Skip to main content

4.0 Krav til validering

Formålet med valideringsprosessen er å identifisere kvaliteten til måledataene og sette en status på hver enkelt intervallverdi.

4.1 Koder brukt til validering

Det legges opp til følgende statuser i henhold til internasjonal standard:

 • Målt

 • Endelig estimert

 • Estimert

 • Manglende verdi

 • Avvist

 • Midlertidig

Statusen skal settes i henhold til følgende regler:

Målt

Brukes på faktisk målte data hvor det ikke er grunn til å anta at data kan være feil.

Kan også brukes på fiktive kanaler på f.eks. utvekslingspunkt, der det sendes inn null-verdier, da disse representerer en kjent/riktig verdi.

Endelig estimert

(disse verdiene er estimert)

Brukes ved manglende eller feil data i likhet med kode Estimert, men man bruker Endelig estimert der man vet at det ikke vil komme verken en målt verdi eller en oppdatert estimert verdi. Den skal allikevel kunne oppdateres dersom det mot formodning kommer et oppdatert estimat eller en målt verdi. Forskjellen mellom Estimert og Endelig estimert er mest relevant frem til D+5, da alle måleverdiene skal være faktureringsklare D+5.

Estimert

(disse verdiene er estimert)

Brukes ved manglende data fra innsamling eller der data åpenbart må være feil. Estimering er da påkrevd. Estimeringsmetode avhenger av hvor mye og hvilke data som mangler.
Alle estimerte verdier skal så fort som mulig over i status Målt eller endelig Estimert, men det er allikevel ingen tidsfrist for dette. Hvis verdiene ikke endres, er det ikke behov for å sende inn en statusendring fra Estimert til Endelig estimert, da verdiene uansett regnes som faktureringsklare etter D+5.

Avvist

(disse verdiene skal estimeres)

Brukes om måleverdier som feiler i rimelighetskontroll og blir avvist. I stedet blir nye verdier estimert for disse intervallene før innsending til Elhub. De nye verdiene får status Estimert eller Endelig estimert.

Midlertidig

(disse verdiene skal enten settes tilbake til målt eller estimeres)

MERK at Midlertidig brukes både som et valideringsresultat og som en estimeringskvalitet.

Brukes i begge tilfellene når det antas at måleverdien vil bli endret på et senere tidspunkt. Midlertidig som valideringsresultat settes på måleverdier som feiler i rimelighetskontroll. Verdier med denne estimeringkoden må oppdateres innen kl. 07:00 D+5 til enten Målt, Estimert eller Endelig estimert.

Det er opp til nettselskapene å definere sine egne kvalitetssikringsrutiner for å sette Midlertidig som valideringsresultat. Dersom en midlertidig verdi blir verifisert som korrekt skal statusen oppdateres til Målt. I motsatt fall får verdien status Avvist, og ny verdi skal estimeres.

Dersom et nettselskap anser det for uhensiktsmessig dyrt å verifisere en måleverdi fremfor å forkaste den med en gang, kan de velge å forkaste den. Da skal det estimeres en ny verdi. I dette tilfellet kan man risikere å ikke fange opp underliggende problemer med måleren, noe som kan lede til lavere kvalitet over tid ved at man vedvarende får estimerte fremfor målte verdier fra en måler i Elhub.

Dersom et målepunkt summeres og/eller beregnes av flere målte punkt, skal statusen på resultatmålepunktet ha den dårligste kvalitet av de underliggende. Det vil si at hvis et av de underliggende punktene har status Målt og et annet har status Estimert, skal resultatmålepunktet ha status Estimert.

4.2 Stander vs volumer (og AMS vs. gamle timeavleste målere)

I henhold til forskrift om kraftomsetning og nettjenester er det ikke krav til om det skal innhentes volumer eller stander fra måleren. Det eksisterer målepunkt som er avregnet på time eller 15-minutters intervall der det hentes inn intervallvolumer fra målerne med kontrollstander ukentlig eller månedlig. Bransjen beveger seg imidlertid mer mot bruk av intervallstander som anses som mer nøyaktig enn volumer, fordi volumer pålegger måleren å konvertere data i større grad og er derfor en feilkilde.
I denne standarden beskriver vi derfor to alternative formater for innhenting av måleverdier fra målerne:

 • F001; en tidsserie à n intervaller med tilhørende intervallvolumer. Det skal også medfølge start- og sluttmålerstand for døgnet. n representerer 24 ved timesoppløsning og 96 ved 15-minutters oppløsning. Man krever minst døgnlig kontrollstand for å sikre tilstrekkelig kvalitet på både validering og estimering av verdiene. For gamle timesavleste målere («2VK»), settes det ikke krav til døgn-stander frem til disse blir byttet ut med en måler som kan levere dette.

 • F002; en tidsserie à n intervaller per døgn med tilhørende intervallstander. n = 24 ved timesoppløsning og 96 ved 15-minutters oppløsning.

