Skip to main content

2.0 Krav til innsending og endring til Elhub

2.1 Initiell innsending av måleverdier til Elhub

Måleverdier for foregående døgn skal sendes til Elhub innen kl. 07:00 påfølgende dag.

71ff9880-3533-4875-871b-e36cc57a8a79.png

2.2 Innsending til Elhub

Uavhengig av formatet som kommer inn til nettselskapet via innsamlingssystemet skal meldingen som går til Elhub som et minimum inneholde som beskrevet under. Detaljert beskrivelse av meldingsformatet finnes i Edielstandarden.

 • Målepunkt-ID for det målepunktet som intervallverdiene gjelder for.

 • 1 - 23/24/25/92/96/100 måleverdier kvalitetssikret i henhold til denne standarden. Sendes normalt samlet på D+1, og kun de korrigerte verdiene ved korreksjoner. Kortere perioder kan etter avtale sendes inn D+1 for produksjon og utveksling. Hvilke spesifikke krav til nøyaktighet som gjelder for ulike målepunkt vil være beskrevet i Edielstandarden.

 • Enhet for måleverdiene.

 • Status for hver av måleverdiene.

 • Hvis en validering har feilet skal det angis hvilken validering som har feilet, samt hvilken estimeringsmetode som eventuelt er brukt.

 • Det skal følge med tids- og datostempling for hvilke intervaller måleverdiene gjelder. Tidsintervallene som gjelder skal være identiske på tvers av alle målepunkter. Det vil si at dersom tidsoppløsningen er time, vil gyldige tidspunkter være 00:00:00, 01:00:00, … , 24:00:00. Dersom tidsoppløsningen er 15 minutter, vil gjeldende verdier være 00:00:00, 00:15:00, 00:30:00, … , 16:30:00, … , 24:00:00. Rent syntakstisk i meldingene vil tidspunkt for første og siste måleverdi i meldingen oppgis, samt oppløsning (dvs. time eller 15 minutter). Deretter knyttes måleverdiene til spesifikke posisjoner i dette intervallet. Meldingsformatet er beskrevet i detalj i Edielstandarden. Alle datoer og tider skal være korrekte i forhold til lokal norsk tid, og skal sendes inn enten referert til UTC (Z), eller UTC+1/UTC+2. Se også innledning.

 • Tids- og datostempling for når melding med målerverdier er opprettet.

2.3 Endring og oppdatering av måleverdier til Elhub

Det er anledning til å sende inn oppdaterte måleverdier når som helst etter initiell innsending. Regler for hvordan dette skal skje beskrives nærmere i dette avsnittet. Måleverdier og tilhørende metadata skal kunne endres og oppdateres i Elhub et ubegrenset antall ganger etter initiell innsending til Elhub. Som hovedregel sendes endrede måleverdiene inn til Elhub enten kontinuerlig eller i batcher gjennom døgnet, og fristen for når alle korreksjoner skal være sendt er kl. 07:00 påfølgende døgn. En måleverdi sendes alltid med komplett sett med data, det vil si verdi, status, tidsstempler og så videre som beskrevet i Edielstandarden.
Følgende er aksepterte årsaker for å oppdatere verdier i Elhub:

 • Målte verdier har først blitt tilgjengelige etter initiell tidsfrist for innsending til Elhub

 • Målte verdier kan vise seg i ettertid å være feil

 • Estimeringsgrunnlaget og/eller estimeringsmetode har blitt endret

 • Status midlertidig erstattes med målt eller estimert

Dersom nettselskapet oppdager en endring i et volum, så er det forpliktet til å oppdatere denne verdien i Elhub. Avhengig av når et volum blir korrigert så er det ulike regler for hvilke statuser verdien kan ha, og for hvilke følger korrigeringen får. Både verdi og kode kan endre seg, dvs. at en verdi kan være den samme, men at koden er endret og visa versa. En måleverdi kan endres mange ganger; i teorien uendelig mange ganger. Det er ikke mulig for mottaker å identifisere om en verdi har endret seg ved bare å se på koden. Derfor er måleverdiene også identifisert fra nettselskapet med dato og klokkeslett for når de ble endret.

2.3.1 Innen kl. 07:00 5. dagen etter aktuelt forbruk/produksjon (D+5)

Måleverdiene skal være kvalitetssikrede og klare for fakturering i løpet av den femte dagen etter det aktuelle forbruket eller produksjonen. Nettselskapene har dermed 4 dager på å korrigere verdier fra D+1 fristen, som forfaller kl. 07:00 dagen etter bruksdøgnet. Dette benyttes unntaksvis og dersom det er behov for det. Nettselskapene skal bare sende oppdatering dersom verdi eller status har blitt endret for en måleverdi, og man sender kun på nytt de intervaller det er endringer for. Innen D+5 fristen forventes det at alle måleverdier har en av følgende status:

 • Estimert

 • Endelig estimert

 • Målt

Siden nettselskapet ikke kan oppdatere verdien uten at status er endret vil det kunne være måleverdier med status «midlertidig» også etter D+5, i de tilfellene nettselskapet ikke har klart å få inn måleverdier innen fristen.

2.3.2 Etter kl. 07:00 5. dagen etter aktuelt forbruk/produksjon (D+5)

Måleverdiene kan endres og oppdateres når som helst, men skal fremdeles bare kunne ha status Estimert, Endelig estimert eller Målt. Dette benyttes unntaksvis og dersom det er behov for det. Korreksjonsoppgjørene som følge av endringer kan imidlertid ha ulik økonomisk konsekvens alt avhengig av hvor lang tid etter bruksdøgnet det er snakk om. Dette vil imidlertid være beskrevet i andre retningslinjer evt. forskrift.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.