Skip to main content

Beregning og utstedelse av elsertifikater

Produsert volum for utstedelse av elsertifikat og opprinnelsesgaranti

Elhub rapporterer produsert volum til NECS hver dag for døgnet 14 dager tilbake i tid. Volum rapporteres basert på innsendt netto produksjon per produksjonsmålepunkt per døgn. For pumpekraftverk rapporteres energien som brukes til å pumpe vann fra et magasin til overliggende separat som forbruk til NECS. Det samme gjelder i tilfeller der det er separate pumper som pumper vann mellom magasin som brukes av flere vannkraftverk. Dette forbruket er ikke knyttet til spesifikke produksjonsanlegg.

Volum som ble produsert i et anlegg berettiget til elsertifikater (produksjonsanlegg; PA) skal rapporteres til NECS daglig for D+13. Volumet rapporteres per målepunkt, og nettselskapet har ansvaret for å aggregere opp, om det f.eks. er flere generatorer/undermålepunkt.


Volumet skal beregnes som netto produksjon, fratrukket hjelpeforbruk. 
For pumpekraftverk skal energien som brukes til å pumpe vann fra et magasin til overliggende rapporteres separat til NECS. Merk at dette skal rapporteres som forbruk på eget målepunkt, og kan også innebære aggregering av flere serier.

Beregningsrelevant volum for elsertifikat

Kvartalsvis sender Elhub innen midten av påfølgende kvartal melding til registeransvarlig for elsertifikater om beregningsrelevant volum. Meldingen inneholder aggregert beregningsrelevant forbruksvolum per elsertifikatpliktig aktør (kraftleverandør) per nettområde for foregående år, samt aggregert beregningsrelevant volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende rapporteringsår. Aggregert beregningsrelevant volum baseres på beste kvalitet, og vil ta med FPCer der disse finnes og FPPCer når avlesninger mangler. 

Merk at rapportering i midten av februar inneholder:

  • Aggregert beregningsrelevant volum for inneværende rapporteringsår. Det vil si for hele foregående kalenderår ved første rapportering etter nyttår.

  • Aggregert beregningsrelevant volum for foregående rapporteringsår.  Det vil si for hele kalenderåret to år tilbake i tid ved første rapportering etter nyttår.

Volum_p skal enten være Målt_profilert_forbruk_pMP eller Estimert_profilert_forbruk_pMP avhengig av om det er avlest eller ikke, for profilavregnede målepunkt. For intervallavregnede målepunkt settes Volum_p lik målt_volum, som er summen av alle intervallverdier i løpet av perioden. Beregningsrelevant volum for en periode er lik forbruk multiplisert med den prosentvise sertifikatplikten som er gyldig for en periode.

Siden prosentandel kan endres ved midnatt, og grensen mellom målt forbruk og estimert forbruk også er ved midnatt, så beregnes grunnlaget først per dag.


Volumet aggregeres per elsertifikatpliktig aktør per nettområde per år; kun målepunkter i nettområdet tilhørende elsertifikatpliktig aktør skal legges til grunn: 


Ved rapportering sendes både volum for foregående år og volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende rapporteringsår i den samme meldingen. Inneværende år rapporteres per kvartal, foregående år som summen per år.
Alle data skal være tilgjengelig i Elhub for kraftleverandører.

Tilgjengeliggjøring av resultater

Elhub Aktørportal

Tilgjengelig aggregeringsoppløsning

Produsert volum

  • per døgn per målepunkt

Beregningsrelevant volum

  • per år per målepunkt

  • per år per krafleverandør

  • per år per nettområde

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.