Skip to main content

3.0 Krav til estimering

Følgende generelle regler gjelder for estimering av manglende måleverdier:

 • Dersom det finnes målerstander ved inngang og utgang av et intervall, skal summen av volum for estimerte enkeltverdier innenfor intervallet tilsvare differansen mellom målerstand ved utgang og inngang av intervallet. Det vil si at uavhengig av hvilken estimeringsmetode som er valgt skal summen av verdiene bli lik differansen mellom målerstandene. Dette gjelder alle AMS målere.

 • Dersom det ikke finnes målerstander ved inngangen og utgangen av et intervall skal totalvolumet estimes basert på målepunktets historikk dersom det finnes, eller antatt årsforbruk for anlegget flat volumprofil (lineær interpolering av stand). Det forventes at alle AMS målere til slutt kan levere en stand. Det er kun eldre («2VK») målere som ikke leverer en stand automatisk. Her vil nettselskapet ha ansvaret for manuelt å innhente denne, og bør snarest mulig bytte til AMS måler ved gjentatte problemer med innhentingen.

Reglene kan benyttes på både døgnserier, og lengre eller kortere tidsserier. 

Merk at det ikke er noen sammenheng mellom valideringsstatus Midlertidig og estimeringskode Midlertidig. Alle manglende, avviste og midlertidige verdier etter validering skal estimeres. Status på måleverdiene etter estimering er normalt enten Estimert eller Endelig estimert, men kan ende opp med estimeringskode Midlertidig i henhold til reglene under.

3.1 Estimeringsmetoder

De ulike estimeringsmetodene som skal brukes er beskrevet i det følgende. Kombinasjonen av følgende parametre avgjør hvilken estimeringsmetode som skal benyttes i et gitt tilfelle:

 • Totalvolum tilgjengelig

 • Anleggets historikk tilgjengelig

 • Deteksjon av strømutkobling

Estimeringsmetodene er gitt koder; E001, E002 osv.

E001 - Reelt totalvolum, og profil basert på historikk

Denne metoden skal brukes dersom tidsseriens totalvolum er kjent, anlegg har historikk, men ett eller flere tidsserieintervall i tidsserien mangler.
Man tar utgangspunkt i det enkelte anleggs måledata og fordeler totalvolumet av de verdier som mangler i henhold til anleggets historiske profil.
Estimering ved bruk av historiske verdier skal bruke gjennomsnittlig dagsprofil for 3 nærmeste like dager. Dersom denne historikken ikke er tilgjengelig kan også nærmeste 2 eller 1 like dager brukes. Ved estimering basert på historikk, skiller man ikke mellom estimerte eller målte verdier i historikken.

E002 - Reelt totalvolum, og flat profil

Denne metoden skal brukes dersom tidsseriens totalvolum er kjent, anlegget ikke har historikk og ett eller flere tidsserieintervall i tidsserien mangler. Differansen mellom kjent dagsvolum og summen av eksisterende intervallverdier i tidsserien må beregnes. Flat volumprofil brukes til å fordele volumdifferansen på de manglende verdier (lineær interpolering av stand)

E003 - Totalvolum og profil basert på historikk

Dersom man har historikk for et målepunkt, men mangler totalvolumet for tidsserien, skal man basere både tidsseriens totalvolum og manglende verdier på anleggets historikk. Ved estimering benyttes historiske verdier i form av gjennomsnittet for tilsvarende tidsintervaller for nærmeste 3 like dager. Dersom denne historikken ikke er tilgjengelig kan også nærmeste 2 eller 1 like dager brukes. Ved estimering basert på historikk, skiller man ikke mellom estimerte eller målte verdier i historikken.