Det legges til grunn en tidsserie med n intervaller, for å dekke både timesoppløsning og oppløsning på 15 minutter. I motsetning til innsamlede tidsvolumer fra målerne, forutsettes det at målerstander normalt er korrekte idet de ankommer måleverdisystemet. Mens måleverdisystemet får inn både volumer og målerstander, er det kun tidsserier med intervallvolumer som er interessante for Elhub. De to alternative formatene for innhenting skal gjelde med unntak av målere hvor innsamling av timesmåling basert på volumer allerede er etablert. Det er også unntak for større forbruk, utveksling og produksjon hvor det utføres balansekontroller som valideringsmetode.

4.3 Metoder brukt til validering

Ansvaret for å implementere tilstrekkelig validering av måledata ligger på nettselskapene. I henhold til ESK-rapporten skal måleverdiene klassifiseres i disse kategoriene:

 • høyst sannsynlig riktig (Målt)

 • høyst sannsynlig uriktig (Avvist)

 • usikker (Midlertidig)

 • Manglende (Manglende verdi)

Det er i utgangspunktet opp til nettselskapene å definere hvilke valideringer som legges til grunn for de ulike kategoriene. Dette er fordi forskjellige rutiner og teknologivalg hos nettselskapene gjør at generelle krav vil bli upresise og ufullstendige.
Allikevel har man sett at det er hensiktsmessig å innføre noen få generelle valideringer som en del av standarden. Disse valideringene er beskrevet her.
Følgende valideringer gjelder både format F001 og F002:

 • V001 Strømutkobling

 • V002 Manglende intervallverdier

 • V003 Registerfeil

 • V004 Tidsstempling

 • V999 Annen validering

Følgende valideringer gjelder kun format F001:

 • V011 Positiv tallverdi

 • V012 Reaktiv energi

 • V013 Volumer mot stand

 • V014 Volumer mot balansekontoller

Det forutsettes at en eventuell transformatorkonstant er faktorert inn i måleverdiene der dette er relevant.
En måleverdi skal normalt gå sekvensielt gjennom alle valideringene i rekkefølge ovenfra og nedover. Dersom den feiler en validering, det vil si at den blir satt til status Avvist eller Manglende verdi, skal de gjenværende valideringene ikke utføres, men verdien skal estimeres i henhold til kravene under.
Hvis en verdi ikke feiler i noen av valideringene settes den til status Målt og er klar for innsending til Elhub. I tillegg er det noen tilfeller der en verdi kan gis status Midlertidig. I disse tilfellene er verdien også klar for innsending til Elhub.

V001 Strømutkobling

Dersom en strømutkobling er vedvarende på en slik måte at måleverdiene ikke kan fremskaffes i tide til innsending til Elhub, skal verdiene estimeres. Dette skal gjøres i henhold til regler for estimering i kapittel 5. Det er opp til nettselskapet selv å implementere en metode for å detektere strømutkobling. Det kan for eksempel gjøres ved at måleren sender ut et signal ved strømutkobling, og/eller at strømutkoblingen detekteres fra et annet system, for eksempel arbeidsordresystem.
Kun intervaller der hele intervallet har vært strømutkoblet skal feile i denne valideringen.
Dersom en strømutkobling forekommer i løpet av døgnet på en slik måte at strømmen er tilbake før fristen for innsending av volumserie til Elhub, vil måleren sende korrekte verdier. Typisk vil en slik tidsserie ha et intervall med lavere forbruk idet strømutkoblingen finner sted. Deretter vil det være et visst antall intervaller med verdien 0, før man igjen får et intervall med en verdi litt lavere enn normalt i intervallet der strømmen kommer tilbake. Resterende verdier i tidsserien vil ligge på normalen for målepunktet. I slike tilfeller skal denne valideringen ikke feile og prosessen fortsetter til neste validering.

 V002 Manglende intervallverdier

Denne testen sjekker om det mangler intervallverdier i en tidsserie, eller om en hel tidsserie mangler. Årsaken til at en døgnserie mangler kan være at kommunikasjonslinjen til måleren har falt ut eller at hovedsikringen har vært koblet ut. Årsaken til at enkelte intervallverdier mangler kan være feil på måleren.
Ved manglende intervallverdier får intervallene status Manglende verdi.

V003 Registerfeil

Denne valideringen indikerer dersom en måler er ute av kontroll og for eksempel sender for høye verdier; en såkalt «løpsk» måler. Registerfeil i en måler kan blant annet skyldes:

 • Lagringsfeil i måler. Dette er mest vanlig ved overspenninger, og gir ikke nødvendigvis varig fysisk feil og videre feilvisning.

 • Feilaktig knytning mellom avlest register og målepunkt.

Det er opp til nettselskapet å implementere en metode for å detektere registerfeil. Denne standarden beskriver allikevel to forslag til implementasjon av denne valideringen:

 • Hovedsikring

 • Dynamiske grenseverdier

Hovedsikring

Denne testen sjekker om et intervallvolum, eller differansen mellom to intervallstander, tilsvarer et forbruk større enn det som tilsvarer hovedsikring + 200% på anlegget.
Dersom dette er tilfelle antas det at målingen kan være feil og verdien settes til status Midlertidig. Nettselskapet må da verifisere måleverdien og oppdatere status innen 5 dager.

