperiode er utført umiddelbart og vil ikke kunne være «pågående» i denne sammenheng. Hvis to prosesser uten kanselleringsperiode blir startet samtidig, vil de bli utført i sekvens og vil derfor ikke kunne komme i konflikt, men bli behandlet i henhold til normale valideringsregler for prosessene.

En pågående prosess kan være i en av to tilstander:

 1. Prosessen venter på at kanselleringsfristen skal løpe ut, den har fortsatt ikke gjort noen oppdateringer av kontrakter.

 2. Prosessen har passert kanselleringsfristen, kontrakter har blitt endret i databasen og prosessen er avsluttet i systemet. Endringsdatoen for kontrakten er fortsatt i fremtiden.

Figuren nedenfor viser normalt livsløp til en prosess med kanselleringsfrist. Innkommende melding blir sjekket, prosessen blir satt på vent til kanselleringsfristen, hvoretter kontraktsendringer blir oppdatert og meldinger sendt til de involverte markedsaktørene.

Normalt livsløp til prosess med kanselleringsfrist

Figuren nedenfor viser en pågående prosess med en innkommende prosess før kanselleringsfristen. Følgende utfall er aktuelle:

 • Innkommende prosess aksepteres

 • Innkommende prosess avvises

 • Innkommende prosess aksepteres og pågående prosess kanselleres (avvises) umiddelbart

 • Innkommende prosess aksepteres, innkommende prosess termineres (dvs avsluttes uten at meldinger sendes) ved kanselleringsfrist til pågående prosess

 • Innkommende prosess aksepteres, pågående prosess termineres umiddelbart

 • Innkommende prosess aksepteres, pågående prosess termineres ved kanselleringsfrist til innkommende prosess

Kryssende prosess før kanselleringsfrist

Figuren nedenfor viser at det også kan komme inn en prosess etter at kanselleringsfristen har gått ut, men før endringsdato. Dette vil bli håndtert i Elhub og kan ha følgende utfall:


 • Innkommende prosess aksepteres

 • Innkommende prosess avvises

Kryssende prosess etter kanselleringsfrist

Hvilke aksjoner som skal foretas ved konflikter mellom kryssende prosesser vil være forskjellig for de forskjellige kombinasjoner av kryssende prosesser og hvilken tilstand den pågående prosessen er i. Følgende overordnede prinsipper er brukt for å bestemme hvordan konflikter mellom kryssende prosesser skal håndteres:

 • Oppdateringer og korreksjoner av grunndata, med unntak av deaktivering og fjerning av målepunkter, er tillatt til enhver tid og anses ikke å være i konflikt med andre prosesser.

 • Innflyttinger og utflyttinger vil alltid ha prioritet over leverandørbytte.

 • Reverseringsprosesser vil bli avvist når det er pågående prosesser på målepunktet, bortsett fra om prosessen som skal reverseres er den pågående prosessen (etter kanselleringsfristens utløp).

 • I tilfeller der Elhub ikke kan avgjøre hvilken prosess som er korrekt, vil den innkommende prosessen bli avvist.

Mulige aksjoner

Valideringer og aksjoner som vil bli foretatt i Elhub for å håndtere kryssende prosesser er beskrevet nedenfor:

Avvis innkommende prosess

Den pågående prosessen har prioritet i forhold til den innkommende og vil fortsette, Den innkommende prosessen vil bli avvist.
Eksempel: En utflyttingsprosess er pågående mens det kommer inn et leverandørbytte for den samme sluttbrukeren. Det innkommende leverandørbyttet vil bli avvist.

 • Pågående prosess BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting

 • Innkommende prosess BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte

Aksepter innkommende prosess

Den innkommende prosessen blir akseptert og den pågående blir sluttført. Det er ingen konflikt.
Eksempel: Pågående utflytting for gammel sluttbruker, mens Elhub mottar en innflytting for en ny sluttbruker. Innflyttingsdato er etter utflyttingsdato. Begge prosesser vil bli sluttført på normal måte.

 • Pågående prosess BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting (gammel sluttbruker)

 • Innkommende prosess BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid (ny sluttbruker)

Aksepter innkommende prosess, kanseller pågående prosess umiddelbart

Den innkommende prosessen har prioritet over den pågående og blir akseptert. Den pågående prosessen vil bli avbrutt og avvisningsmelding sendes umiddelbart. Dette forutsetter at den pågående prosessen er før kanselleringsfristen.
Eksempel: Det pågår et leverandørbytte for gammel sluttbruker når det kommer inn en innflytting for en ny sluttbruker med startdato før leverandørbyttet. Det pågående leverandørbyttet vil bli kansellert, en avvisningsmelding vil bli sendt til kraftleverandøren, og den innkommende innflyttingen vil bli akseptert og gjennomføres som normalt.

