Skip to main content

BRS Markedsprosesser

Introduksjon

Markedsprosessene brukes for å registrere endringer i grunndata på målepunkt i Elhub. Det er markedsaktørene som er ansvarlige for at denne informasjonen til enhver tid er oppdatert. Generelt er det nettselskapet som er ansvarlig for målepunktinformasjon og kraftleverandør som er ansvarlig for sluttbrukerinformasjon. 


Endringene skal i størst mulig grad registreres frem i tid, eller senest dagen endringen trer i kraft, ved å bruke hovedprosessene (se liste over BRSer under Introduksjon). Dette vil sikre at informasjonen er tilgjengelig i riktig tid for de berørte aktørene og at de dermed kan levere best mulig støtte til sluttbrukerne. Om det i enkelttilfeller ikke er mulig å overholde tidsfristene i hovedprosessene kan støtteprosessene brukes for å registrere endringer tilbake i tid.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.