Dynamiske grenseverdier

Denne testen sjekker om verdien for et intervallvolum, eller differansen mellom to intervallstander, faller utenom definerte grenser for høy/lav. For hvert målepunkt skal systemet holde rede på maksimumsverdien for de siste 30 dager.
Hvis en intervallverdi er mer enn 50% større enn maksimumsverdien, får verdien status Midlertidig.
(Intervallverdi - IntervallverdiMax)/IntervallverdiMax > 0,50 => Intervallverdi får status Midlertidig
Nettselskapet må da verifisere måleverdien og oppdatere status innen 5 dager.

V004 Tidsstempling

Denne testen sjekker om tidsstemplingene for en måleverdi er innen akseptable grenser, som er 7 sekunder, og om klokken på måleren er innenfor de samme grensene. En intervallstand har per definisjon ett tidsstempel, mens et intervallvolum har to tidsstempler; ett ved intervallets start og ett ved intervallets slutt.
Eksempler:

 • Dersom et intervall starter kl. 13:00:00 og intervallverdien har tidsstempel for intervallets start lik 13:00:05, er valideringen bestått.

 • Dersom klokken på en måler avviker med mer enn 7 sekunder fra sentral klokke i Elhub idet den sender fra seg en måleverdi, selv om måleverdiens tidsstempler er OK, feiler valideringen.

Dersom denne valideringen feiler for en intervallverdi får intervallet status Avvist.

V011 Positiv tallverdi

Elhub skal kun ha positive intervallverdier. Det vil si at retning for målepunktet angis enten som produksjon eller forbruk. Dersom det kommer en negativ intervallverdi skal denne anses som feil og får status Avvist, og en ny verdi skal estimeres.

V012 Reaktiv energi

Denne sjekken er frivillig, og gjelder kun for sluttbrukere der man også måler og avregner reaktiv energi.
Det er opp til nettselskapet å vurdere behovet og eventuelt hvilken sjekk mot de reaktive verdiene som er nødvendig. Hvis valideringen feiler skal de aktive verdiene settes til status Midlertidig. Nettselskapet må da verifisere måleverdien og oppdatere status innen 5 dager.

V013 Volumer mot stand

Summen av intervallvolumene for et døgn skal sammenlignes med differansen mellom sluttmålerstanden og startmålerstanden for det samme døgnet. Det vil si at man sjekker intervallvolumene fra måleren opp mot kontrollstand.
Dersom avviket mellom disse verdiene er større enn 100 Wh, settes intervallvolumene til status Midlertidig. Nettselskapet må da verifisere måleverdien og oppdatere status innen 5 dager. 
Denne valideringen faller bort dersom ett eller flere intervallvolumer mangler, ref. validering V001 eller V002. Valideringen faller også bort for "2VK" timesserier der det ikke er praktisk mulig å innhente døgn-stander frem til en AMS måler er på plass.

V014 Volumer mot balansekontoller

Validering basert på enten stasjons eller linjebalanser eller begge deler. Ut i fra en stasjonsbalanse kan man validere om tapet i stasjonsbalansekontrollen er normalt.

V999 Annen validering

Validering basert på nettselskapet egne valideringsregler som ikke er dekket av felles standard, f.eks. fordi forskjellige rutiner og teknologivalg hos nettselskapene gjør at valideringene over er upresise eller ufullstendige.

4.4 Oppsummering validering

Nedenfor oppsummerer de spesifikke kravene som er satt til validering, og indikerer hvilken status en målerverdi settes til som følge av at en validering feiler og hvor vidt valideringen er et eller bør krav.
Forklaring til kolonnene:

 • Validering er hvilken validering som gjøres.

 • Må/Bør forteller om valideringen er obligatorisk.

 • Status er den status måleverdien blir satt til dersom valideringen feiler.

Validering

Må/Bør

større industri/sesong/ Produksjon/ utveksling

Status

Validering

Må/Bør

større industri/sesong/ Produksjon/ utveksling

Status

V001 Strømutkobling

Må*

Manglende verdi

V002 Manglende intervallverdier

Manglende verdi

V003 Registerfeil

Må*

Midlertidig/Avvist

V004 Tidsstempling

Må*

Avvist

V011 Positiv tallverdi

Må*

Avvist

V012 Aktiv mot reaktiv energi

Bør**

Bør**

Midlertidig

V013 Volumer mot stand

Må for AMS, ellers Bør

Må*

Midlertidig

V014 Volumer mot balansekontroller

Bør

Midlertidig

V999 Annen validering

Bør

Midlertidig

 • Alternativt kan V014 eller V999 benyttes som erstatning for nevnte validering.

** Nettselskapet vurderer behovet og nytteverdien

4.5 Omregning fra intervallstander til intervallvolumer

Dette gjelder kun dersom måleverdiene kommer inn i VEE-prosessen på formatet F002.
Etter at intervallstandene har gjennomgått valideringene V001, V002, V003, V004 og eventuelle andre valideringer som det enkelte nettselskap har definert, skal de regnes om til intervallvolumer før eventuell estimering og

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.