 • Pågående prosess BRS-NO-101 Oppstart av kraftleveranse – leverandørbytte (gammel sluttbruker)

 • Innkommende prosess BRS-NO-102 Oppstart av kraftleveranse – innflytting frem i tid (ny sluttbruker).

Aksepter innkommende prosess, kanseller innkommende prosess ved kanselleringsfrist

Den pågående prosessen har prioritet over den innkommende og blir fullført. Den innkommende prosessen vil bli avbrutt og avvisningsmelding sendes ved kanselleringsfrist.

Eksempel: Det pågår et opphør av kraftleveranse når det kommer inn et leverandørskifte med samme endringsdato. Det pågående opphøret blir fullført og leverandørskiftet blir kansellert, en avvisningsmelding blir sendt til ny kraftleverandør som må starte en BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt for å overta leveransen i målepunktet

 • Pågående prosess BRS-NO-202 Opphør av kraftleveranse

 • Innkommende prosess BRS-NO-101 Oppstart av kraftleveranse – leverandørbytte

Aksepter innkommende prosess, terminer innkommende prosess ved kanselleringsfrist for pågående prosess 

Den innkommende prosessen blir akseptert, men kan bli terminert av den pågående prosessen på dennes kanselleringsfrist. En terminering betyr at prosessen blir avsluttet uten at endringene blir utført eller meldinger blir sendt. Den andre prosessen foretar de nødvendige endringer og sender ut meldinger til alle involverte aktører. 
Eksempel: Det pågår en innflytting frem i tid mens Elhub mottar en utflytting for den gamle sluttbrukeren med en senere dato enn innflyttingen. Den pågående innflyttingen vil flytte den gamle sluttbrukeren ut, så utflyttingsprosessen blir akseptert, men når innflyttingen passerer kanselleringsfristen vil utflyttingsprosessen bli terminert. Den gamle sluttbrukerens kontrakt avsluttes på innflyttingsdatoen og alle nødvendige meldinger blir sendt av innflyttingsprosessen.

 • Pågående prosess BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid (ny sluttbruker)

 • Innkommende prosess BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting (gammel sluttbruker).

Aksepter innkommende prosess, terminer pågående prosess umiddelbart

Den innkommende prosess blir akseptert, og den pågående prosessen blir terminert umiddelbart (den innkommende prosess skal eksekveres umiddelbart). En terminering betyr at prosessen blir avsluttet uten at endringene blir utført eller meldinger blir sendt. Den andre prosessen foretar de nødvendige endringer og sender ut meldinger til alle involverte aktører.
Eksempel: Det pågår en utflytting for den gamle sluttbrukeren mens Elhub mottar en innflytting for en ny sluttbruker tilbake i tid. Innflyttingsprosessen blir akseptert og utflyttingsprosessen blir terminert. Den gamle sluttbrukerens kontrakt avsluttes på innflyttingsdatoen og alle meldinger blir sendt ut fra innflyttingsprosessen.

 • Pågående prosess BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting (gammel sluttbruker)

 • Innkommende prosess BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake ii tid (ny sluttbruker)

Aksepter innkommende prosess, terminer pågående prosess ved kanselleringsfrist for innkommende prosess

Den innkommende prosess blir akseptert, og den pågående prosessen blir terminert når den innkommende prosessen passerer kanselleringsfristen. En terminering betyr at prosessen blir avsluttet uten at endringene blir utført eller meldinger blir sendt. Den andre prosessen foretar de nødvendige endringer og sender ut meldinger til alle involverte aktører.
Eksempel: Det pågår en utflytting for den gamle sluttbrukeren mens Elhub mottar en innflytting for en ny sluttbruker med innflyttingsdato før utflyttingsdatoen. Innflyttingsprosessen blir akseptert og når den passerer kanselleringsfristen vil utflyttingsprosessen blir terminert. Alle meldinger blir sendt ut fra innflyttingsprosessen.

 • Pågående prosess BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting (gammel sluttbruker)

 • Innkommende prosess BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse – innflytting frem i tid (ny sluttbruker)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.