Skip to main content

Consumption Code

Consumption Code

Known as "sluttbrukergruppe". Elhub does not validate the list, but it should be in accordance to NVE Publication  Nr 7/2018 Veileder til leveringskvalitetsforskriften. Allowed values are included here for reference.

  • 1 Jordbruk, skogbruk og fiske
  • 1a Herav drivhus og veksthus
  • 2 Bergverksdrift
  • 3 Utvinning av råolje og naturgass
  • 4 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje- og naturgass
  • 5 Produksjon av papirmasse, papir og papp
  • 6 Produksjon av kjemiske råvarer
  • 7 Produksjon av jern og stål
  • 8 Produksjon av ferrolegeringer
  • 9 Produksjon av primæraluminium
  • 10 Produksjon av andre ikke-jernholdige metaller
  • 11 Næringsmiddelindustri
  • 12 Raffinerier
  • 13 Annen industri
  • 14 Produksjon, overføring, distribusjon og handel med elektrisitet
  • 15 Produksjon og distribusjon av gass gjennom ledningsnettet
  • 16 Fjernvarme
  • 17 Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
  • 18 Bygg og anleggsvirksomhet
  • 19 Varehandel, reparasjon av motorvogner
  • 20 Jernbane, sporveis- og forstadsbane
  • 21 Annen transport og lagring
  • 22 Post- og distribusjonsvirksomhet
  • 23 Overnattings- og serveringsvirksomhet
  • 24 Informasjon og kommunikasjon
  • 25 Finansiell tjenesteyting, forsikring og pensjonskasser
  • 26 Omsetning og drift av fast eiendom
  • 27 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
  • 28 Forretningsmessig tjenesteyting
  • 29 Offentlig administrasjon og forsvar
  • 29a Herav Gate- og veilys
  • 30 Undervisning
  • 31 Helse- og sosialtjenester
  • 32 Kunstnerisk virksomhet, bibliotek mv, sport og fritid
  • 33 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner
  • 34 Tjenesteyting ellers
  • 35 Husholdninger
  • 36 Hytter og fritidshus
  JavaScript errors detected

  Please note, these errors can depend on your browser setup.

  If this problem persists, please contact our support.