Skip to main content

Anlegg- og målepunkttyper i Elhub

Følgende typer anlegg med tilhørende målepunkt er identifisert som relevante for innsending av måleverdidata til Elhub:

Anleggstype

Innhentingsmetode

Umålte

Med umålte anlegg menes anlegg med fast og forutsigbart forbruk som kan tilknyttes uten måler. Anleggene som i dag behandles som umålte anlegg blant annet: Parkeringsautomater, parkeringsbommer, telecommaster, pumper og private og offentlige veilysanlegg. 
Slike anlegg skal behandles som intervallmålte anlegg og stipuleres i henhold til målt brukstid og forbruksmønster.
Innhentingsmetode for slike anlegg er Ulest

Ikke-fjernavleste 
(tradisjonelle målere)

Dette er anlegg hvor det finnes en måler og hvor det foretas manuell avlesning av denne. Fra Elhubs perspektiv kan nettselskaper velge i en periode å definere og sende inn data fra AMS-anlegg som profilavregnede punkter inntil systemene er klare. 
Innhentingsmetode for slike anlegg er Manuelt avlest

AMR (Automatic Meter Reading)

Dette er målepunkter som sender inn måleverdier elektronisk men som ikke fullt ut støtter AMS-forskriften – eksempelvis ved å mangle tilstrekkelig oppløsning på innsendte data eller ikke er i stand til å sende inn data innen definerte tidsfrister. Slike anlegg må det enten fremskaffes dispensasjon for, eller skal ha blitt konvertert til AMS. 
Innhentingsmetode for slike anlegg er Fjernavlest

Timesmålte (>100MWh)

Dette er anlegg som før AMS hadde krav om timesverdier. Disse skal være konvertert til AMS. Data sendes inn som periodiske verdier i tråd med AMS-krav til Elhub. 
Innhentingsmetode for slike anlegg er Fjernavlest

AMS-anlegg

AMS-anlegg er anlegg med målepunkt som fullt ut ivaretar krav til AMS-forskriften. 
Innhentingsmetode for slike anlegg er Fjernavlest

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.