Skip to main content

Utvidelse av informasjonsmodell for å gjøre det entydig hvilke kanaler som er brukt i balanseavregningen

Hvilke kanaler som er inkludert i balanseavregningen og avviksoppgjøret bestemmes av Elhub utfra andre parametere på målepunktet (status, avregningsform, avlesningsoppløsning etc.). Et målepunkt kan ha både avregnede og ikke avregnede kanaler i parallell, for eksempel vil en netteier kunne registrere kanaler for 15 minutters måleverdier i en periode hvor de fortsatt registrerer timesverdier. Det finnes også mer komplekse tilfeller hvor for eksempel grunndata på målepunktet korrigeres tilbake i tid slik at hvilke kanaler som skal avregnes endrer seg. Elhub vil fange dette opp i avviksoppgjøret og markedsaktørene må på sin side fange det opp for å eventuelt korrigere sluttbrukerfaktureringen.

For å gjøre det mer eksplisitt for markedsaktørene hvilke kanaler som til enhver tid er avregnete vil vi innføre et binært informasjonselement. Dette feltet vil ha navnet Ekskludert Fra Avregning (BIM: ExcludeFromSettlement) og vil være satt til False for de kanalene som er brukt i beregning av avregningsgrunnlag i Elhub. Dette feltet er allerede i dag synlig i Aktørportalen men vil nå også kommuniseres over EMIF.

Verdiene for Ekskluder Fra Avregning vil ha gyldighetsperiode knyttet til seg slik at Elhub har full historikk, se Dataelementer med og uten gyldighetsperiode i Elhub - Elhub for mer informasjon.

Endringer til BIM meldinger

BIM meldingerEndringer

NotifyStartOfSupply

  • Det binære feltet ExcludeFromSettlement vil bli lagt til på kanalnivå.

NotifyMeteringPointCharacteristics

  • Det binære feltet ExcludeFromSettlement vil bli lagt til på kanalnivå.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.