E004 - Volum basert på forventet årlig forbruk med flat profil

I de tilfeller det ikke finnes måledata, for eksempel et nytt anlegg, skal det benyttes antatt årsforbruk for anlegget dersom man ikke har det manglende totalvolumet. Dette er et grunnlagsdataelement som skal finnes for alle målepunkt.
For å finne det manglende dagsvolumets del av antatt årsforbruk benyttes en flat profil. Siden kvaliteten på denne estimeringen er lav, skal de estimerte verdiene merkes som Midlertidig. En annen estimeringsmetode må erstatte denne innen D+5, primært en som baserers på innhentet stand/periodevolum.

E005 – Strømutkobling

For timer med strømutkobling som har feilet i henhold til validering V001, estimeres verdien ´0´.

E006 – Volum basert på planlagt forbruk/ utveksling/ produksjon

Denne estimeringsmetoden kan benyttes for større industri, forbruk med kjent sesongvariasjon, utveksling og produksjon. Estimeringen baseres enten på historisk forbruk/produksjon innenfor den aktuelle tidsperioden, eventuelt skalert med den faktiske produksjonen (av strøm eller produkter) hvis denne er kjent, eller produksjonsplaner for den aktuelle perioden. Det er nettselskapet som definerer detaljene i denne estimeringsmetoden, men den valgte algoritmen må være sporbar og dokumenterbar. Denne metoden brukes også for eventuelle umålte anlegg med kjent profil, som for eksempel gatelys. Nettselskapet skal stipulere måleverdier for umålte anlegg med 15-minutters oppløsning.

E007 – Volum basert på balansekontroll

Estimeringen baseres enten på målere i linje eller stasjonsbalanse innenfor den aktuelle tidsperioden. Eventuelt benyttes målerverdier fra driftsentralsystem for den aktuelle perioden, og dette i kombinasjon med kontroll av stasjonsbalansen som måleren(e) inngår i.

E008 – Manuell endring (editering)

Denne estimeringsmetoden kan benyttes for større industri, forbruk med kjent sesongvariasjon, utveksling og produksjon, og kun hvis ingen av estimeringsbehovene over gir godt nok resultat.
Primært skal VEE kjøres fullautomatisert, så manuell endring bør begrenses til et absolutt minimum. Det er nettselskapet som definerer rutinene rundt bruk av denne estimeringsmetoden, men bruk av disse rutinene må være sporbare og metodikken som ble benyttet for å endre måleverdiene skal være dokumenterbar.

3.2 Topp- og bunnverdier

I denne standarden legges det til grunn at estimeringer gjøres i henhold til estimeringsmetodene beskrevet i dette kapitlet, uten å ta hensyn til topp- og bunnverdier. Men i og med at estimerte verdier er merket som estimerte kan beslutningen om hvor vidt estimerte topp- og bunnverdier skal brukes til fakturering, flyttes over til avregning og faktureringssystemet. Topp- og bunnverdier kan være gjenstand for effektprising, og hvis disse er estimerte, vil det kunne medføre klager fra sluttbrukerne.

3.3 Grunnlag for estimeringer og re-estimeringer

Generelt gjelder det at alle gyldige verdier som har blitt sendt inn til Elhub kan brukes som grunnlag for estimeringer. Det vil si at verdier i følgende statuser kan brukes som grunnlag for estimeringer:

 • Målt

 • Endelig estimert

 • Estimert

 • Midlertidig

Det er heller ingen begrensninger i forhold til at en estimert verdi som brukes som grunnlag for å estimere en verdi, ikke også selv kan være basert på en estimert verdi, og så videre. Dersom en verdi som er med i grunnlaget for en estimering derimot endrer seg, skal estimeringen foretas på nytt. Dette gjelder dog ikke dersom det kun er snakk om en statusendring, og selve volumet ikke er endret.

3.3.1 Gyldige tilfeller av re-estimering

Tabellen gir en oversikt over hvilke gyldige tilfeller vi har av re-estimeringer.

E001 -> E001

Dersom en verdi opprinnelig er estimert med estimeringsmetode E001, og det kommer inn nye verdier som endrer den historiske profilen eller det manglende volumet som ligger til grunn for estimeringen, skal verdien estimeres på nytt med metode E001.

