Skip to main content

1.0 Standard for validering, estimering og endring av måleverdier for intervallavregnede målepunkt - VEE Standard

1.1 Formål

Dette dokumentet er standard for validering, estimering og endring (VEE) av måleverdier for intervallavregnede målepunkt gitt av forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (heretter kalt forskrift om kraftomsetning og nettjenester) § 3-6.

Dette dokumentet omfatter VEE-prosessen som nettselskapene skal implementere i sine måleverdisystemer for behandling av tidsserier fra time og 15 minutters målte målepunkt. Ettersom det fremdeles kan ta noe tid før AMS har erstattet alle tidligere målertyper legges det opp at VEE standarden også skal gjelde for gamle timemålte målepunkt («2VK»). Hovedløpet for VEE prosessen skal være automatisert slik at det kan kjøre uten manuell intervensjon. Slik automatisering er særdeles viktig grunnet omfanget av data som skal behandles, og de korte tidsfristene samt kravene til datakvalitet. Nettselskapet er videre ansvarlige for å ha kontrollrutiner som til enhver tid skal kunne avdekke utbedringsbehov i den automatiske valideringen og estimeringen av måleverdier. 

Formålet med forskrift om kraftomsetning og nettjenester er blant annet å sikre en effektiv regulerkraftavregning, informasjonsutveksling ved leverandørskifte og oversendelse av avregningsdata og at Elhub skal bidra til effektiv og korrekt avregning, informasjonsutveksling og leverandørskifter.

1.2 Plikter

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 3-6 første ledd utpeker avregningsansvarlig som ansvarlig for å etablere en standard for validering, estimering og endring av måleverdier for intervallavregnede målepunkt.

I henhold til forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 3-6a skal nettselskap benytte standard for validering, estimering og endring av måleverdier ved stipulering av måleverdier for intervallavregnede målepunkt.

Standard og endringer i denne skal i henhold til forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 3-6 andre ledd forelegges Reguleringsmyndigheten for energi for godkjenning i rimelig tid før standarden eller endringene er ment å tre i kraft.

1.3 Begrepsliste

I dette dokumentet har følgende ord og begreper denne meningen:
«Døgnserie» er en tidsserie med intervallverdier som strekker seg over ett døgn.
"Døgnvolum" er det totale forbruket for et døgn.
«Inngangsstand» er målerstand ved inngangen til et manglende volum i en tidsserie.
«Innsamlingssystem» eller «IS» er fellesbetegnelse på måler, kommunikasjonssystem og HeadEnd system.
«Intervall» er en tidsenhet med et energiforbruk. Intervallet vil være 1 time eller 15 minutter.
«Intervallstand» er målerstand etter et gitt tidsintervall
«Intervallverdi» er fellesbetegnelsen for intervallstand og intervallvolum.
«Intervallvolum» er forbruket av energi innen et tidsintervall.
«Like dager» er et begrep som brukes ved estimering basert på historiske verdier. Det vil si at skal man f.eks. estimere et gitt intervall for en ukedag, baserer man seg på historiske verdier for samme intervall for samme ukedag i tidligere uker. Helligdager, eller røde dager i kalenderen, regnes som søndager. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag regnes som fredager.
«Måledata» betegner rådata fra en måler.
«Målepunkt» er et punkt der energiprodukter måles.
«Måler» skal i dette dokumentet forstås som en enhet som registrerer energiforbruk.
«Måleravlesning» betegner enten tidsserier eller målestander som leses av en måler.
«Måleverdi» er en intervallverdi eller målerstand.
«Måleverdisystem» eller «MVS» er det systemet som har funksjoner for å prosessere måleravlsninger på et format som kan sendes til Elhub.
«Målerstand» er verdien fra telleverket på en måler på et definert tidspunkt.
«Stasjons- og linje- balansekontroll» er kontinuerlig tilstandskontroll av målerverdier basert på fullstendig måling av all utveksling til og fra en stasjon/linje. Et system som viser når balansen er utenfor normale tapsgrenser.
«Startmålerstand» er målerstand ved døgnets start (kl. 00:00). Startmålerstand for et døgn er alltid lik sluttmålerstand for forrige døgn.
«Sluttmålerstand» er målerstand ved døgnets slutt (kl. 24:00). Sluttmålerstand er alltid lik startmålerstand for neste døgn.
«Telleverk» er enheten i måleren som holder på målerstanden.
«Tidsserie» er et sett av intervaller og intervallverdier.
«Timemålte Målepunkt» er begrepet brukt i forskriften. Fra disse mottas tidsserier som skal kjøre gjennom VEE. 
«Transformatorkonstant» er en faktor som skal multipliseres til måleravlesninger fra måleranlegg der det er installert instrumenttransformator. Det vil si utstyr som transformerer ned primær strøm og spenning til størrelser som er tilpasset målerens måleområde.
«Utgangsstand» er målerstand ved utgangen av et manglende volum i en tidsserie.
«VEE» betyr validering, estimering og endring av måledata for å identifisere og veie opp for manglende og unøyaktige målinger.

1.4 Tidsangivelser

Alle tidsangivelser er angitt i lokal norsk tid. Det betyr CET (=UTC+1), normaltid, og CEST (=UTC+2), sommertid. Innsendingsformat for tidsangivelser skal være enten i UTC med korrekt tidsavvik (UTC+1/UTC+2), eller i UTC uten tidsavvik (Z)

1.5 Bakgrunn

God kvalitet på måleverdier er en forutsetning for et velfungerende marked. Det er derfor viktig med regler og rutiner som sikrer best mulig kvalitet så raskt som mulig. Måleverdier innsamles, kvalitetssikres og distribueres av nettselskapene. Det er videre nettselskapenes ansvar å sørge for at feil ved måleverdier korrigeres og at korrigeringene blir distribuert så raskt som mulig. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.