Skip to main content

BRS-NO-701 - Oppsett av beregning i målepunkt

Oversikt

Denne prosessen gjør det mulig for netteier å sette opp delt produksjon i Elhub. Delt produksjon er navnet på en beregning som gjøres av Elhub. I denne beregningen vil produksjon fra et felles anlegg kunne fordeles til forbrukspunkter på samme eiendom. Se dokumentasjon for beregningen. Forbrukspunktene vil da bli gjort om til plusskunder og produksjonen vil avregnes på disse kundene. Produksjonen på det originale målepunktet vil bli endret til "ikke-avregnet". Oppdateringen er av slik art at Elhub vil informere kraftleverandør. I beregningen benytter vi følgende definisjoner; bidragsyter er et målepunkt som bidrar til beregningen med produksjon, mottaker er et målepunkt som mottar produksjon fra beregningen.
Nettselskapet har ansvaret for å oppdatere Elhub med følgende informasjon:

 • Fordelingstype: 1 av ['Manuelle andeler', 'Lik fordeling', 'Dynamisk fordeling']

 • Navn: Unik per aktør 

 • Beskrivelse: Frifelt

 • Bidragsyter liste: Liste med målepunkt som bidrar med produksjon inn i beregning

 • Mottaker liste: Liste med målepunkt som deltar i beregning

  • (Valgfri) Andel liste: Ved valg fordelingstype = ‘Manuelle andeler’ for fordeling

Prosessen besvares enten med negativ acknowledgement eller oppdatering av hele beregningen. I tillegg vil det sendes en oppdatering av grunndata på hvert målepunkt.

Prossesflyt og informasjonsutveksling

Prossesflyt

 

Starttilstand

Det er valgt å opprette delt produksjon for gitte målepunkt. Alle målepunkt er intervallavregnet og aktive. 
Nettselskapet har mottatt informasjonen om hvordan beregningen skal se ut, og er klar til å sende det til Elhub.

Prosessforløp

 • Prosessen starter når nettselskapet har mottatt informasjon med ønske om opprettelse av delt produksjon. Det er nettselskapets ansvar å sørge for at reglene i forskrift er overholdt.

 • Nettselskapet sender informasjonen Elhub behøver i BRS-NO-701 eller registrerer dette manuelt i Elhub Aktørportal. Aktiveringsdato må være dagens dato eller frem i tid. 

 • Elhub validerer beregningen etter valideringsreglene beskrevet nedenfor og generer en unik ID for denne.

 • Når oppsettet av beregningen har passert valideringene vil Elhub oppdatere alle målepunktene som er en del av beregningen.

  • Produksjonskanalen på bidragsyterne vil bli satt til ikke-avregnet. Hvis målepunktet er et produksjonsmålepunkt vil hele målepunktet bli satt til ikke-avregnet. Hvis målepunktet er pluss vil det bli endret til et forbrukspunkt i Elhub.

  • Elhub oppretter virtuelle kanaler på mottakerne

  • Elhub endrer målepuntstype på mottakerne fra forbruk til pluss

 • Hvis netteier har opprettet beregningen for delt produksjon via melding vil Elhub sende ut et svar som inneholder oppsettet på beregningen og den Elhub-genererte IDen via BRS-NO-701. 

 • Elhub sender ut oppdatering av grunndata per målepunkt. I denne meldingen vil Elhub sende ut informasjon om alle feltene som blir oppdatert som et resultat av at målepunktet blir en del av beregningen

  • For mottakerne som endres til plusskunde vil Elhub sette en beskrivelse, installert effekt, produksjonstype, endre målepunktstype og oppdatere nye virtuelle kanaler.

  • Hvis bidragsyter er produksjonspunkt vil Elhub endre avregningsmetode til ikke-avregnet.

  • Hvis bidragsyter er kombinasjonspunkt vil Elhub endre målepunktstype til forbruk, eksisterende sluttbruker og forbrukskontrakt vil fortsette.

 • Ved oppdatering eller deaktivering av beregningen må netteier sende ny BRS-NO-701 hvor det refereres til beregningen via IDen generert av Elhub. 