Exxx -> E001

Hvis det kommer inn en målerstand som medfører at det manglende totalvolumet vil blir kjent, og dermed danner grunnlag for en re-estimering med metode E001. Eventuelt oppdateres E005-E008 med kjent volum.

E002 -> E002

Dersom en verdi opprinnelig er estimert med estimeringsmetode E002, og det kommer inn nye verdier som endrer den historiske profilen eller det manglende volumet som ligger til grunn for estimeringen, skal verdien estimeres på nytt med metode E002.

Exxx -> E002

Hvis det kommer inn en målerstand som medfører at det manglende totalvolumet blir kjent, og dermed danner grunnlag for en re-estimering med metode E002. Eventuelt oppdateres E005-E008 med kjent volum

E003 -> E003

Én eller flere verdier som ligger til grunn for profilen kan endre seg og dermed danne grunnlag for en re-estimering med samme metode.

E004 -> E004

Én eller flere verdier som ligger til grunn for profilen kan endre seg og dermed danne grunnlag for en re-estimering med samme metode.

Exxx -> E005

Dersom man på et senere tidspunkt detekterer at det har vært strømutkobling for et tidsintervall der man har estimert, skal disse verdien re-estimeres med metode E005. Reelt volum fra tidligere E001 og E002 skal da fordeles på de intervallene det ikke har vært strømutkobling, med riktig estimeringskode.

Exxx -> E006

Hvis ny eller oppdatert plan og/eller volum foreligger.

Exxx -> E007

Hvis ny eller oppdatert balansekontroll foreligger

Exxx -> E008

Hvis estimeringen gir urimelige utslag, som må rettes manuelt.

Merk at det er de autoritative verdiene som ligger i Elhub som danner estimeringsgrunnlaget. Man skal allikevel benytte målestander som ligger hos det enkelte nettselskap for å beregne manglende totalvolum. Det er opp til det enkelte nettselskap om det velger å hente ut autoritative verdier fra Elhub, eller bruke en lokal kopi av de samme verdier dersom det er samme versjon.
Av tabellen over kan vi slutte følgende sett av generelle regler for re-estimering:

 • Ettersom en allerede innsamlet verdi kun kan erstattes med en annen verdi, ikke en tom verdi, vil en estimering basert på at det manglende volumet er kjent, ikke kunne endres til en estimeringsmetode uten målt totalvolum.

 • En verdi som er estimert på bakgrunn av sitt eget målepunkts historikk kan ikke re-estimeres basert på flat profil eller vice versa. Dette følger av at en verdi i Elhub kun kan oppdateres, og ikke fjernes, og etter fristen kl. 07:00 dagen etter forbruk skal alle intervaller for alle målepunkt ha en verdi.

 • Dersom det manglende totalvolumet er ukjent vil det før eller siden komme inn en målestand som gjør at det manglene totalvolumet blir kjent, og dermed fordre en re-estimering.

3.4 Anvendelse av de ulike estimeringsmetodene

I dette kapitlet beskrives i hvilke tilfeller, og hvordan, de ulike estimeringsmetodene skal benyttes.
Estimeringsmetodene som er beskrevet skal anvendes i henhold til tabellen under.

Strøm-utkobling

Målt totalvolum

Har historikk

større indistri/sesong/ Produksjon/ utveksling

Metode

Nei

Ja

Ja

-

E001 - Reelt totalvolum, og profil basert på historikk

Nei

Ja

Nei

-

E002 - Reelt totalvolum, og flat profil

Nei

Nei

Ja

-

E003 - Volum og profil basert på historikk

Nei

Nei

Nei

-

E004 - Volum basert på forventet årlig forbruk med flat profil

Ja

-

-

-

E005 – Strømutkobling

Nei

-

-

Ja

E006 – Volum basert på planlagt forbruk/produksjon

Nei

-

-

Ja

E007 - Volum basert på balansekontroll

Nei

-

-

Ja

E008 – Manuell endring (editering)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.