Skip to main content

BRS-NO-314 - Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap

Oversikt

Prosessen initieres ved at Elhub sender en purring på måleverdier eller antatt årsforbruk til nettselskap for et målepunkt. Det kan dreie seg om et periodevolum eller antatt årsforbruk fra et profilavregnet målepunkt eller intervallvolumer fra et intervallavregnet målepunkt.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-144520.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Elhub har ikke mottatt måledata eller antatt årsforbruk fra profilavregnet eller intervallavregnet målepunkt i tide i henhold til en pågående prosess eller løpende tidsfrister.

Prosessforløp

Det finnes flere ulike prosessløp som beskrives under.
Manglende innkomne intervallavregnede måleverdier:

  • Dersom intervallvolum fra intervallavregnede målepunkt ikke har kommet inn innen fristen kl. 07:00 D+1, så sendes det ut purring til nettselskap. Nye purringer sendes ut med 24 timers mellomrom inntil verdiene er kommet inn. Purringene for alle målepunkt sendes samlet i én melding.

  • Dersom faktureringsklare intervallavregnede måleverdier fra intervallavregnede målepunkt ikke har kommet inn innen fristen kl. 07:00 D+5, så sendes det ut purring til nettselskap. Nye purringer sendes ut med 24 timers mellomrom inntil verdiene er drevet inn. Purringene for alle målepunkt sendes samlet i én melding. Målingene skal være i status for å anses som faktureringsklare:

    • 56 - Estimert

    • 81 - Endelig estimert

    • 127 - Målt

Det sendes purring dersom periodevolum og stand ikke har kommet for profilavregnet målepunkt innen gjeldende frister.
Purring sendes også ved validering av avlesning fra kraftleverandør, hvis disse ikke er returnert i henhold til gjeldende frister. Datoen purringen refererer til er datoen avlesningen ble sendt til nettselskapet i BRS-NO-311.

Det forventes respons snarest mulig, og umiddelbart hvis verdiene allerede finnes. Innsendingen må overholde de generelle reglene for frekvens og bundling på innsending av data.

Valideringsregler

I denne prosessen sendes det kun meldinger fra Elhub. Det mottas ingen meldinger som skal valideres.

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Intervallvolum fra forrige døgn for intervallavregnede målepunkter ikke kommet i tide

Elhub

Nettselskap

Så snart som mulig etter forfall for innsending av intervallverdier kl. 07:00 sender Elhub en liste med manglende intervallverdier.

Faktureringsklare intervallvolum fra intervallavregnede målepunkt ikke kommet i tide (D+5)

Elhub

Nettselskap

Se over.

Purring på periodisk avlesning av profilavregnede målepunkt

Elhub

Nettselskap

Purringer for avlesninger (sist avlesning >1år tilbake) i en måned sendes samlet i én melding i påfølgende måned.

Purring på validering av avlesning fra kraftleverandør (og utregning av periodevolum)

Elhub

Nettselskap

4. virkedag etter anmodning kl. 00:00. Deretter purring hver 24. time.

Dersom flere tilfeller per nettselskap sendes de samlet.

Purring på periodisk oppdatering av antatt årsforbruk

Elhub

Nettselskap

Purringer for oppdatering av årsforbruk (sist oppdatering >1år tilbake) i en måned sendes samlet i én melding i påfølgende måned

Innsending av måleverdier og antatt årsforbruk

Nettselskap

Elhub

Det forventes respons snarest mulig, og umiddelbart hvis verdiene allerede finnes. Innsendingen må overholde de generelle reglene for frekvens og bundling på innsending av data.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

32 - Reminder to Metered Data Responsible / Grid Access Provider


13 - RequestCollectedData

E39 - Anmodning om måleravlesing

BRS-NO-314 - Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.