 • Dersom kun Navn eller Beskrivelse oppdateres, vil endringen gjelde alle versjoner. NotifySharedProduction fra Elhub vil derfor kun inneholde:

  • StartOfOccurrence

  • Name

  • Description

  • ID

 

 

Prosessforløp i portalen

Se til vår veilder på http://elhub.no for hvordan dette gjøres i portalen: Veileder for oppsett av Delt Produksjon i Elhub Aktørportal.

Hvis dette settes opp gjennom Elhub Aktørportal vil resultatet av valideringene vises der.

Håndtering av kryssende markedsprosesser

Oppsettet for delt produksjon vil påvirkes av grunndataoppdateringer på målepunkt som inngår beregningen. Elhub vil ikke automatisk oppdatere beregningen hvis netteier oppdaterer grunndata på målepunkter som er en del av beregningen. Som hovedregel skal målepunkter som krever oppdatering av grunndata tas ut av beregningen hvis man skal korrigere følgende grunndata: 

 • Endring av målepunktstype 

 • Endring av målepunktstatus  

 • Avlesningsoppløsning 

 • Målepunktstype

Endring av avlesningsopppløsning og målepunktstype vil være blokkert for målepunkter som er en del av en beregning for delt produksjon.

Andre markedsprosesser og oppdateringer av grunn- og strukturdata vil ikke påvirke oppsettet for delt produksjon. 

Valideringsregler

 

Validering

Feilkode

1

Alle målepunktene i beregningen må være registrert i Elhub

E10

2

Alle målepunktene i beregningen må ha status Aktiv 

E81

3

Alle målepunktene i beregningen må være Intervallavregnet

EH038

4

Alle målepunktene som er mottakere i beregningen må være forbruk

EH039

5

Alle målepunktene som er bidragsytere i beregningen må være produksjon eller kombinert

EH039

6

Et målepunkt kan til en hver tid kun være medlem av en aktiv beregning

EH097

7

Alle målepunktene som inngår i beregningen må befinne seg i samme nettavregningsområde

E09 

8

Dato for oppdatering av beregningen må være innenfor tidsfristene

EH003

9

En deaktivert beregning kan ikke oppdateres

EH100

10

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som beregningen befinner seg i

E0I

 

 

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Tidligste dato for endring - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Seneste dato for endring - Max

Nettselskap

Elhub

14 kalenderdager

 

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosesskomponent

Parameter

Melding

Dok.Type

Prosess

40 - Update Of Shared Production - from Grid Access Provider

Oppsett av delt produksjon

31 - RequestUpdateSharedProduction

E58

BRS-NO-701 - Oppsett av beregning i målepunkt

40 - Update Of Shared Production - from Grid Access Provider

Oppsett av delt produksjon

37 - Acknowledgement

294

BRS-NO-701 - Oppsett av beregning i målepunkt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Oppsett av delt produksjon

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58

BRS-NO-701 - Oppsett av beregning i målepunkt

41 - Update Of Shared Production - to Grid Access Provider

Oppsett av delt produksjon

32 - NotifySharedProduction

E58

BRS-NO-701 - Oppsett av beregning i målepunkt

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

 

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateSharedProduction

EH055

2

 

Document Type = E58

EH011

3

 

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-701

EH055

5

 

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Kun én Payload er tillatt oppgitt i melding

EH092

7

 

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH032

8

 

Id skal ikke være oppgitt i meldingen hvis UpdateIndicator er Add

EH102

9

 

Id skal være oppgitt i meldingen når UpdateIndicator er Delete eller Update

EH102

10

Hvis UpdateIndicator er Add skal Name, ForumlaType og Participants være med i meldingen

EH101

11

Hvis UpdateIndicator er Update og Participant eller FormulaType er med i meldingen, må begge elementer være med i meldingen

EH103

12

Hvis UpdateIndicator er Delete skal ikke Name, Description, FormulaType eller Participant være med i meldingen

EH108

13

 

Share må være oppgitt for alle Recipients hvis FormulaType er Manual

EH104

14

 

Share skal ikke være oppgitt for noen Recipients hvis FormulaType er EquallyDistributed eller ConsumptionBased 

EH104

15

Share skal ikke være oppgitt for noen Contributors

EH104

16

Hvis FormulaType er Manual skal andelene summeres til 1

EH099

17

Et målepunkt kan ikke være både Recipient og Contributor i samme beregning

EH107

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.